Odwołanie od decyzji Aviva SA Uszczerbek na zdrowiu

Odwołanie od decyzji aviva dla poszkodowanego

Zgłoszenie roszczenia o wypłatę odszkodowania do ubezpieczyciela sprawcy wypadku bardzo często jest dopiero początkiem długiej drogi, której celem jest uzyskanie należnej kwoty odszkodowania. Praktycznie nie zdarza się, żeby ubezpieczyciel wypłacił należną kwotę odszkodowania już po zgłoszeniu szkody.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Po zgłoszeniu roszczenia o przyznanie odszkodowania ubezpieczyciel wydaje decyzje, w której wskazuje kwoty odszkodowania (czyli zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji czy innych możliwych do uzyskania zwrotów kosztów). Nie ma wątpliwości, że zakład ubezpieczeń, jako przedsiębiorstwo nastawione na uzyskanie największych możliwych zysków robi wszystko, żeby zminimalizować wysokość wypłat dokonywanych tytułem odszkodowań. Dlatego też nie ma wątpliwości, że droga do uzyskania adekwatnej kwoty odszkodowania nie kończy się na pierwszej decyzji ubezpieczyciela.

Po dokładnej analizie argumentów wskazanych przez ubezpieczyciela w decyzji koniecznym jest przesłanie odwołania od decyzji ze wskazaniem obszarów, gdzie ubezpieczyciel nieprawidłowo oszacował wysokość wypłaconych kwot. Na podstawie poczynionych analiz przesyła się do zakładu ubezpieczeń odwołanie z ponownym wskazaniem roszczeń i wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Aviva – odwołanie od decyzji

Poszczególni ubezpieczyciele zapewniają różne drogi, przez które możliwe jest zgłoszenie szkód. Aviva jest zakładem ubezpieczeń, który również umożliwia kontakt z klientami za pomocą różnych dróg korespondencji. Najpopularniejszym sposobem przesłania odwołania do ubezpieczyciela (jak w przypadku Avivy) jest przesłanie pisma wraz z dokumentami na adres korespondencyjny za pomocą poczty tradycyjnej. Wystając przesyłkę listem poleconym mamy pewność, że dotrze ona do adresata. Ubezpieczyciel daje też możliwość zgłoszenia szkody za pomocą dostępnej infolinii, poprzez ustne przekazanie roszczenia pracownikowi ubezpieczyciela.

Najnowszym sposobem komunikacji pomiędzy ubezpieczycielem a klientem jest formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Aviva. Kolejne pytania przeprowadzając poszkodowanego przez kolejne karty formularza, gdzie pojawia się konieczność wskazania kategorii zaistniałej szkody, a także konkretnym rodzaju szkody. Po przejściu kolejnych stopni weryfikacji możemy liczyć na kontakt ze strony ubezpieczyciela w celu dokładnego omówienia szkody.

Odwołanie od decyzji a uszczerbek na zdrowiu

Podstawą szacowania wysokości zadośćuczynienia za obrażenia odniesione w wyniku wypadku są obrażenia ciała, inaczej zwane uszczerbkiem na zdrowiu. Uszczerbek na zdrowiu jest oceniany i szacowany na podstawie rzeczywistego stanu zdrowia osoby poszkodowanej, pod uwagę bierze się powagę urazu, dolegliwości bólowe związane z jego wystąpieniem, przewlekłość leczenia czy choćby wpływ na dalsze powypadkowe leczenie poszkodowanego.

Osoba oceniająca poziom uszczerbku na zdrowiu powinna dokładnie przeanalizować dokumentację medyczną pochodzącą z leczenia bezpośrednio po wypadku ale także tej prowadzonej przez lekarzy specjalistów prowadzących dalsze leczenie poszkodowanego (np. neurologa, ortopedy czy chirurga). Bardzo często początkowo niegroźnie wyglądające urazy okazują się bardzo dolegliwe w codziennym funkcjonowaniu, powodują konieczność długotrwałego, przewlekłego leczenie specjalistycznego, co zdecydowanie wpływa na szacowny poziom uszczerbku na zdrowiu.

