Odszkodowanie OC za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie OC należne poszkodowanemu

Po wypadku każdemu poszkodowanemu należy się odszkodowanie OC. Dzięki niemu może leczyć się w lepszych placówkach i szybciej wrócić do codziennego życia. Na jakiej podstawie wypłacane jest odszkodowanie i jak ustala się uszczerbek na zdrowiu?

Definicja uszczerbku na zdrowiu

Podstawą do rozstrzygania sporów odszkodowawczych jest przede wszystkim kodeks cywilny, choć pewne uregulowania wymagają uzupełnienia w postaci odrębnych zapisów. W tym miejscu skupimy się na przepisach dotyczących uszczerbku na zdrowiu, które dają w głównej mierze podstawę do dochodzenia ewentualnych roszczeń w razie wypadku.

Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, ustala się na podstawie tabeli zawartej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. dotyczącego właśnie uszczerbku na zdrowiu.

W tym miejscu należy jednak dodać, iż poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeniowe posługują się swoimi tabelami i to na ich podstawie określają uszczerbek na zdrowiu u poszkodowanego.

Trwały uszczerbek na zdrowiu najczęściej definiowany jest jako trwałe, nierokujące poprawy, uszkodzenie danego organu lub układu. Polega na fizycznej utracie tego narządu czy układu lub upośledzeniu jego funkcji.

Należy w tym miejscu pamiętać, że w sprawach o zadośćuczynienie za ból i cierpienie, trwały uszczerbek na zdrowiu to tylko jeden z czynników wpływających na wysokość, gdy chodzi o odszkodowanie OC dla osoby poszkodowanej.

Zobacz pozew o zadośćuczyninie za doznaną krzywdę - wzór.

W praktyce jednakże bardzo często ubezpieczyciele traktują tę procentową ocenę zdrowia poszkodowanego jako jedyny miernik krzywdy i na jego podstawie ustalają kwotę zadośćuczynienia. Jeśli zatem w wyniku wypadku poszkodowany doznał obrażeń lub rozstroju zdrowia, w trakcie postępowania o odszkodowanie OC konieczne będzie ustalenie trwałego uszczerbku.

Warunki konieczne do otrzymania odszkodowania OC za uszczerbek na zdrowiu

Poszkodowany zostanie wówczas zbadany przez lekarza o określonej specjalności (zależnie od odniesionych obrażeń). Lekarz ten powinien na podstawie badania i wyników ocenić, w jakim stopniu dane zdarzenia miało wpływ na obecny stan zdrowia osoby poszkodowanej.

Co warte podkreślenia, nawet te same obrażenia mogą być ocenione w inny sposób i na innym poziomie procentowym. Zależy od konkretnego przypadku. Zależy to również od dodatkowych czynników, takich jak:

  • wiek poszkodowanego,
  • długość cierpień fizycznych i psychicznych,
  • nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia,
  • rokowania na przyszłość

Przy uwzględnieniu tak ustalonego uszczerbku ubezpieczyciel musi przyznać kwotę zadośćuczynienia.

Kwota rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu

Kwota ta musi mieć charakter kompensacyjny, czyli nie może być ani zbyt niska, ani zawyżona. Zgodnie z linią orzeczniczą, uszczerbek jest wartością tylko pomocniczą, a sąd podczas ustalania kwoty zadośćuczynienia bierze pod uwagę szereg czynników. Należą do nich m.in.

  • wiek poszkodowanego,
  • wykonywany zawód i wpływ wypadku na zdolność do pracy,
  • szpecące blizny powypadkowe

Niezależnie od ustalonego uszczerbku na zdrowiu, przyznana kwota z tytułu odszkodowania ma charakter całościowy. Powinna stanowić rekompensatę za całą krzywdę doznaną przez osobę poszkodowaną, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności. Dotyczy to przede wszystkim:

  • trwałości i skutków wypadku,
  • okresu trwania objawów chorobowych i ich nasilenia,
  • wieku poszkodowanego

Szczególnie ważne są tu konsekwencje wypadku w życiu osobistym i społecznym w najszerszym tego słowa znaczeniu.

Przeczytaj również: ,,Odszkodowanie wypadkowe - czym różnią się świadczenia z OC i ZUS?".

Średnia ocena: 4.86

Czytaj także

Skręcenie kostki, odszkodowanie za mały uszczerbek na zdrowiu

Nie wszystkie urazy doznane podczas wypadku są poważne. Wiele z nich jest niewielka, ale za to dokuczliwa. Przez jakiś czas uniemożliwiają także prawidłowe funkcjonowanie. Do takich urazów zalicza się także skręcenie kostki, czy odszkodowanie jest możliwe w takim przypadku?

Odwołanie od decyzji Aviva SA Uszczerbek na zdrowiu

Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu mogą napisać odwołanie od decyzji aviva jeśli mieli wykupioną polisę w tym towarzystwie ubezpieczeniowym. Wypłata należnego odszkodowania nie musi oznaczać dla poszkodowanego niskiej kwoty.

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

W razie wystąpienia zdarzenia skutkującego wystąpieniem szkody, takiego jak wypadek komunikacyjny, wypadek w rolnictwie czy wypadek przy pracy, poszkodowany może zwrócić się do zakładu ubezpieczeń o odszkodowanie. Jakiego rodzaju świadczenia i w jakiej wysokości mogą nam w związku z powyższym przysługiwać?