Odszkodowanie z OC - jak uzyskać wysoką kwotę

Odszkodowanie z oc - czy można uzyskać wysokie świadczenie?

Na wielu forach pojawiają się pytania, gdzie głównym tematem jest odszkodowanie z OC. Poszkodowani obawiają się, że nie uzyskają właściwej kwoty, Jak zatem uzyskać wysokie odszkodowanie?

Szkoda ubezpieczeniowa, która powstała w następstwie wypadku powinna zostać w całości wyrównana przez ubezpieczyciela OC. To oznacza, że odszkodowanie powinno w całości pokryć wszelkie poniesione straty:

zniszczenia w mieniu

 • utracone korzyści,
 • krzywda
 • utrata zdrowia

Postępowanie ubezpieczycieli a kwota odszkodowań

Tyle teoria. Praktyka ubezpieczycieli często jednak znacząco odbiega od powyżej opisanego postępowania, które jest oczekiwane przez poszkodowanych. Wypłacane odszkodowania są zaniżane. Niektóre z roszczeń w ogóle nie znajdują uznania ubezpieczyciela i otrzymujemy odmowę, a jeszcze inne wymagają przedkładania coraz to nowych dokumentów.

Uzasadnienie stanowiska ubezpieczyciela bywa lakoniczne i ogólne albo też zawiera dużo niezrozumiałych terminów „branżowych” z licznymi podstawami prawnymi. To powoduje, że do uzyskania należnego odszkodowanie, konieczne byłoby podjęcie merytorycznej polemiki z ubezpieczycielem. Finalnie często konieczne jest wystąpienie na drogę sądową. Większość osób poszkodowanych w takich sytuacjach poddaje się i przyjmuje propozycję ubezpieczyciela, często niestety zawierając niekorzystną dla siebie ugodę.

Zgłoszenie szkody — podstawa uzyskania właściwego odszkodowania

Przede wszystkim dobrze przygotować zgłoszenie i dokumenty mające potwierdzić zasadność dochodzonych kwot odszkodowania. Zgłoszenie szkody jest jednym z kluczowych etapów dochodzenia odszkodowania. Dlatego wymaga właściwego opracowania informacji o wypadku oraz przekazania dokumentów jako dowodów roszczeń.

Najlepiej zacząć od przygotowania wszystkich dokumentów i informacji o zdarzeniu, które spowodowało wystąpienie strat, niezależnie od rodzaju mienia. W przypadku doznania w wypadku obrażeń ciała należy przygotować dokumentację medyczną obrazującą zakres odniesionych obrażeń oraz proces leczenia.

Konieczne są także dokumenty wskazujące na ponoszone koszty, takie jak:

 • zakup leków
 • odpłatne badania i konsultacje specjalistyczne
 • odpłatna rehabilitacja
 • koszty dojazdów do placówek medycznych

Na podstawie zgromadzonych dokumentów należy policzyć straty oraz utracone korzyści. W zakresie zadośćuczynienia należy określić wysokość kwoty, która zaspokoiłaby należycie nasze poczucie krzywdy w związku z bólem, cierpieniem, dezorganizacją życia prywatnego i zawodowego.

Samego zgłoszenia można dokonać poprzez:

 • infolinię,
 • formularz na stronie internetowej ubezpieczyciela
 • pismo zgłaszającego roszczenia odszkodowawcze.

Ważne, aby zgłaszane roszczenia należycie udokumentować i uzasadnić, wykazując przy tym ich bezpośredni związek przyczynowy ze szkodą, tzn. wykazując, że dana szkoda powstała z w następstwie wypadku i gdyby nie wypadek nie byłoby straty. Ważne jest również, iż ubezpieczyciel będzie oceniał sprawę także przez pryzmat obowiązku niezwiększania rozmiaru szkody. To oznacza, że osoba poszkodowana powinna podejmować działania, które zapobiegają zwiększeniu szkody. To może być np.:

 • zabezpieczenie uszkodzonego mienia przed dalszym zniszczeniem,
 • podjęcie odpowiedniego leczenia w przypadku obrażeń ciała.
 • Co robić, gdy ubezpieczyciel jednak odmawia odszkodowania?

Musimy niestety liczyć się z tym, że mimo wypełnienia najlepiej jak to możliwe opisanych zaleceń, ubezpieczyciel nie uzna w całości naszych roszczeń, bądź w ogóle nie uzna swojej odpowiedzialności za szkodę. Zakład ubezpieczeń może także uznać, że nie doszło do szkody. Wówczas pozostaje nam dalsza polemika z ubezpieczycielem, a po wyczerpaniu polubownych możliwości zakończenia sprawy, czy wręcz cierpliwości do bezowocne starań pozostaje nam droga sądowa.

