Wniosek do zakładu pracy o wydanie zaświadczenia o utraconym dochodzie

Wniosek do zakładu pracy o wydanie zaświadczenia o utraconym dochodzie - porady

Każdy z nas podczas swojej kariery zawodowej był zmuszony ze względów zdrowotnych udać się do lekarza. Każdy z nas ma w swojej karierze niejedno zwolnienie lekarskie. Jeśli dana nieobecność w pracy nie była związana z wykonywanymi przez nas obowiązkami, (wypadek w pracy) to zdajemy sobie sprawę z tego, że nie przysługuje nam wynagrodzenie w wysokości 100%. O ile nasza nieobecność trwa kilka dni, różnica wypłaty z uwzględnieniem nieobecności nie jest przez nas tak odczuwalna i nie wpływa to na nasze codzienne funkcjonowanie.

Co w sytuacji, jeśli doznaliśmy kontuzji ciała, która uniemożliwia nam chodzenie do pracy przez dłuższy okres. Czy możemy w jakiś sposób dochodzić utraconego dochodu za czas naszej nieobecności? Ten artykuł ma na celu wskazanie Państwu, w jakiej sytuacji możemy domagać się zwrotu utraconego dochodu, jak go uzyskać i jak złożyć wniosek do zakładu pracy o wydanie zaświadczenia o utraconym dochodzie. Wypadek to nic innego jak nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uszczerbek na zdrowiu oraz zdarzenie, które spowodowało straty materialne.

Jak to się zaczęło i co dalej robić

Słoneczny dzień. Chodzimy po mieście, załatwiamy swoje codzienne sprawy. Nagle zahaczamy o nierówną nawierzchnię chodnika i doznajemy kontuzji. Idziemy do lekarza, który stwierdza, że musimy dostać zwolnienie lekarskie i pozostać w domu w celu jak najskuteczniejszej rekonwalescencji. Zwolnienie lekarskie, którego okres nie jest określony w dniach tylko w miesiącach. W tym przypadku pracodawca nie będzie wypłacał nam wynagrodzenia w wysokości 100%.

Ponosimy straty materialne związane z zaniedbaniem innej osoby. W związku z tak opisaną sytuacją możemy dochodzić od Zarządcy terenu w wyniku jego zaniedbania zadośćuczynienia za ból i cierpienie oraz odszkodowania za straty materialne, czyli koszty leczenia, koszty dojazdów do placówek medycznych, zwrotu kosztów za rzeczy zniszczone podczas wypadku oraz możemy dochodzić roszczeń związanych z utraconym wynagrodzeniem. Jedynym warunkiem, aby móc zgłosić te wszystkie roszczenia jest właściwe ich udokumentowanie.

Musimy do naszego zgłoszenia szkody załączyć nasze oświadczenie opisujące całą sytuację, oświadczenia świadków, zdjęcia danego ubytku w dniu zdarzenia oraz przedłożyć wszystkie dokumenty, które potwierdzą poniesione przez nas straty materialne. Czyli zbieramy rachunki za leczenie, za lekarstwa, dojazdy taksówką do placówek medycznych, rachunki za paliwo oraz zaświadczenie od pracodawcy o utraconym dochodzie podczas zwolnienia lekarskiego.

Jak wygląda wynagrodzenie od pracodawcy za czas niezdolności do pracy

Aby w pełni zrozumieć co to znaczy utracony dochód na samym początku musimy mieć wiedzę o tym, jaką kwotę wynagrodzenia będziemy otrzymywać podczas naszej rekonwalescencji. Podstawę wymiaru wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Musimy pamiętać, że do podstawy naszego wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego wchodzi nie tylko płaca zasadnicza, ale także takie składniki jak premie i prowizje, wynagrodzenia urlopowe, wynagrodzenia za pracę w nocy i w godzinach nadliczbowych oraz inne dodatki i nagrody uzależnione od wykonywanych przez nas obowiązków. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie od swojego pracodawcy za czas świadczonej przez siebie pracy. Jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim do 33 dni w ciągu roku, przysługuje mu wynagrodzenie finansowe ze środków pracodawcy w 80% podstawy naszego wynagrodzenia w przypadku choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Za czas niezdolności do pracy, która trwa 34 dni lub więcej w ciągu roku kalendarzowego poszkodowanemu przysługuje zasiłek chorobowy finansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli jesteśmy w szpitalu, zasiłek chorobowy wynosi 70% naszego wynagrodzenia, w przypadku rekonwalescencji domowej wynosi 80%. Na podstawie takich informacji w łatwy sposób możemy przewiedzieć, ile pieniędzy podczas naszej nieobecności w pracy wpłynie nam na konto.

