Ściąganie odszkodowań w jaki sposób działają kancelarie odszkodowawcze

Ściąganie odszkodowań od ubezpieczycieli

Kancelarie odszkodowawcze jako podmioty profesjonalne, zatrudniają osoby o wykształceniu prawniczym. Dlatego są najlepszym rozwiązaniem dla uzyskania należnego osobie poszkodowanej odszkodowania. Dzięki temu możliwe jest szybsze ściąganie odszkodowań.

Zawarcie umowy między kancelarią odszkodowawczą a poszkodowanym

Do zawarcia umowy z kancelarią odszkodowawczą, sprawdź, gdzie się znajdują: https://helpfind.pl/kancelarie-odszkodowawcze, dochodzi najczęściej, gdy terenowi pracownicy firmy dowiadują się o wypadku. Takie wiadomości docierają do nich najczęściej za pomocą wiadomości lokalnych bądź — kolokwialnie to ujmując — pocztą pantoflową.

Innym sposobem na zawarcie umowy między stronami jest osobiste skierowanie się osoby uczestniczącej w wypadku do biur kancelarii odszkodowawczych. W ostatnich latach do zawarcia umów dochodzi również na drodze online. Wynika to z rozwoju mediów społecznościowych, jak i powszechności użytkowania poczty elektronicznej.

Likwidacja szkody

Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania poszkodowanego przed zakładem ubezpieczeń jest konieczne do wszczęcia przez kancelarię postępowania likwidacyjnego. Może to być likwidacja szkody zarówno osobowej, jak i rzeczowej. Przede wszystkim, aby zgłosić szkodę do podmiotu odpowiedzialnego, niezbędne jest przekazanie kancelarii numeru polisy i danych ubezpieczyciela. Niezbędne jest również zgromadzenie dokumentacji medycznej potwierdzającej doznane urazy, jak i planowane dalsze leczenie. Takie dokumenty niezbędne są w przypadku uszczerbku na zdrowiu, sprawdź szczegóły: https://helpfind.pl/uszczerbek-na-zdrowiu

W przypadku zaś szkody materialnej, czyli szkody na rzeczy, pomocne mogą być zdjęcia obrazujące zakres zniszczeń. W przypadku dołączenia również zdjęć sprzed wypadku można w łatwiejszy i szybszy sposób wskazać zakładowi ubezpieczeń zakres zniszczeń. Najlepiej, aby wszelkie posiadane dokumenty, jak i planowane roszczenia, złożyć wraz z zawiadomieniem o zdarzeniu ubezpieczeniowym. Postępowanie likwidacyjne toczy się w ramach norm prawa cywilnego. Co więcej, proces likwidacji szkody i osobowej i materialnej ma charakter polubowny, tj. przedsądowy.

Przyjęcie odpowiedzialności przez podmiot

Wydanie decyzji o odszkodowaniu jest jednoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności przez ubezpieczyciela, czy też inny podmiot. Z taką decyzją należy się zapoznać. W przypadku szkody osobowej konieczne jest wystąpienie o orzeczenie lekarskie. Wydawane jest:

  • w formie zaocznej, na podstawie dostarczonej do ubezpieczyciela dokumentacji medycznej
  • na podstawie naocznego badania, za którego organizację odpowiada ubezpieczyciel

W opinii lekarskiej wskazany zostaje uszczerbek na zdrowiu w formie procentowej. Opinia wskazuje również:

  • przewidywany termin zakończenia leczenia
  • termin zakończenia niezdolności do zdrowia
  • zasadność opieki sprawowanej przez osoby trzecie

Z kolei w związku ze szkodą materialną najbardziej rzetelną metodą ustosunkowania się do roszczeń osoby uprawnionej jest przeprowadzenie oględzin przedmiotu. Podobnie jak powyżej, za organizację oględzin odpowiada ubezpieczyciel. Oględzin fizycznie dokonuje mobilny rzeczoznawca podmiotu uprawnionego bądź rzeczoznawca do takiego zadania wynajęty przez zobowiązanego. Zapoznanie się z pełną dokumentacją, na podstawie której ubezpieczyciel zajął stanowisko, jest niezbędne. Dzięki temu można podjąć dalsze czynności odwoławcze. Odwołanie od stanowiska ubezpieczyciela można wnieść zawsze, na zasadach przez niego wskazanych.

Równie dobrze możemy odwołać się od odmowy wypłaty odszkodowania, jak i zaniżenia odszkodowania. Przy odwołaniu znaczącą moc będą mieć ewentualne dalsze dokumenty. W chwili wyczerpania drogi odwoławczej podjąć należy negocjacje ugodowe, która są wzajemnymi ustępstwami stron, które łączy spór. Kończą się one ugodą przedsądową, wygaszającą roszczenia na przyszłość. Ugodę można zawrzeć również po mediacjach przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Co ma zrobić poszkodowany, jeżeli odwołanie nie przynosi skutków? Brak akceptacji stanowiska podmiotu zobowiązanego sprawia, że kancelarie kierują sprawy na drogę sądową. Sprawa trafia wtedy do sądu, który decyduje o rozstrzygnięciu sporu.

Średnia ocena: 4.78

Czytaj także

Przyczyny zaniżania odszkodowań

Odszkodowanie po wypadku powinno wyrównać wszelkie straty, który powstały u poszkodowanego w następstwie doznanej szkody. W teorii wypłata odszkodowania powinna przywrócić stan majątkowy poszkodowanego do stanu istniejącego przed szkodą.

Zgłoszenie szkody. Od czego zacząć?

Zgłoszenie szkody, nawet w przypadku stłuczki zawsze jest przyczyną wielkiego stresu. Poszkodowany dość szybko musi opanować sytuację, pomóc innym, a także ocenić straty.

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej. Ogólne porady

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej, to rzecz od której powinien zacząć każdy poszkodowany kierowca. Powinien on jak najszybciej zgłosić szkodę, która dotyczyła jego bezpośrednio lub miała miejsce z jego udziałem.