Zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy. Jak uzyskać więcej pieniędzy?

zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy

Zakłady ubezpieczeń są instytucjami, których głównym celem jest osiągniecie maksymalnego zysku. Przeciwnikiem ubezpieczycieli są osoby poszkodowane w wyniku wypadków komunikacyjnych, którzy z oczywistych względów zajmują znacznie słabszą pozycję w sporach odszkodowawczych.

Kwoty odszkodowania wypłacane przez ubezpieczycieli

Osoby poszkodowane w wyniku wypadku komunikacyjnego mają prawo do domagania się stosownego odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy. Do tego potrzebne są właściwe dokumenty, które umożliwiają zgłoszenie szkody.

Odszkodowanie obejmuje takie roszczenia jak:

 • zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu,
 • zwroty kosztów leczenia (zakupu leków, prywatnych wizyt lekarskich, rehabilitacji czy innych kosztów),
 • dojazdów do placówek medycznych celem leczenia lub rehabilitacji,
 • zwrot utraconych zarobków
 • renta

Poszkodowani po zgłoszeniu roszczenia oczekują, że wypłacone odszkodowanie będzie adekwatne do szkody, którą ponieśli. Tymczasem w przeważającej ilości przypadków ubezpieczyciel wypłaca zaniżone odszkodowanie. To ubezpieczyciele decydują, jak wysokie odszkodowanie wypłacić. Poszkodowani są jedynie powiadamiani o decyzji.

Mając na uwadze fakt, że dla ubezpieczyciela kluczową kwestią jest maksymalizacja zysku, wypłaty odszkodowań zazwyczaj są mocno zaniżone. Ubezpieczyciele liczą na to, że poszkodowani nie mając świadomości, jaka jest właściwa kwota odszkodowania nie będą domagali się wypłat dalszych kwot odszkodowania i zaakceptują zaniżone odszkodowanie

Sposoby uzyskania wyższych kwot odszkodowania

Poszkodowani w wyniku wypadków mają kilka możliwości działania. Pierwszym i najprostszym sposobem jest skierowanie do ubezpieczyciela odwołania od niekorzystnej decyzji. Kluczowe jest wtedy:

wskazanie, z którymi elementami decyzji ubezpieczyciela poszkodowany się nie zgadza.

 • przytoczenie dowodów
 • odpowiednie uargumentowanie swojego stanowiska
 • wskazanie właściwego rozstrzygnięcia

Trzeba mieć jednak świadomość, że po przesłaniu odwołania pozycja poszkodowanego nie zmienia się. W dalszym ciągu to ubezpieczyciel ma decydujące zdanie w przedmiocie wysokości wypłaconej kwoty.

Dobrym sposobem na zwiększenie swoich szans w walce o adekwatną kwotę odszkodowania jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Może on podjąć prowadzenie rozmów
z ubezpieczycielem oraz inne czynności. Firmy zajmujące się reprezentowaniem poszkodowanych w sprawach odszkodowawczych są w stanie rzetelnie ocenić sprawę, poprowadzić postępowanie odwoławcze, a także proces sądowy.

Samodzielne działanie i walka często kończy się tym, że ubezpieczyciel podtrzymuje swoje pierwsze stanowisko. Celem zakładów ubezpieczeń jest zniechęcenie poszkodowanego do formułowania dalszych roszczeń, przesyłania kolejnych faktur czy też zgłaszania wniosku o przyznanie renty odszkodowawczej.

Postępowanie sądowe a uzyskanie należnej kwoty odszkodowania

Wyczerpanie drogi postępowania polubownego prowadzi do dalszych kroków, które powinny doprowadzić do uzyskania właściwej kwoty odszkodowania. Kiedy okaże się, że ubezpieczyciel pozostaje przy niekorzystnej decyzji, ostatnią drogą do uzyskania adekwatnego odszkodowania jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Nie ma wątpliwości, że cywilne postępowanie sądowe wiąże się z koniecznością dokładnej znajomości przepisów regulujących samo postępowanie. Ważna jest także wiedza na temat zasadności zgłaszania określonych roszczeń czy aktualnego orzecznictwa. Co prawda przepisy dopuszczają możliwość samodzielnego składania pozwów do sądów, jednak zdecydowanie najlepszym sposobem na sprawne poprowadzenie postępowania procesowego jest skorzystanie z pomocy radcy prawnego bądź adwokata.

