Wniosek o dokumentację medyczną. Co należy o nim wiedzieć?

wniosek o dokumentację medyczną - potrzebne informacje

Po wypadku ubezpieczyciel potrzebuje dokumentów potwierdzających obrażenia. Może je wydać placówka, w której poszkodowany się leczył. Wcześniej jednak konieczny jest wniosek o dokumentację medyczną. Gdzie i kiedy należy go złożyć? Co powinno się w nim znajdować?

Każdy z nas w swoim życiu odwiedził lekarza. Najczęściej udajemy się po pomoc medyczną, gdy przytrafi nam się wypadek lub źle się czujemy. Rzadziej korzystamy z tej pomocy w celach profilaktycznych. W związku z tym, od najmłodszych lat uzupełniamy swoją kartotekę medyczną, która pozwala na kontrolę naszego zdrowia.

Ten artykuł ma na celu opisanie całego procesu, jaki trzeba przejść w celu uzyskania dokumentacji medycznej z różnych placówek medycznych. Najczęściej występujemy po całą dokumentację, gdy staramy się o odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeń.

Co to jest dokumentacja medyczna?

Dokumentacja medyczna to nic innego jak historia choroby, a dokładniej wymienienie wszystkich chorób, jakie przechodziliśmy w swoim życiu. Są tam zamieszczone wyniki badań lekarskich. Taka dokumentacja znajduje się w każdej przychodni oraz szpitalu, w którym się leczyliśmy. Trzymanie tej dokumentacji jest obowiązkiem każdego zakładu opieki zdrowotnej oraz gabinetów prywatnych. Zasady jej przechowywania są zbliżone do siebie.

Dokumentacja jest prowadzona w formie pisemnej, także w formie elektronicznej. Każdy dokument musi:

 • zawierać dane pacjenta
 • być czytelny
 • zawierać datę i podpis lekarza

Wpisu dokonanego w dokumentacji nie można usunąć, a zawarte w niej informacje muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem.

Dlaczego pełna dokumentacja medyczna jest tak ważna dla Towarzystwa Ubezpieczeń?

Przykładowa sytuacja. Wydarzył nam się wypadek w pracy. Ponieśliśmy uszczerbek na zdrowiu przez zaniedbanie naszego pracodawcy lub z winy innego pracownika firmy. Składamy więc zgłoszenie szkody do pracodawcy albo bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń. Co dzieje się dalej?

 1. Wypełniamy formularz zgłoszenia

 2. Dostarczamy protokół wypadku przy pracy

 3. Składamy niezbędne oświadczenie swoje oraz świadków

 4. Dostarczamy również dokumentację medyczną

Następnie Towarzystwo Ubezpieczeń rozpoczyna procedurę likwidacji danej szkody. Aby Ubezpieczyciel w pełni ocenił poniesiony przez nas uszczerbek nie wystarczy przedstawienie jednego dokumentu opisującego obrażenia. Jeśli zależy nam, aby Towarzystwo Ubezpieczeń w sposób prawidłowy oceniło naszą szkodę, musimy dostarczyć pełną dokumentację medyczną, w której zawarte są informacje:

 • o obrażenia powypadkowych,
 • sposobach dalszego leczenia,
 • o rokowaniach

Towarzystwo Ubezpieczeń na podstawie przesłanej dokumentacji określa nasz trwały uszczerbek na zdrowiu wyrażony w procentach, który z kolei wskazuje wysokość zadośćuczynienia.

Trwały uszczerbek na zdrowiu. Co to takiego?

Art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych jasno wskazuję, że trwały uszczerbek jest przesłanką nabycia przez poszkodowanego jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych. Trwały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności naszego organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności.

Jakie dokumenty medyczne są wymagane do oszacowania trwałego uszczerbku na zdrowiu?

Wszelkiego typu urazy, na jakie narażony jest organizm, są dokładnie opisane w tabelach trwałego uszczerbku na zdrowiu. W związku z tym zebranie pełnej dokumentacji medycznej zwiększa nasze szanse na wyższe odszkodowanie. Ubezpieczyciel zwraca uwagę na dokumenty medyczne:

 • gdzie zawarte są informacje o przyczynach hospitalizacji, wykonanych w jej trakcie badaniach diagnostycznych i ich wynikach, wynikach dalszego leczenia oraz ich rokowaniach
 • uzasadniające przyczyny leczenia ambulatoryjnego i wykonanych w jego trakcie badaniach diagnostycznych
 • informujące o wynikach przeprowadzonych konsultacji

Towarzystwo Ubezpieczeń jest zainteresowane każdym dokumentem z procesu leczenia oraz stosowanych do leczenia lekach.

