Odwołanie od decyzji Interrisk SA. Jak uzasadnić roszczenia?

Odwołanie od decyzji interrisk dla osób poszkodowanych

Jesteś osobą poszkodowaną? Podmiot odpowiedzialny za Twoją szkodę, miał zawartą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w Interrisk SA? Znając ubezpieczyciela, kierujesz do niego swoje roszczenia? Po przeprowadzonym postępowaniu likwidacyjnym , wydana decyzja nie jest satysfakcjonująca – ubezpieczyciel odmówił wypłaty świadczenia lub znacznie je zaniżył?

Pamiętaj, że zawsze masz prawo do złożenia odwołania, reklamacji. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela może spowodować przyjęcie odpowiedzialności za wypadek – jeżeli wcześniej wydana była decyzja odmowna lub w przypadku zaniżenia roszczeń – podwyższenie wypłaconego świadczenia.

Odwołanie, reklamacja od decyzji ubezpieczyciela Interrisk SA może być złożone w formie pisemnej – za pośrednictwem placówki pocztowej, kuriera lub osobiście. Możesz skorzystać również ze strony: https://zgloszenie-szkody.pl/interrisk,56 Odwołanie, reklamacja powinny być wysłane lub dostarczone osobiście na adres do korespondencji wskazany w dacie decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania lub w formie ustnej – telefonicznie pod numerem telefonu 22 212 20 12 lub ustnie do protokołu w oddziale Interrisk SA.

Gdy już przystąpisz do sporządzania odwołania , pamiętaj o uzasadnieniu swoich roszczeń. Jest to tak naprawdę jeden z ważniejszych aspektów Twojego odwołania. Do zmiany decyzji, ubezpieczyciela Interrisk SA mogą przekonać jedynie odpowiednie argumenty, poparte dowodami. W odwołaniu muszą znaleźć się wszystkie informacje, które mogą wpłynąć na decyzję Interrisk SA.

W wyniku różnych sytuacji stajemy się osobami poszkodowanymi. Możemy na przykład doznać obrażeń ciała w wyniku wypadku lub możemy w wyniku wypadku stracić osobę nam bliską. Poza szkodami osobowymi, mamy również do czynienia ze szkodami rzeczowymi, które również wymagają odpowiedniego uzasadnienia.

Gdy w wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała

Jeżeli w wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała, dokumentami pozwalającymi uzasadnić rozmiar Twojej krzywdy są:

- szczegółowe oświadczenie wskazujące w jaki sposób wypadek wpłynął na Twoje życie. Z jakim trudnościami borykałeś, czy borykasz się na co dzień. Z czego musiałeś zrezygnować. Czy po wypadku byłeś i jesteś osobą samodzielną, czy też musisz liczyć na pomoc rodziny, albo osób trzecich. Im dokładniejsze oświadczenie, tym większa szansa na zmianę decyzji przez ubezpieczyciela Interrisk SA;

- pełna dokumentacja medyczna związana z leczeniem po wypadku. W sytuacji, w której nie możesz uzyskać swojej historii choroby, zawsze możesz ubezpieczycielowi Interrisk SA wskazać adresy placówek medycznych, w których się leczyłeś – wówczas Interrisk SA samodzielnie wystąpi o niezbędne dokumenty;

- faktury, paragony potwierdzające wysokość kosztów poniesionych i ponoszonych w związku z wypadkiem;

- jeżeli doznane przez Ciebie obrażenia wymagały stałej kontroli u lekarzy specjalistów, co z kolei wiązało się z dojazdami do placówek medycznych, sporządź pisemne oświadczenie ze wskazaniem odległości w kilometrach do placówki medycznej, dat przejazdów, celu podróży, miejsca wyjazdu i miejsca docelowego;

- jeżeli po zdarzeniu wymagałeś opieki osób najbliższych lub osób trzecich, sporządź oświadczenie kto, przy jakich czynnościach i w jakim wymiarze taką pomoc sprawował;

- załącz również oświadczenie osoby, która sprawowała nad Tobą opiekę. Pamiętaj, że każde oświadczenie powinno być szczegółowe – wzrastają wówczas szanse na zmianę decyzji przez Interrisk SA;

- jeżeli w wyniku wypadku stałeś się osobą niezdolną do pracy, załącz do swojego odwołania również dokumentację potwierdzającą taką niezdolność;

- jeżeli w dniu wypadku posiadałeś również prywatne ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i jesteś w posiadaniu orzeczenia lekarskiego wskazującego na wysokość uszczerbku na zdrowiu, załącz je również do odwołania od decyzji Interrisk SA.

