Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

W razie wystąpienia zdarzenia skutkującego wystąpieniem szkody, takiego jak wypadek komunikacyjny, wypadek w rolnictwie czy wypadek przy pracy, poszkodowany może zwrócić się do zakładu ubezpieczeń o odszkodowanie. Jakiego rodzaju świadczenia i w jakiej wysokości mogą nam w związku z powyższym przysługiwać?

Czym jest odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

W nomenklaturze ubezpieczeniowej utarło się pojęcie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Z zagadnieniem takim najczęściej wiąże się ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), w którym najczęstszym świadczeniem jest właśnie kwota widniejąca na polisie przemnożona przez ustalony procent uszczerbku na zdrowiu.

Pojęcie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu wiązać również możemy z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. W skrócie rzecz ujmując jest to finansowe wyrównanie strat wynikających z uszkodzenia tkanek ciała.

Uszkodzenie ciała jest ingerencją w strukturę ludzkiego organizmu w postaci wszelkiego rodzaju złamań, ran, zerwanych ścięgien czy też stłuczeń. W sytuacji gdy nie doszło do fizycznej ingerencji w organizm, a poszkodowany zmaga się z problemami psychicznymi, depresją i innymi negatywnymi odczuciami mamy do czynienia z rozstrojem zdrowia. Taka postać krzywdy również podlega naprawieniu poprzez wypłatę zadośćuczynienia.

Co obejmuje rekompensata za uszczerbek na zdrowiu?

W przypadku uszkodzenia ciała lub spowodowania rozstroju zdrowia poszkodowany może domagać się naprawienia powstałej szkody. Szkoda ta obejmuje:

- wszystkie wynikające z tego powodu koszty leczenia,

- równowartość utraconych przez poszkodowanego dochodów,

- koszty przystosowania do innego zawodu,

- jeżeli doszło do utraty zdolności do pracy zarobkowej (częściowej lub całkowitej) również można zażądać renty wyrównawczej,

- jeżeli w związku z wypadkiem poszkodowany musi ponosić systematycznie koszty związane z leczeniem i rehabilitacją może domagać się renty na zwiększone potrzeby Poza kosztami można domagać się zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Kto wypłaca odszkodowanie?

W myśl ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i PBUK z 22 maja 2003 r. w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych stroną odpowiedzialną za wypłatę świadczeń jest zakład ubezpieczeń, u którego był ubezpieczony sprawca zdarzenia. Jest to duże ułatwienie dla osób poszkodowanych, ponieważ nie muszą kierować roszczeń do osoby fizycznej, której wypłacalność może być wątpliwa.

Szczególnie najciężej poszkodowani i rodziny tragicznie zmarłych w wypadkach mają gwarancję, że dzięki dochodzeniu odszkodowania od dużej instytucji finansowej mają pewność, że środki zostaną im wypłacone.

O jakie kwoty można się starać?

Wartość odszkodowania jest uzależniona od rozmiaru szkody, na którą składa się wiele czynników. W przypadku uszczerbku na zdrowiu będzie to przede wszystkim zakres obrażeń ciała czyli to jak rozległe są rany, złamania, urazy wewnętrzne i zewnętrzne. Czy wymagają hospitalizacji, operacji i rehabilitacji. Jak długo trwał proces powrotu przez poszkodowanego do zdrowia i czy jest możliwe by jego sprawność fizyczna została w 100% przywrócona.

W zależności od konsekwencji wypadku poszkodowany może uzyskać od kilkuset do kilkuset tysięcy złotych. W skrajnych przypadkach osób najciężej poszkodowanych, które nie mają szans powrotu do jakiejkolwiek sprawności zadośćuczynienie może przekroczyć milion złotych.

Ubezpieczyciele podczas szacowania wartości odszkodowania wspomagają się specjalistyczną wiedzą medyczną. Poszkodowani kierowani są na badania lekarskie (organizowane na koszt ubezpieczyciela) po których sporządzana jest opinia medyczna określająca stan zdrowia po wypadku.

Jednym z elementów tych opinii jest procentowy uszczerbek na zdrowiu. Zasadniczo im wyższy procent uszczerbku ustala lekarz, tym wyższa jest wartość przyznanych świadczeń.

Kiedy zgłosić roszczenia?

Poszkodowany może zgłosić roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym w okresie 3 lat od zdarzenia. W przypadku skazania sprawcy przez sąd w postępowaniu karnym lub uznania go za sprawcę przez inne postanowienie, poszkodowanemu przysługuje 20 lat. Terminy te są długie co pozwala w niestandardowych sytuacjach na kierowanie roszczeń wiele lat po zdarzeniu.

Jednak w przypadku uszczerbku na zdrowiu ważnym aspektem jest niezwłoczne podjęcie leczenia w celu szybkiego powrotu do zdrowia. Dlatego roszczenia powinny zostać zgłoszone niezwłocznie wraz z żądaniem wypłaty bezspornej części odszkodowania, której uzyskanie zapewni finansowanie najpilniejszych potrzeb poszkodowanego.

Średnia ocena: 4.72

Czytaj także

Odwołanie od decyzji Aviva SA Uszczerbek na zdrowiu

Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu mogą napisać odwołanie od decyzji aviva jeśli mieli wykupioną polisę w tym towarzystwie ubezpieczeniowym. Wypłata należnego odszkodowania nie musi oznaczać dla poszkodowanego niskiej kwoty.

Odszkodowanie z OC - jak uzyskać wysoką kwotę

Na wielu forach pojawiają się pytania, gdzie głównym tematem jest odszkodowanie z OC. Poszkodowani obawiają się, że nie uzyskają właściwej kwoty, Jak zatem uzyskać wysokie odszkodowanie?