Dopiero po dostarczeniu kompletnej dokumentacji medycznej możemy oczekiwać na wypłatę świadczeń przez towarzystwo ubezpieczeń, które w pełni pokryje poniesioną przez nas szkodę. Obowiązuje w tym wypadku zasada im więcej, tym lepiej. Jeśli dostarczymy szczątkową dokumentację medyczną, istnieje prawdopodobieństwo, że towarzystwo ubezpieczeń określi nasz trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości 0%.

Dokumentacja medyczna z wypadku – co należy zrobić?

Podczas wypadku zalecane jest wezwanie karetki na miejsce zdarzenia. Jest to istotne do celów dowodowych podczas likwidacji szkody. Po przewiezieniu nas karetką do szpitala następuje leczenie, które jest później kontynuowane przez innych specjalistów. Właśnie podczas takiego leczenia gromadzimy dokumentację medyczną, którą jest zainteresowany ubezpieczyciel.

Pamiętajmy, że dokumentacja ta ma dotyczyć tylko poniesionego uszczerbku związanego z danym wypadkiem. Likwidatora nie interesuje na co chorowaliśmy, jeśli nie jest to ściśle związane ze zdarzeniem. Powinniśmy więc zbierać każdy dokument wydany od lekarza oraz każdą wypisaną receptę.

Wniosek – dlaczego lepiej go złożyć?

Pomimo że zbieraliśmy wszystkie dokumenty wydane przez lekarzy, podczas wizyt może się zdarzyć, że nie posiadamy całej historii z naszego leczenia. W tym celu składamy wniosek do każdej placówki medycznej, w której podjęliśmy leczenie po wypadku. Musimy również pamiętać, że placówka medyczna udostępnia nam wszystkie dokumenty po uiszczeniu opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów.

Co powinien zawierać wniosek?

 • Dane osoby leczącej się. W lewym górnym rogu umieszczamy miejscowość i datę złożenia wniosku, nasze dane, czyli imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe w postaci numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail,
 • Dane adresata – placówka medyczna do której kierujemy wniosek
 • Podstawę prawnej ubiegania się o dane dokumenty oraz wymienienie które dokumenty nas interesują
 • Opis zdarzenia, w wyniku którego wnioskujemy o dokumenty. Podajemy datę zdarzenia i miejsce zdarzenia.
 • Oświadczenie o pokryciu przyszłych kosztów w celu uzyskania danych dokumentów
 • Czytelny podpis osoby ubiegającej się o dokumenty medyczne

Podsumowanie

Po wystosowaniu wniosku do placówki medycznej i uiszczeniu opłaty, możemy z czystym sumieniem przedłożyć pełną dokumentację medyczną przed Towarzystwem Ubezpieczeń. Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpoznanie szkody.

Średnia ocena: 4.38

Czytaj także

Zalanie mieszkania jakie odszkodowanie się należy?

Szkody na mieniu są szczególnie kosztowne i często bardzo trudne do likwidacji. Tak może być także w przypadku zalania mieszkania, które jest szczególnie częstym problemem. Co zrobić, gdy do takiej szkody dojdzie w naszym mieszkaniu? Czy gdy wystąpi zalanie mieszkania można uzyskać odszkodowanie?

Odwołanie od decyzji Compensa. Szkoda całkowita - co należy zrobić?

Niektóre kolizje są tak poważne, że samochodu nie można już naprawić. Wówczas ubezpieczyciel nalicza odszkodowanie w zupełnie inny sposób. Niekiedy jednak konieczne może być odwołanie od decyzji Compensa. Dzieje się tak, gdy ubezpieczyciel niewłaściwie naliczy odszkodowanie.

Wniosek do zakładu pracy o wydanie zaświadczenia o utraconym dochodzie

Każdy poszkodowany może złożyć wniosek do zakładu pracy o wydanie zaświadczenia o utraconym dochodzie. W skutek poniesionego uszczerbku na zdrowiu, dochody, które uzyskałby poszkodowany znacznie się zmniejszą, powodując straty. Nie musi oznaczać to wypłaty niższego odszkodowania.

Odwołanie od decyzji Generali SA Co należy wiedzieć

Gdy poszkodowany chce złożyć odwołanie od decyzji generali musi w tym celu wypełnić formularz. Odwołanie można złożyć w przypadku szkody osobowej jak i rzeczowej. Momentem naliczenia terminu do złożenia reklamacji jest data wydania decyzji.