Regulamin

§ 1. Definicje

W regulaminie pojawiły się następujące pojęcia:

  1. Usługodawca - Helpfind Sp. z o.o., z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000385405, NIP: 6222763569, Regon 301735830.
  2. Administrator - to podmiot, który zarządza serwisem zgloszenie-szkody.pl i jest jednocześnie właścicielem domeny zgloszenie-szkody.pl.
  3. Serwis - to internetowy portal, który jest dostępny pod adresem zgloszenie-szkody.pl.
  4. Użytkownik - to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z zasobów lub usług serwisu także za pośrednictwem Call Center.
  5. Call Center - jest to serwis telefoniczny, którego prowadzeniem zajmuje się Usługodawca.
  6. Konsultant Call Center - to osoba zatrudniona u Usługodawcy, która zajmuje się obsługą Call Center.
  7. Usługi - to możliwość otrzymania bezpłatnego porównania ofert, które zostały zaprezentowane w Serwisie.
  8. Polityka prywatności - to nierozerwalna część Regulaminu. W polityce prywatności zostały określone zasady dotyczące danych osobowych Użytkownika, tj. ich gromadzenia, ochrony, przetwarzania oraz przechowywania.

§ II. Wstępne postanowienia

Sporządzenie niniejszego regulaminu odbywało się w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy prawa. Przedmiotem regulacji jest portal internetowy znajdujący się pod adresem zgloszenie-szkody.pl oraz warunki jego działalności.

Regulamin określa obowiązki i prawa Użytkownika oraz obowiązki i prawa Usługodawcy. W regulaminie zostały zawarte również rodzaj, zakres oraz zasady świadczonych usług zarówno za pośrednictwem Serwisu, jak i Call Center.

Każdy Użytkownik zanim rozpocznie korzystanie z Usługi jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik w pełni akceptuje zasady objęte Regulaminem oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Wynikiem tego jest zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych korzystaniem z Usługi. Zasady i zakres przetwarzania danych jest określony w Polityce Prywatności.

W przypadku spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie swoje zastosowanie mają przepisy zawarte w Kodeksie Cywilnym oraz innych aktach prawnych.

§ III. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną

Niniejszy Regulamin oraz jego integralna część, czyli Polityka Prywatności, to część umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, która jest zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, czyli Helpfind Sp. z o.o.

Rozpoczęcie korzystania z Usług, które są dostępne w Serwisie znajdującym się pod adresem zgloszenie-szkody.pl, musi poprzedzić akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Jest to związane z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Nie ma tutaj obowiązku sporządzania odrębnej umowy.

Umowa jest zawierana na taki sam okres, jak czas korzystania z zasobów Serwisu przez Użytkownika. Umowa automatycznie ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Serwisu bądź zakończenia telefonicznej rozmowy z Konsultantem Call Center. Prawem Użytkownika jest odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni od momentu jej zawarcia. Użytkownik nie jest wówczas zobowiązany do podania przyczyny odstąpienia od umowy, ale obowiązkowo musi o tej czynności powiadomić Usługodawcę.

§ IV. Komunikacja

Komunikacja w sprawie Usługi odbywa się na serwisie zgloszenie-szkody.pl za pośrednictwem komunikatów, które znajdują się na serwisie, telefonicznie - dot. tych Użytkowników, którzy korzystają z Usługi za pomocą Call Center, bądź e-mailowo stosując podany adres mailowy Użytkownika.

Z Usługodawcą Użytkownik może się kontaktować także za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: Helpfind Sp. z o.o. ul. Kazimierza Pułaskiego 11, 63-400 Ostrów Wielkopolski, za pomocą znajdujących się w Serwisie formularzy albo telefonicznie za pomocą infolinii: 616 350 050. Użytkownik ma także możliwość pozostawienia prośby o kontakt ze strony Konsultanta Call Center.

Usługodawca nawiązuje kontakt z Użytkownikiem stosowanie do okoliczności, czyli telefonicznie, za pomocą poczty tradycyjnej lub e-mailowo.

§ V. Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną

Świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu odbywa się całodobowo, siedem dni w tygodniu. Usługi za pośrednictwem Call Center są świadczone w dniach oraz godzinach pracy ustalonych przez Usługodawcę. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie bezpłatne.

Zarówno funkcjonowanie Serwisu, jak i Call Center mogą być zakłócone przez kwestie techniczne, do których należą m.in. konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis będzie działał prawidłowo, w przypadku gdy oprogramowanie oraz sprzęt z którego korzysta Użytkownik nie spełnia technicznych wymogów, o których jest mowa w Regulaminie.

Przerwa w świadczeniu Usługi może być wynikiem słabej jakości połączenia, uszkodzeń sprzętu komputerowego czy telekomunikacyjnego, systemów zasilania albo przerw spowodowanych przerwą w dostawie prądu.

Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, jeśli stwierdzi, że korzystanie z serwisu jest nieprawidłowe. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowe zawieszenie dostępu do Serwisu. Zabronione są wszelkie działania, które mogą spowodować jakiekolwiek utrudnienia w funkcjonowaniu Serwisu lub jego destabilizację.

Usługodawca zastrzega, że podejmie adekwatne do okoliczności czynności w przypadku podejrzenia, że dany Użytkownik dopuszcza się w/w działań. Aktualne przepisy prawa mówią, że próba destabilizacji Serwisu jest klasyfikowana jako czyn zabroniony. W takiej sytuacji Administrator ma prawo do wykonania odpowiednich czynności.

Zabronione jest dostarczanie treści, które mają charakter bezprawny bądź są obraźliwe. Użytkownik nie może także naruszać w jakikolwiek sposób prywatność innych Użytkowników, działać zarówno na niekorzyść Administratora, jak i innych Użytkowników, czy utrudniać funkcjonowanie Serwisu.

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz norm etycznych i moralnych, które obowiązują w społeczeństwie. Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Usług Serwisu zgadza się na przetwarzanie swoich danych.

§ VI. Prawa własności intelektualnej

Usługodawca zawiadamia, że w Serwisie znajdują się chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz dobra niematerialne, które są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej.

Chroniony prawem autorskim jest także wybór treści prezentowany w Serwisie oraz jego układ. Użytkownik jest zobowiązany do stosowania się do obowiązujących przepisów, które dot. praw autorski, praw ochronnych do towarowych znaków, praw związanych z rejestracją wzorów przemysłowych, praw patentowych.

Prawa autorskie do wszystkich zasobów Serwisy należą do Administratora. Użytkownik powinien powstrzymywać się od wykorzystywania treści znajdujących się w Serwisie, w zakresie wykraczającym poza osobisty użytek. Korzystanie z nich poza ramy użytku osobistego wymagają każdorazowo otrzymania zgody od Administratora.

§ VII. Warunki techniczne

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób prawidłowy jest ściśle związane ze sprzętem oraz oprogramowaniem, którym dysponuje Użytkownik, minimalne wymogi: przeglądarka Chrome wersja 42.0 lub nowsza, Internet Explorer wersja 11 lub nowsza, Firefox wersja 37.0 lub nowsza, włączona obsługa plików cookies i JavaScript, a dla korzystania z usługi za pośrednictwem Call Center niezbędny jest system teleinformatyczny do prowadzenia rozmów z funkcją tonowego wybierania numerów.

Dane przesyłane w ramach formularzy elektronicznych są chronione poprzez zastosowanie protokołu Secure Socket Layer. Do teleinformatycznego systemu Użytkownika wprowadza się tzw. ciasteczka.

§ VIII. Zasady odpowiedzialności

Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za dane, które poda Użytkownik, a okażą się nieprawidłowe, niepełne bądź niezgodne z faktycznym stanem. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Użytkownik nieprawidłowo wypełni formularz kontaktowy albo umieści w nich dane osób, które nie wyraziły na to zgodę.

Użytkownik nie może dostarczać treści nieprawdziwych, obraźliwych, wprowadzających w błąd innych albo niezgodnych z prawem. Zabronione są treści, które mogą być przyczyną uszkodzeń bądź zakłóceń systemów komputerowych.

Prawem Usługodawcy jest uniemożliwienie dostępu do takich danych, a za powstałą w ten sposób szkodę Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Usługodawca w przypadku uzyskania informacji, że dane mają charakter bezprawny informuje Użytkownika o ograniczeniu dostępu do danych. Jeśli w wyniku otrzymania od Użytkownika w/w treści oraz danych Usługodawca poniesie szkodę ma prawo do dochodzenia na ogólnych zasadach rekompensaty.

§ IX. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu bądź Call Center należy składać telefonicznie na numer infolinii 616 350 050 albo e-mailowo na adres [email protected]. W reklamacji należy zawrzeć powód składania reklamacji oraz swoje dane osobowe. Reklamację Usługodawca rozpatruje standardowo w ciągu 30 dni od chwili jej otrzymania. Termin ten może jednak zostać wydłużony, o czym reklamodawca jest zawiadamiany. W przypadku przesunięcia rozpatrywania reklamacji Usługodawca jest zobowiązany do poinformowania o powodach wydłużenia odpowiedzi na reklamację. Osoba składająca reklamację wskazuje adres, na który ma być wysłana odpowiedź na reklamację.

§ X. Postanowienia końcowe

Dla niniejszego Regulaminu odpowiednim prawem jest prawo polskie. Ewentualne spory będą rozpatrywane przez sąd ogólnej właściwości. Komunikowanie się odbywa w języku polskim.

§ XI. Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dn. 20.03.2020 r, a Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania w nim zmian. Zmiany zaczynają obowiązywać w ciągu 14 dni od chwili powiadomienia Użytkowników o zamiarze ich wdrożenia. Wprowadzane zmiany nie mogą naruszać praw Użytkownika, które były w jego posiadaniu na podstawie poprzedniej wersji Regulaminu.