Zgłoszenie szkody Generali SA Najważniejsze pytania i odpowiedzi

zgłoszenie szkody Generali co trzeba wiedzieć

Zgłoszenie szkody to najważniejszy krok w uzyskaniu odszkodowania. W jaki sposób należy zawiadomić Generali o szkodzie? Co należy dostarczyć?

Po wypadku konieczne jest zgłoszenie szkody. Tym samym powiadomimy ubezpieczyciela o szkodzie jak i sprecyzujemy nasze roszczenia. Są one zależne od zdarzenia jak i polisy z której występujemy o świadczenie. Zgłoszenie szkody przerywa bieg przedawnienia roszczeń odszkodowawczych, Okres przedawnienia jest różny w zależności od okoliczności wypadku i przysługujących roszczeń.

Przed zgłoszeniem szkody konieczne będzie przygotowanie odpowiednich dokumentów potwierdzających nasze uprawnienie do wystąpienia z roszczeniem.

Potrzebne dokumenty i informacje

W przypadku polisy, która zawarliśmy dobrowolnie będzie to oczywiście numer polisy. Należy także dołączyć dokumenty, które zostały w niej wymienione. W zależności od zawartego ubezpieczenia mogą przysługiwać nam różne świadczenia. Dlatego też warto wcześniej przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) i od razu zgłosić wszystkie przysługujące nam roszczenia. Musimy pamiętać, że ubezpieczyciel nie ma obowiązku informować nas o wszystkich przysługujących nam prawach.

Potrzebujemy numeru polisy sprawcy, który jest ubezpieczony w Generali. Niezbędna dokumentacja może różnić się w zależności od rodzaju polisy. W polisie zakupionej dobrowolnie wszystkie dokumenty konieczne do uzyskania świadczenia będą wymienione w OWU. Stanowi on załącznik do polisy.

W polisie, która została zawarta z obowiązku – na przykład polisa OC - nie ma jednoznacznej regulacji co do dokumentacji niezbędnej do wypłaty świadczenia. Ustawy o działalności ubezpieczycieli w tym ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych określają tylko ogólne zasady rozpatrywania złożonych roszczeń. Konieczne jest tu posługiwanie się doświadczeniem w działaniu z ubezpieczycielem jakim jest Generali.

Podstawowymi dowodami, które obowiązkowo będziemy musieli dostarczyć są:

  • dokument potwierdzający okoliczności wypadku – np. notatka policyjna;
  • dokument potwierdzający naszą tożsamość – np.: dowód osobisty;
  • dokument potwierdzający zasadność naszych roszczeń – np. dokumentacja medyczna, dokumentacja potwierdzająca wysokość poniesionych kosztów z tytułu leczenia, dokumentacja potwierdzająca wartość zniszczonych w wyniku zdarzenia przedmiotów;

Ubezpieczyciel na swojej stronie internetowej przygotował specjalnie skonstruowany formularz za pośrednictwem którego można dokonać zgłoszenia szkody. Za jego pomocą numer polisy sprawcy, opiszemy okoliczności zdarzenia i jego skutków, a także przedstawimy roszczenia. Formularz zawiera także funkcję załączenia dokumentacji potwierdzającej nasze roszczenia. Konieczne jest załączenie wszystkich dokumentów, które są w naszym posiadaniu, a które wymaga ubezpieczyciel. W późniejszym terminie istnieje możliwość uzupełnienia brakującej dokumentacji. To jednak skutkować będzie wydłużeniem czasu oczekiwania na uzyskanie świadczenia odszkodowawczego.

