Jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania?

jak napisać opis zdarzenia do odszkodowania

W przypadku wystąpienia wypadku czy to komunikacyjnego, czy wypadku na uszkodzonym bądź śliskim chodniku, wypadku na gospodarstwie rolnym itp., osoby które doznały obrażeń ciała mogą ubiegać się o zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek. Aby wystąpić z roszczeniami należy się do tego dokładnie i dobrze przygotować.

Opis wypadku komunikacyjnego

Nie zawsze gdy dochodzi do wypadku, na miejsce zdarzenia wzywana jest policja czy straż miejska. Gdy nie ma konieczności wzywania służb, materiał dowodowy gromadzą sami poszkodowani bo to oni muszą udowodnić zasadność roszczenia.

W przypadku wypadku komunikacyjnego sprawca zdarzenia wraz z poszkodowanym mogą sporządzić oświadczenie z dokładnym opisem przebiegu wypadku, daty, godziny i miejsca wypadku, danych osób uczestniczących w zdarzeniu, danych pojazdów uczestniczących w zdarzeniu, danych dotyczących numeru polisy OC pojazdu sprawcy.

Do opisu warto także dodać szkic sytuacyjny obrazujący przebieg wypadku. Opis zdarzenia jest często jednym z ważniejszych dokumentów jakie należy przygotować starając się o odszkodowanie. Przy sporządzaniu opisu zdarzenia należy przedstawić wszystkie jego okoliczności i załączyć dokumentację dowodową potwierdzającą treść opisu, podanie danych ewentualnych świadków zdarzenia będzie na pewno pomocne. Należy także pamiętać o złożeniu własnoręcznych podpisów sprawcy zdarzenia i osoby poszkodowanej pod opisem zdarzenia.

Opis wypadku na chodniku i w rolnictwie

To samo tyczy się wypadku na uszkodzonym bądź śliskim chodniku. Bez dokładnego opisu zdarzenia i szkicu sytuacyjnego ciężko będzie ubiegać się o odszkodowanie z OC. W opisie należy wskazać przyczyny zdarzenia: zakres uszkodzeń chodnika a w przypadku jego śliskości nadmienić czy był obsypany środkiem uszarstniającym, jaka w dany dzień była pogoda, czy osoba poszkodowana wiedziała o złym stanie chodnika itd.

W opisie musi być podana dokładna lokalizacja miejsca wypadku, najlepiej dołączyć zdjęcia a gdy nie zostały wykonane - dokładny szkic sytuacyjny. Takich informacji będzie wymagał od nas zarządca bądź zakład ubezpieczeń. Oprócz naszego opisu należy zadbać o oświadczenia świadków zdarzenia ze wskazaniem ich danych adresowych.

W przypadku wypadku na terenie gospodarstwa rolnego opis zdarzenia jest także kluczowym dokumentem i również powinien zawierać szczegółowy przebieg zdarzenia ze wskazaniem zaniedbania jakie miało miejsce, powodującego wypadek.

Opis zdarzenia a odszkodowanie

Sporządzenie dokładnego i rzetelnego opisu zdarzenia na pewno przyspieszy proces dochodzenia należnego odszkodowania za wypadek. Należy także pamiętać, że opis musi być zgodny z faktycznym przebiegiem wypadku, wszelkie pojawiające się rozbieżności mogą negatywnie wpływać na przebieg postępowania likwidacyjnego.

W opisie zdarzenia warto także nadmienić jaki wpływ wypadek miał na zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne osoby poszkodowanej, jakich obrażeń ciała doznała i jak wyglądał proces leczenia oraz rekonwalescencji po wypadku. Subiektywny opis wszystkich negatywnych następstw zdarzenia będzie uzupełnieniem przedłożonej do zakładu ubezpieczeń dokumentacji medycznej z leczenia powypadkowego.

Średnia ocena: 4.41

Czytaj także

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy. Jak długo trzeba czekać?

Każdy poszkodowany spodziewa się, że wypłata odszkodowania z OC sprawcy nastąpi jak najszybciej. I w istocie tak jest. Obowiązują tu ściśle określone terminy. Od czego one zależą i jak poszkodowany może przyspieszyć wypłatę odszkodowania?