Odzyskiwanie odszkodowań - po ilu latach można starać się o wypłatę?

Odzyskiwanie odszkodowań co musi wiedzieć poszkodowany

O odszkodowanie poszkodowany może starać się nie tylko bezpośrednio po wypadku, ale także wiele lat po nim. Ważne jest jednak, by w takiej sytuacji sprawdzić, czy roszczenia nie uległy przedawnieniu. Przedawnienie to okres, w którym osoba poszkodowana może zgłosić swoje roszczenie do sprawcy zdarzenia bądź częściej do jego ubezpieczyciela.

Do kiedy możemy starać się o wypłatę świadczeń po wypadku komunikacyjnym?

Podstawowy termin, w którym mamy prawo dochodzenia odszkodowań, sprawdź szczegóły: https://helpfind.pl/dochodzenie-odszkodowan, wynosi 3 lata. Odzyskiwanie odszkodowań to okres liczony od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Na uwagę zasługuje fakt, iż w przypadku, gdy szkoda na osobie jest skutkiem przestępstwa, tj.:

 • doznane obrażenia spowodowały śmierć poszkodowanego
 • wystąpił rozstrój zdrowia utrzymujący się powyżej 7 dni
 • termin przedawnienia to 20 lat

Jeżeli szkoda dotyczy osoby małoletniej, przedawnienie następuje nie wcześniej niż 2 lata od uzyskania przez nią pełnoletności.
Warto zaznaczyć, że bieg przedawnienia przerywa zgłoszenie towarzystwu ubezpieczeniowemu roszczenia, a następnie otrzymanie decyzji. Bieg ten przerywa również każda czynność, która w związku ze zdarzeniem będzie toczyła się przed sądem.

Kategorie roszczeń

Roszczenia odszkodowawcze, które przysługują poszkodowanemu to:

 • zwrot poniesionych kosztów leczenia, dojazdów do placówek medycznych, odpłatnej rehabilitacji itp.;
 • zwrot utraconego dochodu;
 • zwrot kosztów związanych z naprawą mienia;
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zobacz wzór dokumentu: https://helpfind.pl/pozew-o-zadoscuczynienie-za-doznana-krzywde-wzor, oraz cierpienie fizyczne i psychiczne;
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb, płatna w przypadku długotrwałego leczenia, rehabilitacji czy konieczności korzystania z pomocy i opieki innych osób, np. czynności pielęgnacyjno- higieniczne, pomoc w przygotowaniu posiłków, robieniu zakupów itd.
 • renta wyrównawcza przysługująca osobie poszkodowanej, która w wyniku wypadku stała się częściowo lub całkowicie niezdolna do pracy, a przez to jej dochody uzyskiwane po wypadku uległy zmniejszeniu;
 • renta przyznawana z powodu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość

Jeśli w wyniku wypadku śmierć poniesie osoba nam bliska, wówczas możemy wnioskować o:

 • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
 • prawo do renty
 • zwroty kosztów, np. pogrzebu
 • stosowne odszkodowanie, jeśli w wyniku śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej

Na uwagę zasługuje fakt, iż nie ma ogólnego wzoru ani reguły zgłoszenia roszczeń do ubezpieczyciela, a ciężar ich udowodnienia spoczywa na poszkodowanym. Warto zatem w takiej sytuacji rozważyć pomoc firmy lub kancelarii specjalizującej się w dochodzeniu należnych świadczeń na rzecz osób poszkodowanych.

Średnia ocena: 4.38

Czytaj także

Jak starać się o odszkodowanie po wypadku w domu?

Czy należy się nam odszkodowanie po wypadku w domu? Na różnorodne wypadki narażony jest każdy z nas. Spotkać nas mogą w każdym miejscu i przysporzyć wielu problemów. Najczęściej słyszymy o wypadkach w drodze do pracy I o wypłacie świadczenia z ZUS. co mamy robić, kiedy jesteśmy poza pracą?

Odszkodowanie po wypadku drogowym dla sprawcy. Czy można je uzyskać?

Kto może uzyskać odszkodowanie po wypadku drogowym? Zdarzają się jednak sytuacje, gdy wstępne ustalenia policji nie pokrywają się z opinią biegłego wydaną w sprawie. Spowodowanie wypadku czy kolizji wyklucza możliwość dochodzenia odszkodowania. Istnieje jednak wyjątek od reguły

Przyczyny zaniżania odszkodowań

Odszkodowanie po wypadku powinno wyrównać wszelkie straty, który powstały u poszkodowanego w następstwie doznanej szkody. W teorii wypłata odszkodowania powinna przywrócić stan majątkowy poszkodowanego do stanu istniejącego przed szkodą.