Wniosek o notatkę policyjną ze zdarzenia. Jak go złożyć?

wniosek o notatkę policyjną - co należy wiedzieć

Ten artykuł ma na celu pokazanie, co trzeba zrobić, aby w ogóle powstała taka notatka. Dowiesz się także, jak nalży złożyć wniosek, by otrzymać notatkę.

Każdy z nas zna kogoś, kto miał wypadek drogowy, przewrócił się na śliskim lub zaniedbanym chodniku, został przez kogoś pobity albo miał wypadek w pracy. Oczywiście po takich zdarzeniach możemy dochodzić należnych świadczeń z tytułu poniesionej szkody. Ubezpieczyciel wypłaca pieniądze za uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym. Aby móc skutecznie dochodzić roszczeń od sprawcy oraz później od Towarzystwa Ubezpieczeń niezbędna jest skrupulatnie zebrana dokumentacja.

Co to jest notatka policyjna?

Notatka policyjna to krótki zapis tego, co według policjanta jest najważniejsze. Notatkę policyjną sporządza się, gdy konieczny jest dokument potwierdzający zdarzenie. Może być ona później wykorzystana przez policję i tzw. podmioty pozapolicyjne, np.: ubezpieczyciela.

Co zrobić, żeby notatka powtała?

Aby łatwiej zrozumieć całą procedurę będziemy bazować na przykładowej sytuacji, która może spotkać każdego z nas. Zaznaczamy, że postępowanie wygląda tak samo we wszystkich wyżej wymienionych sytuacjach.

Załóżmy, że jest dzień 2 lutego. Dwa dni wcześniej padał deszcz ze śniegiem. Chodniki śliskie, bo nikt nie zadbał o to, aby usunąć z nich lód i śnieg. Wracamy do domu po skończonej pracy. Każdy z nas wie, że poruszanie się po tak nieprzystosowanym terenie stwarza wysokie ryzyko nabawienia się kontuzji. W wyniku przedstawionych wcześniej niedogodności tracimy równowagę i przewracamy się.

Co teraz zrobić? Z jakiej pomocy należy skorzystać w pierwszej kolejności abyśmy mogli w przyszłości zgłosić swoją szkodę? Najpierw należy rozejrzeć się za świadkami danego zdarzenia. Poszkodowany powinien poprosić takiego świadka o numer telefonu. Świadek powinien także potwierdzić chęć zeznawania jako świadek w postępowaniu policyjnym.

Następnie należy wykonać telefon na policję lub do straży miejskiej i zgłosić dane zdarzenie. Nawet jeśli ból jest prawie nieodczuwalny, po upadku zaleca się wezwanie karetki na miejsce zdarzenia. Powinniśmy również zrobić zdjęcia pokazujące miejsce zdarzenia.

Dlaczego należy podjąć te wszystkie czynności? Jeśli chcemy w sposób skuteczny dochodzić swoich roszczeń, potrzebujemy pełnej dokumentacja z dnia zdarzenia. To w naszym interesie jest udowodnienie, że w dniu 2 lutego chodnik pokryty był lodem, przewróciliśmy się i winę ponosi za to zarządca danego terenu lub zatrudniona przez niego firma odśnieżająca. Większość towarzystw ubezpieczeń odmawia przyznania świadczenia z uwagi na niedostateczną ilość dowodów. Oświadczenie samego poszkodowanego oraz świadka jest niewystarczające.

Wezwaliśmy policję i co dalej?

Zadzwoniliśmy na policję, podaliśmy adres miejsca zdarzenia, a następnie czekamy na przybycie funkcjonariuszy. Przyjeżdża policja i spisuje okoliczności zdarzenia. W notatce policyjnej funkcjonariusz powinien wskazać:

  • warunki pogodowe,
  • stan chodnika (najlepiej, jeśli w sposób niebudzący wątpliwości wskaże, że dany teren był śliski).
  • obrażenia poszkodowanego

Dowód w postaci notatki policyjnej jest silnym argumentem na naszą korzyść w późniejszym okresie, gdy dochodzimy roszczeń przed Towarzystwem Ubezpieczeń. Po sporządzeniu notatki możemy pojechać karetką do szpitala.