Profesjonalny pełnomocnik może precyzyjnie sformułować roszczenia i sformułować argumenty na ich poparcie. Zna także przepisy dotyczące postępowania procesowego oraz orzeczenia, jakie zapadały w podobnych sprawach. Szanse na uzyskanie adekwatnego do odniesionych obrażeń i poniesionych kosztów odszkodowania są wtedy najwyższe.

O skierowaniu sprawy do sądu warto pomyśleć również wtedy, kiedy ubezpieczyciel odmówił przyznania lub rażąco zaniżył wysokość przyznanej renty odszkodowawczej. Renty odszkodowawcze są niezwykle ważnymi świadczeniami. Są one w stanie zaspokajać bieżące potrzeby osób poszkodowanych związane z:

 • procesem leczenia,
 • rehabilitacją
 • innymi wydatkami związanymi z codziennym funkcjonowaniem.

Często zdarza się, że ubezpieczyciele mając świadomość, że roszczenia rentowe są wypłacana przez wiele lat, zdecydowanie zaniżają ich wysokość. Wyższa renta wiąże się bowiem z wyższymi kosztami obsługi. Przez to liczą na to, że poszkodowany nie wykaże wystarczającej determinacji, aby skierować sprawę na drogę sądową.

Kwota renty zaniżona choćby 500,00 zł miesięcznie może nie wydawać się na tyle znacząca, aby z tego powodu skierować sprawę do sądu. Jednak kiedy spojrzymy na rentę z perspektywy 10 lat łączna kwota zaniżenia to 60 000,00 zł.

Zaniżone odszkodowanie – skuteczność walki o podwyższenie

Należy wskazać, że zdecydowanie najwyższe szanse na skuteczne dochodzenie odszkodowania mają poszkodowani, którzy skorzystają z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Statystyki pokazują, że wysokość roszczeń uzyskanych przy pomocy pełnomocnika są 30% wyższe, niż uzyskane samodzielnie przez poszkodowanych.

Kiedy ubezpieczyciel wypłaci zbyt niskie odszkodowanie, najskuteczniejszym sposobem wyegzekwowania należnej kwoty jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. To jednak wiąże się z pewnym kosztami, a także z koniecznością długotrwałego oczekiwania na zakończenie procesu. Nie każdy poszkodowany chce również narażać się na konieczność stawiania się na kolejnych posiedzeniach czy na wizytach u biegłych orzeczników.

Dlatego bardzo często decydują się oni na polubowne zakończenie postępowania i zawarcie z ubezpieczycielem ugody. To wiąże się z uzyskaniem niższej kwoty, jednak nie niesie potrzeby znoszenia długotrwałego i często kosztownego procesu sądowego. Polubowne zakończenie postępowania jest rozwiązaniem znacznie mniej kosztownym, dlatego przed podjęciem konkretnej decyzji warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację i aktualne potrzeby.

Średnia ocena: 4.75

Czytaj także

Odszkodowanie po wypadku drogowym dla sprawcy. Czy można je uzyskać?

Kto może uzyskać odszkodowanie po wypadku drogowym? Zdarzają się jednak sytuacje, gdy wstępne ustalenia policji nie pokrywają się z opinią biegłego wydaną w sprawie. Spowodowanie wypadku czy kolizji wyklucza możliwość dochodzenia odszkodowania. Istnieje jednak wyjątek od reguły

Szkoda całkowita z oc sprawcy. Jak uniknąć dodatkowych kosztów?

Gdy miał miejsce wypadek i stwierdzona zostanie szkoda całkowita z OC sprawcy poszkodowany może liczyć na świadczenia, które pomogą mu w naprawie jego pojazdu. Duża część kierowców decyduje się na współpracę z kancelarią odszkodowawczą, by uniknąć niepotrzebnych kosztów z ubezpieczycielem.

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy. Jak długo trzeba czekać?

Każdy poszkodowany spodziewa się, że wypłata odszkodowania z OC sprawcy nastąpi jak najszybciej. I w istocie tak jest. Obowiązują tu ściśle określone terminy. Od czego one zależą i jak poszkodowany może przyspieszyć wypłatę odszkodowania?