Gdy w wyniku wypadku śmierć poniosła osoba Ci bliska

Jeżeli w wyniku wypadku straciłeś osobę bliską, również w odpowiedni sposób należy uzasadnić swoje roszczenia. W tym celu dokumentami potrzebnymi do ubiegania się o świadczenie są:

- szczegółowy opis doznanej krzywdy i cierpienia ze wskazaniem wpływu wypadku na życie osoby ubiegającej się o roszczenia. Przedstawienie negatywnych następstw wypadku na sytuację rodzinną i majątkową;

- szczegółowe opisy relacji z osobą zmarłą sporządzone przez członków rodziny, sąsiadów, przyjaciół;

- wspólne fotografie upamiętniające chwile spędzone z osobą zmarłą - potwierdzające wspólnie spędzany czas, dzielenie pasji, zainteresowań, wspólnych wyjazdów;

- dokumentacja z leczenia lub terapii podjętych wskutek śmierci osoby bliskiej.

Gdy wypadek spowodował szkodę na Twoim mieniu

Jeżeli Twoja szkoda dotyczy zniszczonego mienia, do udowodnienia wysokości należnych roszczeń również należy ubezpieczycielowi przedłożyć odpowiednią dokumentację. Przede wszystkim musisz wykazać, że odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela nie pokrywa w całości poniesionej szkody. W tym celu przekaż do ubezpieczyciela Interrisk SA:

- szczegółowe oświadczenie o poniesionych wydatkach;

- faktury potwierdzające wysokość dokonywanych napraw, remontów;

- dokumentację fotograficzną zniszczonego mienia oraz dokonanych napraw;

- ekspertyzy niezależnych rzeczoznawców, które potwierdzą rzeczywistą wysokość szkody;

- faktury potwierdzające wartość zniszczonego mienia.

Po przedłożeniu w odwołaniu odpowiedniej dokumentacji uzasadniającej roszczenia, ubezpieczyciel Interrisk SA ma obowiązek rozpatrzyć złożoną reklamację w terminie 30 dni. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym poinformowaniu osoby poszkodowanej, termin ten może ulec zwiększeniu do dni 60.

Na zakończenie odwołania warto powołać się na ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Artykuł 8 wskazanej ustawy stanowi, że w przypadku niedotrzymania terminu na udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

Pamiętaj, że zawsze masz prawo do ubiega się o odpowiednie odszkodowanie od ubezpieczyciela. Jeżeli masz trudności w skompletowaniu właściwej dokumentacji, jeżeli uważasz, że samodzielnie nie poradzisz sobie z tak dużym przeciwnikiem jakim jest ubezpieczyciel Interrisk SA, zawsze możesz liczyć na pomoc wyspecjalizowanego pełnomocnika.

Średnia ocena: 4.30

Czytaj także

Odwołanie od decyzji Aviva SA Uszczerbek na zdrowiu

Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu mogą napisać odwołanie od decyzji aviva jeśli mieli wykupioną polisę w tym towarzystwie ubezpieczeniowym. Wypłata należnego odszkodowania nie musi oznaczać dla poszkodowanego niskiej kwoty.

Odwołanie od decyzji Compensa. Szkoda całkowita - co należy zrobić?

Niektóre kolizje są tak poważne, że samochodu nie można już naprawić. Wówczas ubezpieczyciel nalicza odszkodowanie w zupełnie inny sposób. Niekiedy jednak konieczne może być odwołanie od decyzji Compensa. Dzieje się tak, gdy ubezpieczyciel niewłaściwie naliczy odszkodowanie.

Odwołanie od decyzji PZU S.A. Jak powinno wyglądać pismo?

Bardzo często wypłata odszkodowania to nie koniec likwidacji szkody. Ubezpieczyciel może bowiem wypłacić zbyt niskie odszkodowanie. W takim przypadku konieczne jest odwołanie od decyzji PZU. W jaki sposób należy je sporządzić? Jak najlepiej dostarczyć dokument do zakładu ubezpieczeń?

Zgłoszenie szkody do Interrisk TU S.A. z OC sprawcy

Wypadki zgłaszane w ramach OC komunikacyjnego to najczęstsze sprawy przyjmowane przez ubezpieczycieli. Jak wygląda zgłoszenie szkody w takim przypadku w Interrisk? O czym należy pamiętać i jakie dokumenty powinien otrzymać ubezpieczyciel?