Odwołanie od decyzji Generali SA Co należy wiedzieć

Odwołanie od decyzji generali

Na ziemiach Polski, w 1837 roku powstały pierwsze oddziały Generali. Obecnie tworzą je trzy duże spółki Generali: Generali T.U. SA, Generali Życie T.U. S.A. i Generali PTE S.A. Siedziba spółek jest w Warszawie przy ulicy Postępu 15b. Pojęcie odwołania i reklamacji jest często utożsamiane z terminem odwołania. Towarzystwa ubezpieczeń obowiązuje termin reklamacji, zgodną z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz o Rzeczniku Finansowym, i ten warunek spełniają. Według ustawy – reklamacja to skierowanie do podmiotu rynku finansowego tj. jego Klienta, zgłaszającego zastrzeżenia dotyczące jego usług.

Kiedy można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Jednakże w terminologii reklamacja i odwołanie stosuje się bardzo często zamiennie. Po spełnieniu szeregu warunków i terminów dotyczących wydania decyzji przez Towarzystwo Ubezpieczeń, momentem naliczenia terminu do złożenia reklamacji jest data wydania decyzji.

Decyzję Generali TU SA wydaje w formie pisemnej, drogą elektroniczną – o ile taką formę wskaże poszkodowany. Bieg przedawnienia liczy się od momentu kiedy uprawniony dowiedział się o szkodzie. Aby złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, poszkodowany ma na tę czynność 3 lata. Jednakże są również wyjątki :

 • jeżeli szkoda wynika z czynu niedozwolonego, termin ten wynosi 10 lat,
 • jeżeli szkoda powstała wskutek przestępstwa to termin wynosi 20 lat

Przyjmuje się, że reklamacja powinna być złożona niezwłocznie - jednakże w przypadku gdy posiada się już gotowe argumenty dla niej. Jeżeli nie posiadamy argumentów, warto je skompletować. Na końcu decyzji Towarzystwo ma obowiązek poinformować uprawnionego o przysługującej reklamacji, o jej terminie, miejscu jej złożenia, czasie rozpatrywania i sposobie powiadomienia o decyzji.

Możemy złożyć reklamację na czas wydania decyzji, za niską wypłatę świadczenie czy ogólnie reklamację na argumentację z wydanej decyzji. Reklamację może złożyć osoba fizyczna- osoba poszkodowana czy pełnomocnik osoby poszkodowanej. TU Generali SA: https://zgloszenie-szkody.pl/generali,19 przyjmuje dwie formy reklamacji:

 • pisemnie – drogą pocztową lub w oddziale Towarzystwa Ubezpieczeniowego
 • ustnie – pod numerem telefonu +48 913 913 913 lub osobiście do protokołu przed pracownikiem Towarzystwa w czynnym oddziale. Na wniosek klienta pisemny lub ustny, Generali potwierdza wpływ reklamacji do danej sprawy.

Co może osoba poszkodowana?

Każda zgłaszana reklamacja musi zawierać dane klienta, numer sprawy i dokładnie uzasadnione zastrzeżenia do wydanej decyzji. Ważne jest prawidłowe podanie podstawy prawnej, potwierdzającej nasz podniesiony zarzut przy danym roszczeniu, punkt reklamacji. Przy szkodzie z obrażeniami ciała, kluczowa będzie dodatkowa dokumentacja medyczna, świadkowie zdarzenia, dokładny opis cierpienia i niedogodności odczuwalnych po wypadku.

Można wnieść o powołanie komisji z udziałem poszkodowanego celem określenia poniesionego przez niego uszczerbku na zdrowiu. Przy szkodzie ze skutkiem śmiertelnym, warto dołączyć szczegółowy opis bliskich relacji ze zmarłym, zeznania osób trzecich potwierdzających relacje, zdjęcia rodzinne, nagrania. Każda reklamacja musi być opatrzona własnoręcznym podpisem, aby miała moc prawną.

Towarzystwo Ubezpieczeń Generali rozpatruje reklamację niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie trzydziestu dni od wpływu reklamacji. W przypadku, kiedy Generali potrzebuje więcej czasu na przedstawienie stanowiska, wskazuje powód w piśmie do uprawnionego.