Możliwości zgłoszenia szkody

Możemy wybrać kilka z dostępnych sposobów zgłoszenia roszczeń. Ustawy dotyczące rozpatrywania przez ubezpieczycieli roszczeń odszkodowawczych, nie przewidują jednego obowiązującego sposobu ich zgłaszania do ubezpieczycieli. W przypadku zgłoszenia szkody do Generali S.A. można skorzystać z:

  • Wyżej opisanego formularza, który przewiduje również możliwość zgłaszania roszczeń związanych ze szkodami likwidowanymi z polis odpowiedzialności cywilnej;
  • Dokonać zgłoszenia za pośrednictwem infolinii ubezpieczyciela. Tu konsultant odbierze od nas wszystkie ważne informacje. Przekaże je następnie w wybranej przez nas formie (za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź poczty tradycyjnej) pismo informujące o dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia zgłoszonych roszczeń. Ta forma komunikacji z ubezpieczycielem może wydawać się najdłuższa, ale w przypadku braku obycia ze środkami kontaktu elektronicznego, może stawić jedyną alternatywę;
  • Za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Możemy jednak zostać poproszeni o wypełnienie i odesłanie dedykowanego formularza zgłoszenia szkody. Potrafi on nastręczyć kłopotów przy wypełnianiu;
  • Zgłoszenie na dedykowany adres e-mail. Jest to najbardziej rozsądny sposób zgłoszenia roszczeń. Takie działanie pozwoli nam na dokładne- nielimitowane formularzem czy też drukiem - zgłoszenia szkody. Można także opisać okoliczności zdarzenia, omówienie dowodów i uzasadnić roszczenia. Dodatkowo nie narazi nas na ewentualny stres związany z nagrywaniem rozmowy z konsultantem infolinii ubezpieczyciela czy też błędnego zinterpretowania pytania ubezpieczyciela.

Dodatkowe informacje - jak przekazać

Niezależnie od tego, jaką formę zgłoszenia szkody wybierzemy, konieczne jest podanie wszystkich istotnych okoliczności zdarzenia. Późniejsza zmiana może być niemożliwa, Czasami też może być odczytana jako próba wyłudzenia odszkodowania. Zgodnie z kodeksem karnym jest to przestępstwo. Prawidłowe i profesjonalne zgłoszenie szkody do Generali może być podstawą do uzyskania odszkodowania. Ewentualne błędy mogą stanowić podstawę do odmowy wypłaty pieniędzy. Dlatego zgłoszenie szkody najczęściej jest najbardziej wymagającą czynnością w drodze do uzyskania odszkodowania.

Konieczne jest zrobienie tego w sposób zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami oraz stosowaną praktyką. Alternatywnym rozwiązaniem może być powierzenie tego zadania profesjonalnemu pełnomocnikowi. Zajmuje się on zawodowo działaniami mającymi na celu uzyskiwaniem odszkodowań. Pełnomocnik nie tylko wykona za nas wszystkie czynności formalne przed ubezpieczycielem, ale również nie narazi nas na ryzyko związane z podaniem niewłaściwych informacji. Dodatkowo jego doświadczenie i wiedza, mogą gwarantować uzyskanie odszkodowania w możliwie najwyższej wysokości.

Średnia ocena: 4.29

Czytaj także

Zgłoszenie szkody - najważniejsze informacje i porady

Zgłoszenie szkody jest podstawowym krokiem do uzyskania odszkodowania. Samo w sobie nie sprawia większych problemów — poza szczególnymi sytuacjami. Często jednak później pojawiają się różnorodne problemy. Dlatego w takich sytuacjach warto wspomóc się poradą prawną.

Odwołanie od decyzji Generali SA Co należy wiedzieć

Gdy poszkodowany chce złożyć odwołanie od decyzji generali musi w tym celu wypełnić formularz. Odwołanie można złożyć w przypadku szkody osobowej jak i rzeczowej. Momentem naliczenia terminu do złożenia reklamacji jest data wydania decyzji.

Zgłoszenie szkody Aviva - najważniejsze informacje

Po wypadku poszkodowany może starać się o odszkodowanie. By to było możliwe, konieczne jest zgłoszenie szkody np: do Aviva. Ubezpieczyciel ten proponuje kilka sposobów zgłoszenia. Jak tego dokonać? Jakie dokumenty są potrzebne? Co dzieje się dalej?