Zgłoszenie szkody Gothaer SA po wypadku samochodowym

zgłoszenie szkody gothaer najważniejsze informacje

Zostałeś poszkodowany w wypadku samochodowym i ubezpieczycielem pojazd sprawcy jest Towarzystwo Ubezpieczeń Gothaer SA? Zastanawiasz się, w jaki sposób dochodzić odszkodowania? Wybierz najdogodniejszy sposób zgłoszenia i uzyskaj należne odszkodowanie od ubezpieczyciela.

W jaki sposób mogę zgłosić szkodę?

Jeśli następstwem wypadku jest:

 • szkoda osobowa — uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, zgon
 • szkoda majątkowa — utrata, zniszczenie czy uszkodzenie mienia

poszkodowany może dochodzić swych roszczeń bezpośrednio od sprawcy wypadku jego lub ubezpieczyciela. Dla poszkodowanego wygodniejsze jest zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela pojazdu sprawcy. Dzięki temu szybciej i sprawniej uzyska odszkodowanie.

Poszkodowany może wybrać sposób zgłoszenia, który będzie dla niego najbardziej dostępny i dogodny. Towarzystwo Ubezpieczeń Gothaer SA udostępnia kilka alternatywnych możliwość zgłoszenia szkody:

 • telefonicznie – dzwoniąc pod podany nr infolinii ubezpieczyciela, pod którym podczas rozmowy telefonicznej można dokonać zgłoszenia szkody,
 • listownie – wysyłając pisemne zgłoszenie na adres siedziby ubezpieczyciela,
 • online - wypełniając formularz internetowy zamieszczony na stronie ubezpieczyciela. Ten sposób zgłoszenia ubezpieczyciel wskazuje jako najszybszy i najwygodniejszy, istotnie przyspieszający ścieżkę likwidacji.

Co powinno zawierać zgłoszenie szkody?

Zgłoszenie szkody w Gothaer powinno wskazywać wszystkie istotne informacje pozwalające na identyfikację osoby odpowiedzialnej za szkodę, tj.:

 • dane sprawcy wypadku,
 • okoliczności wypadku,
 • dane osoby poszkodowanej,
 • zakres szkody.

Najważniejszymi elementami zgłoszenia szkody osobowej z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są:

 • data i miejsce wypadku,
 • dane o ubezpieczeniu sprawcy szkody ze wskazaniem rodzaju ubezpieczenia i nr polisy,
 • dane osobowe ubezpieczającego,
 • dane osobowe poszkodowanego.

W treści zgłoszenia należy również zawrzeć dokładny opis okoliczności wypadku. Należy także opisać jego przebieg oraz określić przyczynę powstania wypadku. Jeśli na miejscu zdarzenia była obecna policja, to wskazać należy jednostkę policji przybyłą na miejsce wypadku. Warto również podać dane świadków obecnych na miejscu wypadku oraz wskazać ich miejsce zamieszkania i telefon kontaktowy.

W zgłoszeniu szkody osobowej powinniśmy również opisać na czym polegają doznane obrażenia ciała i rozstrój zdrowia. Wskazać należy także osobę, która udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy lekarskiej. Jeśli nastąpił zgon poszkodowanego, należy podać jego datę.

Lista niezbędnych dokumentów i informacji

Do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację potwierdzającą okoliczności wypadku oraz zakres doznanej szkody. Jeśli zgłoszenie wysyłamy pocztą tradycyjną, przygotowujemy kserokopie dokumentów i dołączamy do zgłoszenia, Mogą to być:

 • oświadczenie sprawcy,
 • notatkę policyjna,
 • wszelka posiadaną dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia,
 • w przypadku zgonu – akt zgonu lub kartę statystyczną zgonu.

Do zgłoszenia warto dołączyć również oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który ubezpieczyciel powinien przekazać należne odszkodowanie.

Jeśli zgłoszenie zamierzamy wysłać pocztą elektroniczną, wykonujemy skany dokumentów i przesyłamy je poprzez formularz na stronie internetowej Gothaer. Również w sytuacji, kiedy zgłosiliśmy już szkodę i chcemy przesłać dodatkowe informacje lub dokumenty, możemy skorzystać z takiego formularza.