Zaświadczenie wydane przez pracodawcę – dlaczego jest tak ważne

Odszkodowanie jak zostało wspomniane wcześniej to nic innego jak finansowa rekompensata uszczerbku, który powstał u osoby poszkodowanej wskutek zdarzenia wywołującego szkodę. Odszkodowanie powinno pokrywać szkodę rzeczywistą, czyli za co musieliśmy zapłacić podczas leczenia oraz utracone korzyści, czyli utracony dochód. Gdy zgłosimy szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeń w celu odzyskania poniesionych kosztów i strat, w naszym interesie jest ich udowodnienie.

Towarzystwo Ubezpieczeń nie wypłaci nam pieniędzy z tytułu odszkodowania, kiedy poniesione koszty i straty wymienimy wyłącznie w naszym oświadczeniu. Musimy mieć na to stosowne dokumenty, które to potwierdza. Dlatego zaleca się zbieranie rachunków oraz uzyskanie oświadczenia od pracodawcy w przedmiocie utraconego dochodu. Dzięki takiemu potwierdzeniu, że przez zaniedbanie Ubezpieczonego straciliśmy, część wynagrodzenia Likwidator wyjaśniający szkodę nie może zarzucić nam, że taka strata w ogóle nie miała miejsca. Udokumentowany oraz poświadczony przez naszego pracodawcę utracony dochód ma silną wartość dowodową w sprawie i nie pozostawia żadnych wątpliwości podczas likwidacji szkody.

Złożenie wniosku

Gdy zakończymy już leczenie oraz powrócimy do pracy, jesteśmy w stanie określić okres, za jaki mieliśmy pomniejszone wynagrodzenie co jest równoznaczne z tym ile w związku z zwolnieniem lekarskim straciliśmy pieniędzy, a które możemy odzyskać. Oczywiście każdy z nas może sam obliczyć tą stratę jednak do celów dowodowych w postępowaniu likwidacyjnym przed Zakładem Ubezpieczeń wymagane jest przedłożenie zaświadczenia potwierdzonego przez pracodawcę.

Przygotowanie takiego wniosku nie jest skomplikowane, a dany wniosek nie ma żadnych wyjątkowych wymagań. Jedynie w celu ułatwienia dochodzenia utraconych roszczeń we wniosku prosimy pracodawcę o wskazanie utraconego dochodu w wartości netto. We wniosku należy zawrzeć takie informacje jak:

  1. Wskazanie daty złożenia wniosku,

  2. Dane osoby składającej, czyli nasze imię i nazwisko, wskazanie nazwy działu oraz stanowiska, jakie zajmujemy w pracy,

  3. Wskazanie danych pracodawcy, czyli adresata wniosku,

  4. Nagłówek, w którym wskazujemy o co prosimy pracodawcę,

  5. Treść wniosku a w niej zawarta prośba o przygotowanie dokumentu,

  6. Określenie celu, w jakim dane zaświadczenie jest nam potrzebne,

  7. Nasz podpis

Po złożeniu wniosku Pracodawca przygotowuję zaświadczenie, które następnie nam wydaje. Na podstawie tak wydanego zaświadczenia możemy skutecznie dochodzić roszczeń z tego tytułu.

Średnia ocena: 4.35

Czytaj także

Wypadek w pracy odszkodowanie - jakie koszty powinno pokryć?

Wypadek w pracy jest niezwykle trudną sytuacją a odszkodowanie jest możliwe do uzyskania po przedstawieniu wszystkich rachunków związanych z leczeniem. Aby uzyskać wszystkie świadczenia, jakie należą Ci się z tytułu wypadku oraz poniesionych obrażeń najlepszym rozwiązaniem jest poprosić o pomoc

Wniosek o dokumentację medyczną. Co należy o nim wiedzieć?

Po wypadku ubezpieczyciel potrzebuje dokumentów potwierdzających obrażenia. Może je wydać placówka, w której poszkodowany się leczył. Wcześniej jednak konieczny jest wniosek o dokumentację medyczną. Gdzie i kiedy należy go złożyć? Co powinno się w nim znajdować?

Zgłoszenie szkody. Od czego zacząć?

Zgłoszenie szkody, nawet w przypadku stłuczki zawsze jest przyczyną wielkiego stresu. Poszkodowany dość szybko musi opanować sytuację, pomóc innym, a także ocenić straty.

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej. Ogólne porady

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej, to rzecz od której powinien zacząć każdy poszkodowany kierowca. Powinien on jak najszybciej zgłosić szkodę, która dotyczyła jego bezpośrednio lub miała miejsce z jego udziałem.