Odwołanie od decyzji PZU S.A. Jak powinno wyglądać pismo?

odwołanie od decyzji pzu - najważniejsze informacje

Bardzo często wypłata odszkodowania to nie koniec likwidacji szkody. Ubezpieczyciel może bowiem wypłacić zbyt niskie odszkodowanie. W takim przypadku konieczne jest odwołanie od decyzji PZU. W jaki sposób należy je sporządzić? Jak najlepiej dostarczyć dokument do zakładu ubezpieczeń?

Zakład ubezpieczeń PZU S.A. jest największym w Polsce ubezpieczycielem, który świadczy usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, osobowych, a także ubezpieczeń na życie. Statystycznie to do tego zakładu ubezpieczeń są najczęściej zgłaszane roszczenia odszkodowawcze. Niestety często się zdarza, iż PZU S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania albo znacznie zaniżyć jego wartość. W takich sytuacjach osobie poszkodowanej przysługuje możliwość złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Dobrze złożone odwołanie może pozwolić na zmianę stanowiska zakładu ubezpieczeń.

Co powinno znaleźć się w odwołaniu?

Odwołanie do zakładu ubezpieczeń (które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest nazywane reklamacją) od wydanej decyzji można złożyć w terminie 3 albo 20 lat. Jeżeli szkoda powstała na skutek przestępstwa (czyli zbrodni lub występku) to termin na złożenia odwołania wynosi 20 lat. W pozostałych przypadkach należy pamiętać, aby odwołać się maksymalnie w terminie 3 lat, tutaj znajdziesz więcej szczegółw, dotyczących PZU S.A: https://ps.org.pl/blog/odwolanie-od-decyzji-pzu,432 Wskazane terminy należy liczyć od daty wydania decyzji przez zakład ubezpieczeń.

Podstawowym elementem pisma odwoławczego jest powołanie się na prawidłową podstawę prawną. Instytucja odwołania jest uregulowana w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Zgodnie z obowiązującą ustawą, PZU S.A. ma 30 dni na rozpatrzenie naszej reklamacji. Jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana i wymaga dokładniejszej weryfikacji, to ubezpieczyciel ma 60 dni odpowiedź. Należy zaznaczyć, że wskazane terminy są bardzo istotne z punktu widzenia osoby poszkodowanej. Jeżeli ubezpieczyciel nie rozpatrzy odwołania w terminie, to reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą poszkodowanego.

Zanim przystąpimy do sporządzenia odwołania do PZU S.A. musimy przede wszystkim dokładnie przeanalizować decyzję ubezpieczyciela i wyselekcjonować wszystkie tezy zakładu ubezpieczeń, z którymi się nie zgadzamy. W piśmie odwoławczym należy dokładnie wskazać zarzuty wobec PZU S.A., a swoje racje uzasadnić konkretnymi argumentami. Muszą być one poparte odpowiednim materiałem dowodowym.

Inne elementy, które koniecznie muszą być wskazane w odwołaniu to:

 • dane osoby składającej odwołanie,
 • data i miejsce sporządzenia pisma,
 • adres PZU S.A.
 • numer szkody nadanej przez PZU S.A. albo numer decyzji, z którą się nie zgadzamy,
 • określenie żądanej kwoty odszkodowania,
 • numer rachunku bankowego, na który ma być przekazane odszkodowanie,
 • podpis osoby składającej odwołanie.

Jak przekonać PZU S.A. do swoich racji?

Zgłaszając roszczenia do zakładu ubezpieczeń obliczamy rozmiar doznanej szkody i wnosimy o wypłatę konkretnej sumy odszkodowania. Bardzo rzadko zdarza się, aby PZU S.A. wypłaciło w całości żądaną przez nas kwotę odszkodowania. Zdarzało się również, że towarzystwo całkowicie odmówiło wypłaty. W takiej sytuacji należy przygotować dokładną argumentację, aby móc przekonać ubezpieczyciela do swoich racji.

Jeżeli np.: dochodzimy roszczeń w związku ze śmiercią osoby najbliższej, to musimy przygotować dokumenty potwierdzające słuszność roszczeń. Możemy do złożonej reklamacji dołączyć np.: wspólne zdjęcia z osobą zmarłą, potwierdzające zażyłość relacji. Jeżeli śmierć osoby najbliższej skutkowała pogorszeniem naszego stanu psychicznego, możemy przedstawić dokumentację z leczenia psychologicznego bądź psychiatrycznego.

