Likwidacja szkody z polisy OC sprawcy wypadku

Likwidacja szkody z polisy OC sprawcy wypadku

Często słyszymy lub czytamy o wypadkach, kolizjach, karambolach. Media dostarczają nam informacji o zdarzeniach, na skutek których doszło do zniszczenia pojazdów, a niestety również często do urazu ciała lub nawet śmierci ich uczestników.

Na co dzień zwykle nie stykamy się z problemami, które dotyczą poszkodowanych czy bliskich zmarłego, chyba że sami ucierpimy w wypadku lub dotknie on kogoś z naszego najbliższego otoczenia. Powszechność zdarzeń komunikacyjnych o mniejszym kalibrze (stłuczki parkingowe i inne szkody na pojeździe) wskazuje, że warto wiedzieć co zrobić na wypadek kolizji uczestnicząc w niej jako poszkodowany lub sprawca.

Kogo chroni polisa OC?

W naszym kraju prawo nakłada obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem pojazdu. Obowiązek ten występuje w przypadku gdy jesteśmy właścicielem pojazdów takich jak jak samochód osobowy, przyczepa, ciągnik rolniczy, motor. Ponadto obowiązkowe ubezpieczenie OC musi również wykupić rolnik posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczające 1.

Główną korzyścią dla osoby opłacającej składkę za polisę OC jest możliwość skorzystania z jej funkcji ochronnej w sytuacji gdy dojdzie do wypadku lub kolizji. Pamiętajmy przy tym, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może być wykorzystane przez osoby przez nas poszkodowane.

Chroni w ten sposób majątek sprawcy przed koniecznością wypłaty odszkodowania z własnych pieniędzy. Nie zadziała jednak w przypadku gdybyśmy sami chcieli zgłosić tam swoją własną szkodę.

Za co rekompensata?

Rozróżniamy dwa rodzaje szkód, w związku z którymi możliwe jest dochodzenie roszczeń z polisy OC sprawcy wypadku. Są nimi szkoda na mieniu oraz szkoda na osobie. Pierwsza dotyczy zniszczenia majątku osoby poszkodowanej, którym może być pojazd, budynek, laptop, a naprawa tej szkody polega na wypłacie kosztów niezbędnych do ich naprawienia.

Druga z kolei obejmuje sytuacje związane obrażeniami ciała, których doznał poszkodowany, a jej naprawienie odbywa się przez pieniężne zadośćuczynienie powstałej krzywdy. To właśnie szkody na osobie powodują tak wiele emocji gdyż dotyczy związane są z naszym życiem i zdrowia. Określenie ich wartości w pieniądzu może być mocno problematyczne.

Jak wskazać odpowiedzialnego?

W kodeksie cywilnym wyróżniamy dwie zasady odpowiedzialności, zasadę winy oraz zasadę ryzyka. Zasada winy wskazuje, że kto wyrządził drugiej osobie szkodę jest zobowiązany do jej naprawienia. W niektórych sytuacjach jednak przepisy jednak przewidują, że aby ponosić odpowiedzialność za wypadek wcale nie ma potrzeby udowodnienia zawinienia. Chodzi tutaj o przewidzianą w kodeksie cywilnym odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

Niezależnie od tego, czy dochodzimy odszkodowania udowadniając winę lub na zasadzie ryzyka musimy wykazać związek przyczynowo skutkowego pomiędzy wypadkiem, a zaistniałą szkodą. Czyli szkoda musi być normalną konsekwencją działania lub zaniechania sprawcy.

Udowodnienie winy oznacza wykazanie, że poprzez swoje celowe albo nawet niezamierzone zachowanie narusza przepisy Prawa o ruchu drogowym lub zachowuje się w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

O wiele bardziej korzystna dla poszkodowanych jest sytuacji, gdy kierowca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Wówczas bowiem kwestia zawinienia nie ma żadnego znaczenia dla odpowiedzialności ubezpieczyciela. Badany jest jedynie związek przyczynowy pomiędzy ruchem samochodu a zaistniałym wypadkiem.

Jeżeli zatem – przy odpowiedzialności na zasadzie winy – nie będziemy w stanie wykazać nieprawidłowości obciążającej kierowcę, wówczas nie ma jego odpowiedzialności cywilnej. W sytuacji gdy dochodzimy odszkodowania na zasadzie ryzyka brak winy kierującego nie będzie miał znaczenia dla wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Odmowa wypłaty będzie mogła nastąpić jedynie wtedy, gdy ubezpieczyciel udowodni, że do wypadku doszło z powodu wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, albo też z powodu siły wyższej.

Średnia ocena: 4.50

Czytaj także

Jak starać się o odszkodowanie po wypadku w domu?

Czy należy się nam odszkodowanie po wypadku w domu? Na różnorodne wypadki narażony jest każdy z nas. Spotkać nas mogą w każdym miejscu i przysporzyć wielu problemów. Najczęściej słyszymy o wypadkach w drodze do pracy I o wypłacie świadczenia z ZUS. co mamy robić, kiedy jesteśmy poza pracą?

Odszkodowanie po wypadku drogowym dla sprawcy. Czy można je uzyskać?

Kto może uzyskać odszkodowanie po wypadku drogowym? Zdarzają się jednak sytuacje, gdy wstępne ustalenia policji nie pokrywają się z opinią biegłego wydaną w sprawie. Spowodowanie wypadku czy kolizji wyklucza możliwość dochodzenia odszkodowania. Istnieje jednak wyjątek od reguły

Zgłoszenie szkody Gothaer SA po wypadku samochodowym

poszkodowany może dochodzić swych roszczeń bezpośrednio od sprawcy wypadku jego lub ubezpieczyciela. Dla poszkodowanego wygodniejsze jest zgłoszenie szkody do Gothaer - jeżeli sprawca jest tam ubezpieczony. Dzięki temu szybciej i sprawniej uzyska odszkodowanie.