Wróciliśmy ze szpitala, minęło kilka dni, mamy już siłę na rozpoczęcie całej procedury dochodzenia dla zadośćuczynienia oraz odszkodowania za wypadek. Pierwszym krokiem ku zgłoszeniu szkody jest zebranie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej dane zdarzenie. Składamy więc wniosek na policję o udostępnienie notatki policyjnej.

Wniosek

Pod względem formalności notatka policyjna jest zaświadczeniem administracyjnym, a policja jest organem administracyjnym. Cała procedura uzyskania tego dokumentu została uregulowana w kodeksie postępowania administracyjnego. Jak wynika z artykułu 217 § 1 „Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie”.

Na tej podstawie wiemy już, że możemy się ubiegać o wydanie danego dokumentu. Wedle dalszych przepisów dane zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni. Brzmi idealnie, jednak tutaj realia są zupełnie inne i często sam zainteresowany musi ponaglać kilkakrotnie funkcjonariuszy o wydanie takiego dokumentu.

Musimy również pamiętać, że przed złożeniem wniosku należy wnieść opłatę administracyjną. Dopiero po przedstawieniu potwierdzenia, właściwy organ wystawi zaświadczenie o uczestnictwie w zdarzeniu.

Co powinien zawierać wniosek o notatkę

  • Nasze dane:

W lewym górnym rogu piszemy nasze imię i nazwisko, podajemy swój adres oraz dane kontaktowe takie jak nasz numer telefonu lub adres e-mail.

  • Adresat:

Jako adresata danego pisma wpisujemy jednostkę policyjną, która patroluje teren, na którym doszło do zdarzenia. Jeśli w wyniku silnych emocji nie pamiętamy, z jakiego posterunku zjawiła się policja, najczęściej możemy znaleźć te informacje w internecie. Jeśli pomimo tego dane adresata będą niepoprawne, to komisariat prześle wniosek do odpowiedniej jednostki. Może także nas poinformować o tym, gdzie należy wniosek złożyć.

  • Opis zdarzenia

W treści wniosku opisujemy nasz wypadek, czyli najważniejsze informacje. Kiedy doszło do wypadku (konkretna data), podajemy godzinę oraz gdzie zdarzenie miało miejsce. Po tych danych funkcjonariusz policji znajdzie odpowiednie dokumenty.

  • Zakończenie

Następnie prosimy o wydanie dokumentu w celu dochodzenia swoich roszczeń w procesie odszkodowawczym.

  • Podpis

W prawym dolnym rogu składamy swój podpis.

Wysyłając pismo najlepiej nadać je listem poleconym lub za potwierdzeniem odbioru. Jeśli długo nie dostaniemy odpowiedzi zawsze możemy się skontaktować z komisariatem i podczas rozmowy potwierdzić dostarczenie wniosku. Cały proces kończy się uzyskaniem notatki ze zdarzenia, która pomoże nam w dochodzeniu roszczeń wobec zobowiązanego oraz jego ubezpieczyciela.

Średnia ocena: 4.32

Czytaj także

Wniosek o dokumentację medyczną. Co należy o nim wiedzieć?

Po wypadku ubezpieczyciel potrzebuje dokumentów potwierdzających obrażenia. Może je wydać placówka, w której poszkodowany się leczył. Wcześniej jednak konieczny jest wniosek o dokumentację medyczną. Gdzie i kiedy należy go złożyć? Co powinno się w nim znajdować?

Wniosek do zakładu pracy o wydanie zaświadczenia o utraconym dochodzie

Każdy poszkodowany może złożyć wniosek do zakładu pracy o wydanie zaświadczenia o utraconym dochodzie. W skutek poniesionego uszczerbku na zdrowiu, dochody, które uzyskałby poszkodowany znacznie się zmniejszą, powodując straty. Nie musi oznaczać to wypłaty niższego odszkodowania.

Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

W przypadku wystąpienia wypadku czy to komunikacyjnego, czy wypadku na uszkodzonym bądź śliskim chodniku, wypadku na gospodarstwie rolnym itp., można ubiegać się odszkodowanie.