Równie istotne jest, aby dokładnie przeanalizować proces rehabilitacji poszkodowanego. Co prawda uznaje się, że sama rehabilitacje nie jest kontynuowaniem procesu leczenia a raczej procesem dochodzenia poszkodowanego do zdrowia, jednak w przypadkach, kiedy rehabilitacja jest prowadzona w sposób bardzo intensywny, ciągły i ma na celu nie tyle poprawę stanu zdrowia ale przynajmniej utrzymanie istniejącego stanu rzeczy, powinna być analizowana w kontekście szacowania poziomu uszczerbku na zdrowiu.

Podczas analizy samego uszczerbku na zdrowiu trzeba wziąć pod uwagę szereg wskaźników i czynników istotnych w procesie leczenia. Bardzo często dolegliwości zdrowotne mają bardzo duży wpływ na powypadkowe funkcjonowanie poszkodowanego w czasie wykonywania codziennych czynności. Co prawda trudno stwierdzić, że ma to bezpośredni wpływ na ocenę uszczerbku na zdrowiu, ale nie ma żadnych wątpliwości, że trudności, na jakie napotykają poszkodowani w codzienny, życiu powinny być brane pod uwagę przy szacowaniu wysokości zadośćuczynienia.

Rola postępowania sądowego w szacowaniu uszczerbku na zdrowiu

Bardzo często zdarza się, że nawet przesłanie dobrze skonstruowanego odwołania od pierwszej decyzji ubezpieczyciela nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Lekarza orzecznicy zatrudniani przez zakłady ubezpieczeń bardzo często zaniżają szacowane uszczerbki na zdrowiu, aby dać samym ubezpieczycielom podstawy do wypłaty możliwie najniższych kwot odszkodowania. Zakłady ubezpieczeń często biorą orzeczony przez lekarza orzecznika uszczerbek na zdrowiu jako jedyny wyznacznik, wskazujący na wysokość wypłacanego odszkodowania czy zadośćuczynienia.

Niestety bardzo często w tym miejscu kończy się możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń na drodze polubownej. Ubezpieczyciele dysponując orzeczeniem wydanym przez swojego lekarza orzecznika nie mają zamiaru zmieniać swojego stanowiska nawet po otrzymaniu dobrze napisanego odwołania. Kolejnym krokiem jest więc analiza sprawy pod kątem możliwości skierowania jej do sądu, wtedy oceną uszczerbku na zdrowiu zajmie się niezależny biegły sądowy, który dokona oceny uszczerbku na zdrowiu.

Określenie uszczerbku na zdrowiu na etapie postępowania sądowego pozwala na rzetelne i obiektywne dokonanie oceny stanu zdrowia poszkodowanego. Daje to pewność, że biegły nie będzie osobą zatrudnioną przez jedną ze stron sporu a raczej niezależnym od nikogo ekspertem, który nie ma żadnego interesu w tym, żeby wydać orzeczenie stronnicze czy celowo działające na korzyść jednej ze stron.

Oczywiście ostateczna kwota zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu jest uzależniona od decyzji sędziego orzekającego w sprawie, jednak bardzo duży wpływ na jego ocenę sytuacji ma właśnie opinia, jaką przedstawi biegły.

Walka osób poszkodowanych o wypłatę należnej kwoty zadośćuczynienia jest związana z wieloma trudnościami, prowadzi przez wiele etapów i wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa, medycyny czy ubezpieczeń społecznych.

Możliwość odwołania się od decyzji ubezpieczyciela jest bardzo dobrym narzędziem pozwalającym na dochodzenie należnych kwot odszkodowania, jednak nie ma wątpliwości, że bardzo często jest to działanie niewystraczające, nie przynosi ono oczekiwanych rezultatów. Wtedy dobrym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do sądu, pozwala to na rzetelną ocenę poziomu uszczerbku na zdrowiu, całość następstw związanych z leczeniem powypadkowym i konsekwencji odniesionych urazów w codziennym funkcjonowaniu.

Średnia ocena: 4.18

Czytaj także

Zgłoszenie szkody Aviva - najważniejsze informacje

Po wypadku poszkodowany może starać się o odszkodowanie. By to było możliwe, konieczne jest zgłoszenie szkody np: do Aviva. Ubezpieczyciel ten proponuje kilka sposobów zgłoszenia. Jak tego dokonać? Jakie dokumenty są potrzebne? Co dzieje się dalej?