Z reguły termin wskazany w ustawie - sześćdziesięciu dni , nie zostaje przekroczony. Generali TU SA często powołuje komisje z udziałem lekarzy z zakresu psychologii, psychiatrii. Badanie dotyczy wpływu zdarzenia, za które odpowiedzialnością świadczy ubezpieczyciel, jak wypadek wpłynął na życie uprawnionego, jego przystosowanie się do nowej rzeczywistości, radzenie sobie z doznanym stresem, nieraz utratą osoby bliskiej.

Jeżeli zdarzy się, że termin wydania decyzji po reklamacji został przekroczony, definiuje się argumenty reklamacji na korzyść poszkodowanego, roszczenia są uznane zgodnie z jego wolą. To jednak bardzo rzadko się zdarza w Generali TU SA, dbają o terminy, o niewypłacanie środków niesłusznie wypłaconych.

Odpowiedź na reklamację przez Generali jest udzielana pisemnie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta odpowiedź na reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną.

Zgodnie z artykułem 9 przytoczonej ustawy, odpowiedź na reklamację musi spełnić parę warunków:

 • wskazać uzasadnienie faktyczne i prawne,
 • posiadać dokładne informacje na temat stanowiska ubezpieczyciela,
 • określać dane osoby, która udziela odpowiedzi na reklamację, wskazując również jej stanowisko służbowe,
 • wskazanie terminu, kiedy roszczenie zostanie rozpatrzone, nie dłuższego niż trzydzieści dni do rozpatrzenia odpowiedzi.

Terminy, których trzeba przestrzegać

Reklamacja może być rozpatrzona pozytywnie, negatywnie lub może zostać zaproponowana ugoda. To bardzo częsta forma rozwiązywania sporu, dwie strony drogą wzajemnych ustępstw zgadzają się na określoną kwotę świadczenia, bez kierowania sprawy do dalszego rozpatrywania. Jeżeli propozycja kwoty jest racjonalnie wyważona, można zastanowić się nad jej przyjęciem. Należy pamiętać, że przyjmując świadczenie na drodze ugody – zrzekamy się dochodzenia roszczeń na przyszłość w związku z danym zdarzeniem.

Jeżeli Generali TU SA wyda decyzję odmowną po złożonej reklamacji, musi przedstawić poszkodowanemu przysługujące dalsze środki ubiegania się o swoje roszczenia tj:

 • złożenia odwołania od przedstawionego stanowiska w reklamacji,
 • złożenia wniosku o mediację do Towarzystwa ubezpieczeń lub sądu polubownego,
 • złożenie sprawy do rozpatrzenia do Rzecznika Ubezpieczonych , poprzez przedłożenie całości dokumentacji z akt sprawy, czynności dokonywane przed Rzecznikiem Ubezpieczeniowym są darmowe,
 • wytoczenie powództwa na drodze sądowej, poprzez określenie podmiotu, który ma być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpatrzenia sprawy

Poszkodowani powinni w całości korzystać z przysługujących im praw wskazanych w ustawodawstwie i dochodzić skutecznie, cierpliwie swoich roszczeń jeżeli są w pełni podstawne.

Średnia ocena: 4.38

Czytaj także

Odwołanie od decyzji Interrisk SA. Jak uzasadnić roszczenia?

Osoba poszkodowana, której zostało przyznane za niskie odszkodowanie, może wystąpić o odwołanie od decyzji interrisk. Często ubezpieczyciele stosują zaniżenia, o których poszkodowany nawet nie wie. Złożenie stosownej reklamacji będzie możliwością, by zyskać dodatkową wypłatę.

Odwołanie od decyzji Compensa. Szkoda całkowita - co należy zrobić?

Niektóre kolizje są tak poważne, że samochodu nie można już naprawić. Wówczas ubezpieczyciel nalicza odszkodowanie w zupełnie inny sposób. Niekiedy jednak konieczne może być odwołanie od decyzji Compensa. Dzieje się tak, gdy ubezpieczyciel niewłaściwie naliczy odszkodowanie.