Odwołanie od decyzji UNIQA S.A. Najczęstsze problemy

Odwołanie od decyzji uniqa proste i szybkie

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. to jedno z największych towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku, oferujących swoim klientom m .in. ubezpieczenia komunikacyjne.

W razie powstania szkody należy niezwłocznie zgłosić szkodę. Szkodę do UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. można zgłosić drogą mailową, online lub telefonicznie. Dla osób, nieposiadających dostępu do internetu pozostaje tradycyjna forma zgłoszenia - pisemnie, pocztą lub kurierem.

We wniosku o likwidację szkody i wypłatę świadczenia należy podać dokładną datę i miejsce zdarzenia, okoliczności zdarzenia, dane sprawcy, dane poszkodowanego oraz dane pojazdów uczestniczących w wypadku wraz z numerami rejestracyjnymi. Ponadto, jeśli posiadamy, to również numer polisy OC sprawcy. Wskazujemy również preferowaną formę kontaktu, a także numer konta bankowego, na które ma być wypłacone odszkodowanie.

Do zgłoszenia szkody musi być załączona notatka policyjna sporządzona na miejscu zdarzenia oraz dokumenty, na podstawie których precyzujemy swoje roszczenia. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wyceni szkodę i wyliczy odszkodowanie.

Od momentu zgłoszenia szkody UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ma 30 dni na wydanie decyzji i wypłatę odszkodowania. Jeżeli ten termin okaże się za krótki, by ustalić wszystkie okoliczności zdarzenia, szczególnie odpowiedzialność za wypadek, czy rozmiar szkody, wówczas wypłata odszkodowania następuje w terminie 14 dni od dnia ustalenia tych okoliczności.

Jeżeli po analizie okoliczności przyczynowo-skutkowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wypłaciła zaniżoną kwotę odszkodowania czy zadośćuczynienia bądź odmówiła wypłaty, można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, czyli złożyć tzw. reklamację.

Najczęstsze powody składania odwołania do UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.:

• w związku z nieuzasadnionym wydłużeniem ustawowych terminów likwidacji szkody,

• w związku z zaniżeniem wysokości odszkodowania/zadośćuczynienia,

• w związku z odmową wypłaty odszkodowania/zadośćuczynienia,

• w związku z nieuzasadnionym zastosowaniem przyczynienia poszkodowanego do skutków wypadku.

Forma i miejsce składania odwołania

Odwołanie do UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. może być złożone: przez stronę internetową UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. - wypełniając formularz: https://zgloszenie-szkody.pl/uniqa,40

zgłoszeniowy,

• pocztą elektroniczną,

• telefonicznie,

• pisemnie,

• osobiście podczas wizyty w placówce

Każda reklamacja (odwołanie) powinna zawierać dane osoby składającej reklamację, informacje czego dotyczy reklamacja, uzasadnienie oraz nasze oczekiwania. Aby ubezpieczyciel nie miał problemu z identyfikacją reklamacji należy wskazać wszystkie posiadane informacje (imię i nazwisko, adres, numer sprawy, numer polisy).

Umożliwi to sprawniejszy przebieg procesu rozpatrywania zgłoszenia. Należy również przedstawić stosowną argumentację prawną oraz powołać się na stosowne przepisy prawne. Ponadto w odwołaniu należy wskazać kwotę, jakiej żądamy od ubezpieczyciela. Największy problem stanowi wykazanie rozmiaru poniesionej szkody.

Kluczowe jest przedstawienie w odwołaniu dowodów, na których opieramy swoje racje. Jeśli posiadamy dokumenty, które nie zostały dotychczas przedstawione ubezpieczycielowi należy załączyć je do odwołania, np.: - w przypadku obrażeń ciała: dokumentacja medyczna, wszelkie opinie lekarskie i orzeczenia medyczne, - w przypadku szkód rzeczowych: opinie rzeczoznawcy, - w przypadku spraw ze skutkiem śmiertelnym: oświadczenie uprawnionego ze wskazaniem na okoliczności w jakich dowiedział się o śmierci osoby bliskiej (np. był świadkiem wypadku, przybył na miejsce wypadku, codziennie jest zmuszony mijać miejsce zdarzenia, itp.), dokumentacja medyczna związana z leczeniem psychiatrycznym lub innym leczeniem specjalistycznym, opnie psychologiczne/ psychiatryczne, opis pracodawcy lub współpracowników, jeśli po wypadku doszło do obniżenia aktywności zawodowej, dokumenty wykazujące pogorszenie sytuacji materialnej.

Termin i sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jest zobowiązana ustawą do udzielenia odpowiedzi na złożone odwołanie w terminie 30 dni od daty wpływu odwołania. Jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, osoba składająca odwołanie zostanie powiadomiona, w ciągu 30 dni od daty wpływu reklamacji o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, jakie podlegają dalszemu wyjaśnieniu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie może on być jednak dłuższy niż 60 dni od daty wpływu odwołania. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona na piśmie lub na wniosek osoby składającej reklamację - pocztą elektroniczną.

WAŻNE: W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji (30 dni od daty wpływu), reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z myślą klienta.

Odpowiedź UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na złożone odwołanie powinna zawierać:

• uzasadnienie, chyba że reklamacja została rozpatrzona zgodnie z nadzieją klienta,

• dane osoby, która udzieliła odpowiedzi wraz ze wskazaniem jej stanowiska,

• określenie terminu, w którym roszczenie jest podniesione w reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą klienta zostanie zrealizowane, nie dłużej niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.

Jeśli UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w swojej decyzji po złożonej reklamacji nadal odmawia wypłaty świadczeń, powinna również zawrzeć w tejże odpowiedzi pouczenie o możliwości:

• odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi,

• skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu polubownego rozwiązywania sporów,

• wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, jako strony uprawnionej do pozasądowego rozwiązania sporów,

• wystąpienia na drogę postępowania sądowego

Wówczas należy zastanowić się nad dalszymi działaniami w sprawie, zmierzającymi do uzyskania należnych nam świadczeń. Zawsze można skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który zajmuje się tego typu sprawami, ma doświadczenie w tym zakresie i pomoże nam w walce z ubezpieczycielem.

Średnia ocena: 4.20

Czytaj także

Odwołanie od decyzji Interrisk SA. Jak uzasadnić roszczenia?

Osoba poszkodowana, której zostało przyznane za niskie odszkodowanie, może wystąpić o odwołanie od decyzji interrisk. Często ubezpieczyciele stosują zaniżenia, o których poszkodowany nawet nie wie. Złożenie stosownej reklamacji będzie możliwością, by zyskać dodatkową wypłatę.

Odwołanie od decyzji Aviva SA Uszczerbek na zdrowiu

Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu mogą napisać odwołanie od decyzji aviva jeśli mieli wykupioną polisę w tym towarzystwie ubezpieczeniowym. Wypłata należnego odszkodowania nie musi oznaczać dla poszkodowanego niskiej kwoty.