Zgłoszenie szkody PZU - O jakie informacje prosi ubezpieczyciel

Zgłoszenie szkody PZU - ważne informacje

Aby ubezpieczyciel mógł przyjąć zgłoszenie, potrzebuje kilku informacji. Dzięki temu może później przeprowadzić skuteczną likwidację szkody. Jakie to informacje? Jak wygląda zgłoszenie szkody i czego wymaga PZU SA. Sprawdzisz to w poniższym artykule.

Zgłoszenia szkody można dokonać:

 • poprzez pełnomocnika
 • poprzez formularz kontaktowy, który znajduje się na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeń
 • telefonicznie poprzez infolinię

Istotną informacją jest fakt, że jeżeli zgłosimy roszczenia za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej, będziemy mogli w ten sam sposób dosyłać dalsze dokumenty.

Rodzaj dokumentacji, o którą wnosi towarzystwo ubezpieczeń, uzależniony jest od typu zdarzenia.

Odszkodowanie za szkody osobowe

W przypadku obrażeń ciała konieczne jest dostarczenie następującej dokumentacji:

 • oświadczenia sprawcy zdarzenia lub notatki policyjnej, postanowienia prokuratury lub wyroku sądowego
 • kserokopii lub skanu dowodu osobistego lub paszportu
 • dokumentacji medycznej — karta informacyjna z SOR oraz historia choroby
 • oryginały faktur lub paragonów potwierdzające poniesione koszty leczenia.

Istotną kwestią jest dokumentacja medyczna, która potwierdza poniesione obrażenia ciała. Dokumentacja medyczna może być przesłana w formie elektronicznej lub papierowej na adres PZU SA. Nie ma jednak konieczności przesyłania oryginalnej dokumentacji. Jeżeli poszkodowany chce przedstawić zdjęcia rentgenowskie, to musi mieć ich kopię na płycie CD.

Na podstawie przesłanych oryginałów faktur, paragonów i rachunków towarzystwo ubezpieczeń analizuje zasadność wykupionych lekarstw czy sprzętu medycznego i na tej podstawie zwraca poniesione koszty leczenia.

Zwrot kosztów

Jeżeli osoba poszkodowana dojeżdżała do placówek medycznych własnym samochodem, konieczne jest przedstawienie tzw. kilometrówki (ile km jest z punktu A do punktu B). Ponadto ważne również są paragony za paliwo. W sytuacji, gdy poszkodowany nie ma możliwości korzystania z samochodu może wybrać środek transportu miejskiego/podmiejskiego lub taksówkę. Na podstawie doręczonych biletów i wydruku z kasy fiskalnej taksówki towarzystwo ubezpieczeń wypłaca zwrot poniesionych kosztów transportu.

Czasami osoby poszkodowane doznają bardzo poważnych obrażeń ciała, które powodują, że nie są w stanie samodzielnie funkcjonować czy też kontynuować pracy zarobkowej. Z tego tytułu najbliższe osoby często podejmują opiekę nad osobą poszkodowaną. Koszty opieki również podlegają zwrotowi. Konieczne jest sporządzenie oświadczenia przez osobę podejmującą opiekę. W oświadczeniu tym powinien znaleźć się okres, w jakim bliski podejmował się opieki.

Ważnym punktem są koszty specjalnej diety. Zdarza się tak, że poszkodowany doznał poważnych obrażeń w obrębie kości szczękowej czy w jamy brzusznej, co spowodowało, że nie jest w stanie spożywać posiłków tak, jak dotychczas. Tutaj pojawiają się koszty specjalnej diety np.: dieta płynna czy specjalnego przeznaczenia. Istotne jest również gromadzenie dowodów zakupów specjalistycznych produktów spożywczych. Tylko na tej podstawie towarzystwo ubezpieczeń wypłaca poniesione koszty.

W sytuacji, gdy poszkodowany nie jest w stanie kontynuować pracy zarobkowej, może ubiegać się o rentę wyrównawczą. Ważnym dokumentem jest zaświadczenie z ZUS o niezdolności do pracy, a także dokumenty przedstawiające kwoty przyznanej renty przez ZUS. Renta wyrównawcza ma stanowić uzupełnienie otrzymywanych świadczeń z ZUS — do takiej wysokości, która będzie odpowiadała dzisiejszej wartości wynagrodzenia osoby poszkodowanej. Towarzystwo ubezpieczeń w tym przypadku na pewno zwróci się o przedstawienie umowy zatrudnienia np.: umowy o pracę czy umowy zlecenia.