Gdy na skutek wypadku doznamy poważnych obrażeń ciała i wypłacona kwota jest zaniżona, to do reklamacji możemy dołączyć dokumenty uzasadniające nasze żądania. Należy przede wszystkim zadbać o dostarczenie aktualnej dokumentacji medycznej. W niej powinny być wskazane obrażenia powypadkowe oraz wykazane negatywne skutki zdrowotne.

Jeżeli po wypadku np.: pozostały nam na twarzy szpecące blizny, to konieczne jest dostarczenie dokładnych zdjęć. Zawsze warto do odwołania dołączyć tzw. opis cierpienia. Zawiera on informacje, jak wygląda nasze życie po wypadku oraz jaki wpływ mają doznane obrażenia na nasze codzienne życie.

Forma złożenia odwołania

Osoba poszkodowana może złożyć odwołanie:

 • ustnie,
 • za pomocą poczty tradycyjnej
 • pocztą elektroniczną.

Forma ustna polega na złożeniu reklamacji telefonicznie albo w siedzibie zakładu ubezpieczeń. W PZU S.A. jest dostępna infolinia, na której konsultant telefoniczny odbierze nasze zgłoszenie. Możemy również udać się do siedziby PZU S.A. Pracownik zakładu ubezpieczeń wpisze naszą reklamację do protokołu.

Bardziej popularną formą jest wysłanie odwołania za pomocą poczty tradycyjnej. Do pisma odwoławczego możemy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające nasze stanowisko. Należy pamiętać, aby wysłać dokument listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu wiemy, w którym dniu PZU S.A. przyjęło naszą reklamację i od kiedy należy liczyć termin na zajęcie stanowiska.

PZU S.A. daje również możliwość złożenia reklamacji za pomocą poczty elektronicznej. Jest to najprostsza i najszybsza forma złożenia odwołania. Wysyłając pismo odwoławcze możemy również w prosty sposób załączyć dodatkowe dokumenty.

Podsumowując, dobrze złożone odwołanie może przyczynić się do zmiany decyzji przez PZU S.A. na naszą korzyść. Należy zadbać, aby w piśmie odwoławczym wskazać przede wszystkim:

 • prawidłową podstawę prawną,
 • numer szkody nadany przez PZU S.A.,
 • kwotę odszkodowania, jaką ma wypłacić ubezpieczyciel.

Warto do odwołania załączyć dokumenty, które potwierdzą naszą argumentację zawartą w piśmie odwoławczym.

Średnia ocena: 4.36

Czytaj także

Wypadek w pracy odszkodowanie - jakie koszty powinno pokryć?

Wypadek w pracy jest niezwykle trudną sytuacją a odszkodowanie jest możliwe do uzyskania po przedstawieniu wszystkich rachunków związanych z leczeniem. Aby uzyskać wszystkie świadczenia, jakie należą Ci się z tytułu wypadku oraz poniesionych obrażeń najlepszym rozwiązaniem jest poprosić o pomoc

Odwołanie od decyzji Interrisk SA. Jak uzasadnić roszczenia?

Osoba poszkodowana, której zostało przyznane za niskie odszkodowanie, może wystąpić o odwołanie od decyzji interrisk. Często ubezpieczyciele stosują zaniżenia, o których poszkodowany nawet nie wie. Złożenie stosownej reklamacji będzie możliwością, by zyskać dodatkową wypłatę.

Odwołanie od decyzji Aviva SA Uszczerbek na zdrowiu

Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu mogą napisać odwołanie od decyzji aviva jeśli mieli wykupioną polisę w tym towarzystwie ubezpieczeniowym. Wypłata należnego odszkodowania nie musi oznaczać dla poszkodowanego niskiej kwoty.

Odwołanie od decyzji Compensa. Szkoda całkowita - co należy zrobić?

Niektóre kolizje są tak poważne, że samochodu nie można już naprawić. Wówczas ubezpieczyciel nalicza odszkodowanie w zupełnie inny sposób. Niekiedy jednak konieczne może być odwołanie od decyzji Compensa. Dzieje się tak, gdy ubezpieczyciel niewłaściwie naliczy odszkodowanie.