W jakim czasie powinienem zgłosić szkodę?

Obowiązujące przepisy nie wskazują terminu, w jakim poszkodowany powinien dokonać zgłoszenia szkody po wypadku samochodowym. Należy jednak przyjąć, że maksymalny termin na zgłoszenie szkody określają przepisy regulujące termin przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym.

Termin przedawnienia roszczeń wynosi najczęściej 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Termin ten ma zastosowanie do wszystkich zdarzeń wywołujących szkodę, które zostały zakwalifikowane jako wykroczenie. Jeśli jednak szkoda powstała w wyniku zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa, bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Mając na uwadze upływ terminów przedawnienia, osoba poszkodowana powinna zawiadomić ubezpieczyciela niezwłocznie. Mowa tu o możliwie najkrótszym czasie od chwili powzięcia informacji o zaistnieniu szkody i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Moment zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi ma istotne znaczenie, ponieważ rozpoczyna proces likwidacji. Jest też datą, od której liczone są ustawowe terminy, w jakich ubezpieczyciel powinien rozpatrzyć zgłoszone roszczenia i wypłacić należne odszkodowanie.

W jakim czasie otrzymam odszkodowanie?

W praktyce ubezpieczeniowej czynności wykonywane przez ubezpieczyciela w celu ustalenia przyczyn i skutków wypadku określane są jako likwidacja szkody. Na gruncie obowiązujących przepisów zasadą jest, że prowadzone przez ubezpieczyciela postępowanie powinno przebiegać sprawnie i bez zbędnej zwłoki. Służą temu ustawowe terminy likwidacji, które mają na celu ochronę interesu poszkodowanego i zapobieganie przewlekłości po stronie ubezpieczyciela.

W ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia ubezpieczyciel jest zobowiązany rozpocząć postępowanie mające na celu ustalenie stanu faktycznego sprawy. Powinien także zbadać zasadność zgłoszonych roszczeń i wysokości należnych świadczeń.

Również w terminie 7 dni od daty zgłoszenia ubezpieczyciel powinien poinformować poszkodowanego, jakie dokumenty wymagają uzupełnienia. Całe postępowanie likwidacyjne powinno co do zasady nie trwać dłużej niż 30 dni od zgłoszenia. W terminie 30 dni od daty zgłoszenia ubezpieczyciel ma obowiązek dokonać wypłaty świadczenia. Jeśli jednak ubezpieczyciel uzna, że wypłata odszkodowania nie jest uzasadniona, to ma on obowiązek pisemnie powiadomić poszkodowanego o tym. Również w terminie 30 dni od daty zgłoszenia ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty bezspornej części świadczenia. Jest to kwota pozostająca poza sporem co do wysokości należnego odszkodowania.

W przypadku nieuzasadnionego przekroczenia ustawowych terminów poszkodowany ma możliwość wystąpienia o odsetki ustawowe. Niezależnie od tego poszkodowanemu przysługuje również możliwość złożenia skargi do organu sprawującego nadzór nad działalnością podmiotów rynku finansowego, tj. Komisji Nadzoru Finansowego.

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Zgłoszenie szkody. Od czego zacząć?

Zgłoszenie szkody, nawet w przypadku stłuczki zawsze jest przyczyną wielkiego stresu. Poszkodowany dość szybko musi opanować sytuację, pomóc innym, a także ocenić straty.

Odwołanie od decyzji Gothaer SA - Procedura

Poszkodowany nie zawsze otrzymuje odszkodowanie, które wystarcza na naprawę pojazdu. Co można zrobić w takiej sytuacji?  Tutaj pomocne może być odwołanie od decyzji Gothaer SA. Jak należy sporządzić takie pismo? Jak wygląda jego rozpatrywanie? Odpowiedzi w artykule.

Likwidacja szkody z polisy OC sprawcy wypadku

Często słyszymy lub czytamy o wypadkach, kolizjach, karambolach. Media dostarczają nam informacji o zdarzeniach, na skutek których doszło do zniszczenia pojazdów, a niestety również często do urazu ciała lub nawet śmierci ich uczestników.