Postępowanie sądowe, o ile nasze roszczenia odszkodowawcze znajdują oparcie w dowodach gwarantuje nam finalnie wypłatę należnego odszkodowania. Przy tym sam proces sądowy, gdzie pozywamy ubezpieczyciela, może być stosunkowo długi i na pewno wymaga odpowiedniej wiedzy, koniecznej do skutecznego dowodzenia swoich racji przed sądem.

W toku postępowania należy w odpowiednim momencie zgłosić właściwe wnioski dowodowe. Po dopuszczeniu przez sąd dowodu z opinii biegłych i doręczeniu nam sporządzonych opinii powinniśmy ustosunkować się do ich treści w terminie składając ewentualne zarzuty. Dowodami mogą być też z przesłuchania stron i świadków. Ważne jest odpowiednie złożenie zeznań.

W przypadku wydania przez sąd niekorzystnego dla nas wyroku ważne jest, aby w odpowiednim terminie złożyć apelację. Należy tu podnieść właściwe zarzuty względem ustaleń i wyroku Sądu I Instancji. Dlatego też bezpieczniej jest ustanowić pełnomocnika, który przeprowadzi nas przez proces sądowy. W takiej sytuacji lepiej ustanowić pełnomocnika przed wytoczeniem powództwa niż dopiero w sytuacji niekorzystnego przebiegu procesu szukać fachowej pomocy.

Pełnomocnik — pomoc w walce o odszkodowanie

Jeśli mamy trudności, czy to z przygotowaniem zgłoszenia, oceną rozmiaru szkody, czy oceną rozstroju zdrowia pod kątem dochodzonego zadośćuczynienia, albo też otrzymaliśmy odmowę zapłaty odszkodowania, warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy pełnomocnika. Na rynku działają kancelarie odszkodowawcze, które specjalizują się w dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli.

Trzeba przy tym jednak pamiętać, że ustanowienie pełnomocnika nie zwalnia całkowicie z uczestnictwa w procesie likwidacji szkody, a także ewentualnym procesie sądowym. Dla dobra sprawy warto współuczestniczyć w postępowaniu. Należy jednak opierać się na doświadczeniu i umiejętnościach pełnomocnika, a także ustalać z nim wszelkie czynności.

Poszkodowany powinien także informować o każdym kontakcie ze strony ubezpieczyciela. Być może będzie konieczność osobistego stawienia się na badanie lekarskie, czy udostępnienia ponownie pojazdu, czy zniszczonych przedmiotów do oględzin.

Pełnomocnik przy tym powinien tak przygotować i prowadzić sprawę, aby uzyskać odpowiednio wysokie odszkodowanie z OC. Pamiętajmy przy tym, że jeśli zdecydujemy się na pełnomocnika należy wybierać te kancelarie, które są w stanie prowadzić kompleksową obsługę klienta.

To oznacza pomoc i wsparcie na każdym etapie sprawy i w każdym jej aspekcie. Dotyczy zarówno zadośćuczynienia, czy odszkodowania, jak i zapewnić obsługę w zakresie dochodzenia świadczeń rentowych. Przedstawiciel kancelarii powinien brać udział także w ewentualnej sprawie karnej, czy sprawie przed sądem rodzinnym.

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Jak odzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkania?

Odszkodowanie za zalanie mieszkania obejmuje zniszczony sprzęt AGD czy inne ruchomości, jakie znajdują się w mieszkaniu. Wszystko zależy od rodzaju wykupionej przez nas polisy, bowiem jej warunki mogą ograniczyć nasze roszczenia do niektórych przedmiotów a także nawet mogą ograniczyć jej wysokość.

Jak starać się o odszkodowanie po wypadku w domu?

Czy należy się nam odszkodowanie po wypadku w domu? Na różnorodne wypadki narażony jest każdy z nas. Spotkać nas mogą w każdym miejscu i przysporzyć wielu problemów. Najczęściej słyszymy o wypadkach w drodze do pracy I o wypłacie świadczenia z ZUS. co mamy robić, kiedy jesteśmy poza pracą?

Odszkodowanie z nw - jak działa polisa NNW?

Odszkodowanie z NW to rodzaj zdarzeń określanych w kategorii Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zajmuje najbardziej liczną grupę i można je zawsze poszerzyć. Ubezpieczenie to jest dobrowolne. Swoim zakresem obejmuje przede wszystkim: uszkodzenie ciała, śmierć, koszty rehabilitacji i leczenia.

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

W razie wystąpienia zdarzenia skutkującego wystąpieniem szkody, takiego jak wypadek komunikacyjny, wypadek w rolnictwie czy wypadek przy pracy, poszkodowany może zwrócić się do zakładu ubezpieczeń o odszkodowanie. Jakiego rodzaju świadczenia i w jakiej wysokości mogą nam w związku z powyższym przysługiwać?