Wypadek śmiertelny

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z wypadkiem ze skutkiem śmiertelnym istotną kwestią jest udokumentowanie relacji pomiędzy osobą uprawnioną a zmarłą. Osoba zgłaszająca roszczenia powinna sporządzić oświadczenie o relacji z osobą zmarłą. Powinny się w nim zawierać wspomnienia o osobie zmarłej, np.:

 • wspólne pasje
 • spędzania wolnego czasu
 • wspólne zamieszkiwanie

Towarzystwo ubezpieczeń również może przeprowadzić wywiad środowiskowy z osobą uprawnioną. Najczęściej odbywa się on w miejscu zamieszkania osoby zgłaszającej. Istotnym materiałem dowodowym potwierdzającym relacje między członkami rodziny są również zdjęcia czy filmy. Ponadto konieczne jest dostarczenie:

 • skanu odpisu skróconego aktu zgonu,
 • dokumentu wykazującego pokrewieństwo np.: akt urodzenia
 • skan dowodu osobistego.

Ważnym dowodem jest również dokument kończący postępowanie karne np.: postanowienie z Prokuratury lub wyrok karny. Zadośćuczynienie nie jest jedynym roszczeniem, jakie możemy kierować po stracie bliskiego członka rodziny.

Szkoda w samochodzie

Kolejnym roszczeniem, które możemy zgłosić do PZU, jest tzw. stosowne odszkodowanie. Jest to odszkodowanie z tytułu pogorszenia się sytuacji życiowej po stracie najbliższej osoby. Stosowne odszkodowanie najczęściej kierowane jest przez osoby, które wspomagane były finansowo przez osobę zmarłą. Aby zakład ubezpieczeń wypłacił świadczenie, musimy przedstawić:

 • umowy o zatrudnienie osoby zmarłej
 • PIT-y z ostatnich 2 lat
 • oświadczenie opisujące sytuację materialną osób roszczących

W momencie, gdy umiera osoba bliska, nie myślimy o tym, że koszty pogrzebu również zwraca ubezpieczyciel. Aby uzyskać zwrot, konieczne jest dostarczenie wszystkich paragonów czy faktur związanych z organizacją pogrzebu. Często towarzystwo ubezpieczeń wzywa do przedstawienia dokumentacji fotograficznej pomnika.

W sytuacji, gdy doszło do kolizji drogowej i uszkodzeniu uległ pojazd, niezbędne jest oświadczenie sprawcy zdarzenia bądź notatka policyjna. Konieczne jest wyszczególnienie wszystkich uszkodzeń pojazdu. Ponadto dokumentacja zdjęciowa stanowi istotny element dowodowy i obrazuje uszkodzone części pojazdu. Osoba poszkodowana powinna również udostępnić towarzystwu ubezpieczeń skan dowodu osobistego, prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Bardzo często towarzystwo ubezpieczeń organizuje oględziny pojazdu w terminie dogodnym dla poszkodowanego. Należy wówczas wskazać wszystkie elementy, które uległy uszkodzeniu. W przypadku, gdy podczas kolizji uszkodzeniu uległy rzeczy znajdujące się w pojeździe konieczne będzie wykazanie ich zniszczenia oraz przedstawienie dokumentu potwierdzającego zakup.

Jak można zauważyć, ubezpieczyciel prosi o wiele różnych informacji i dokumentów. Zależy to przede wszystkim od rodzaju szkody, a także konkretnego świadczenia. Ubezpieczyciel przy zgłoszeniu zwykle dokładnie pyta o potrzebne informacje, a także przekazuje listę potrzebnych dokumentów.

Średnia ocena: 4.31

Czytaj także

PZU Zgłoszenie szkody ogniowej

PZU zgłoszenie szkody ogniowej - należy skompletować i przedstawić szereg dokumentów związanych z utraconym majątkiem. Jakie są to dokumenty? Jak należy je przekazać ubezpieczycielowi? Na co zwracać uwagę?

PZU zgłoszenie szkody - jaką metodę wybrać?

W przypadku, gdy szkoda dotyczy ubezpieczenia grupowego, należy się skontaktować z osobą, która zajmuje się ubezpieczeniami w naszej firmie. W PZU zgłoszenie szkody jest szybkie, a wypłata należnych środków następuje w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody.

Zgłoszenie szkody - najważniejsze informacje i porady

Zgłoszenie szkody jest podstawowym krokiem do uzyskania odszkodowania. Samo w sobie nie sprawia większych problemów — poza szczególnymi sytuacjami. Często jednak później pojawiają się różnorodne problemy. Dlatego w takich sytuacjach warto wspomóc się poradą prawną.

Zgłoszenie szkody Aviva - najważniejsze informacje

Po wypadku poszkodowany może starać się o odszkodowanie. By to było możliwe, konieczne jest zgłoszenie szkody np: do Aviva. Ubezpieczyciel ten proponuje kilka sposobów zgłoszenia. Jak tego dokonać? Jakie dokumenty są potrzebne? Co dzieje się dalej?