Odwołanie od decyzji TUW TUW za zalanie mieszkania

odwołanie od decyzji tuw, gdy doszło do zalania

Od każdej niezadowalającej decyzji wydanej przez ubezpieczyciela przysługuje Ci prawo wniesienia odwołania. Zapoznaj się z poniższymi przykładami, by wiedzieć, kiedy możliwe jest odwołanie od decyzji TUW TUW

Przyczyny składania odwołania od decyzji TUW TUW

Odwołanie od decyzji możesz złożyć zarówno w przypadku całkowitej odmowy wypłaty świadczeń przez ubezpieczyciela, jak i w przypadku zaniżonej wypłaty świadczenia. Przed sprecyzowaniem treści odwołania pamiętaj, żeby dokładnie zapoznać się z treścią zapisów zawartych w polisie oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Treść ww. dokumentów może mieć kluczowe znaczenia dla prawidłowej argumentacji zawartej w treści odwołania.

Podstawowe ubezpieczenie oferowane przez TUW TUW w zakresie ubezpieczenia mieszkań i domów to Pakiet Bezpieczna Rodzina. W ramach tego ubezpieczenia możesz ubezpieczyć:

 • budynki,
 • mieszkanie i budynki gospodarcze
 • obiekty małej architektury
 • meble i elementy wystroju wnętrza
 • elementy wystroju ogrodu i podwórka

Zwróć szczególną uwagę na zakres Twojej polisy

Wśród najczęstszych zdarzeń objętych ochroną znajduje się również zalanie, przy czym sama definicja zalania znajduje się w słowniczku zamieszczonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zgodnie z nim zalanie, to: zalanie wodą lub inną cieczą wskutek:

 • awarii instalacji, tj. pęknięcia rur bądź innych elementów w okolicznościach niezależnych od ubezpieczonego
 • awarii urządzeń zużywających wodę, np.: pralki, czy bojlera
 • cofnięcia się wody lub ścieków z instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej,
 • nieumyślnego otwarcia kranów podczas awarii instalacji wodnej
 • opadów atmosferycznych i szybko topniejących mas śniegu podczas nagłych roztopów

Jeśli zatem dojdzie do sytuacji, w której Twoje mieszkanie zostanie zalane wskutek innych wydarzeń, odmowa wypłaty może okazać się uzasadniona. OWU wprost wyłączają np.: odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek powolnego działania wilgoci. Jeżeli zatem Twoja szkoda powstała wskutek tego rodzaju zdarzenia, może się okazać, że odszkodowanie nie zostanie Ci wypłacone.

Czasami odmowa ubezpieczyciela warunkowana jest brakiem określonych w przepisach przeglądów instalacji. Niemniej jednak takie uchybienie musi pozostawać w związku przyczynowym z zaistnieniem określonego rodzaju szkody. Jeżeli zatem nie posiadasz potwierdzenia przeglądów kominiarskich lub instalacji elektrycznej, a Twoje mieszkanie zostanie zalane, to masz prawo do wypłaty świadczeń ze szkody wynikającej z zalania.

To dlatego, że wskazane uchybienia nie miały żadnego wpływu na fakt wystąpienia zalania. Inaczej sytuacja wyglądałaby, gdybyś nie posiadał przeglądów elektrycznych, a w Twojej nieruchomości wystąpiłby pożar związany z jej zwarciem.

W ramach Twojej polisy możesz również posiadać ubezpieczenie:

 • ruchomości domowych — drobnych sprzętów i urządzeń, które nie są zamontowane na stałe, np.: telewizor, czy komputer, ale także odzież i biżuteria
 • stałych elementów wykończenia, których nie można wymontować bez użycia narzędzi, np.: drzwi czy wanna, oraz zabudowany sprzęt AGD. Stałymi elementami są także ściany, sufity i podłogi oraz ich wykończenia

Odszkodowanie w tym zakresie wynosi 10% sumy ubezpieczenia. Przed określeniem sumy ubezpieczenia warto zatem rzetelnie przeanalizować, jaka jest wartość przedmiotów przechowywanych w Twoim mieszkaniu. Niektóre wartościowe przedmioty są jednak wyłączone spod ubezpieczenia. Warto zatem zwrócić uwagę na poszczególne zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia w tym zakresie.

Odwołanie od decyzji — jak to zrobić?

Choć wydaje się, że ubezpieczyciel powinien zwrócić wszystkie koszty związane przywróceniem zalanego mieszkania do stanu sprzed zdarzenia, to jednak zasady ustalania rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania są precyzyjnie opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jeżeli wybrałeś wariant wartości odtworzeniowej lokalu, ubezpieczyciel ustali wysokość odszkodowania na podstawie kosztorysu remontu. Kosztorys ten musi być jednak przesłany do akceptacji ubezpieczyciela przed rozpoczęciem remontu i musi zostać zaakceptowany przez TUW TUW. W tym wariancie ubezpieczyciel nie potrąca od odszkodowania zużycia technicznego lokalu.

W przypadku ubezpieczenia według wartości rynkowej odszkodowanie zostanie szacowane na podstawie średnich cen lokalnych za usługi i materiały. Jeżeli zużycie techniczne mieszkania nie przekracza 30% - wówczas ubezpieczyciel oszacuje wartość odszkodowania zgodnie z warunkami przewidzianymi dla wartości odtworzeniowej. Jeżeli zużycie to jest wyższe, wówczas zostanie ono wzięte pod uwagę przy szacowaniu wartości należnego Ci odszkodowania.

Przy odwołaniu zwróć szczególną uwagę czy w kosztorysie uwzględniono wszystkie elementy, jakie uległy uszkodzeniu. Pamiętaj, żeby zweryfikować także przyjęte przez TUW TUW stawki za roboczogodzinę, oraz wartość materiałów używanych do remontu. Tutaj możesz bezpłatnie pobrać zalanie mieszkania wzór pisma.

Forma odwołania

Odwołanie od decyzji TUW TUW możesz złożyć w następujący sposób:

 • Odwołanie wniesione na piśmie na adres najbliższego oddziału ubezpieczyciela (osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej).
 • Odwołanie wniesione ustnie do protokołu w placówce TUW TUW.
 • Odwołanie telefoniczne poprzez kontakt z infolinią ubezpieczyciela.

Pamiętaj, żeby wskazać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację sprawy. Najlepiej powołać się na numer szkody wskazywany przez ubezpieczyciela. Dodatkowo nie zapomnij o podaniu swoich danych osobowych oraz formy, w jakiej oczekujesz odpowiedzi zwrotnej. Ubezpieczyciel powinien zająć stanowisko w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania. W szczególnie skomplikowanych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony do 60 dni.

Jeżeli ubezpieczyciel podtrzymuje swoje stanowisko po rozpatrzeniu odwołania możesz:

 • Wystąpić ze skargą do Rzecznika Finansowego,
 • Spróbować procedury mediacyjnej,
 • Wystąpić przeciwko ubezpieczycielowi na drogę procesu sądowego.

Jak możesz zauważyć, masz kilka możliwości związanych z dochodzeniem swoich praw do odpowiedniego odszkodowania. Pamiętaj jednak, że podstawowym krokiem jest odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Pismo powinno być sporządzone w fachowy sposób z odpowiednimi argumentami. Wówczas będziesz miał pewność, że ubezpieczyciel przyli się do Twoich roszczeń.

Średnia ocena: 4.41

Czytaj także

Jak odzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkania?

Odszkodowanie za zalanie mieszkania obejmuje zniszczony sprzęt AGD czy inne ruchomości, jakie znajdują się w mieszkaniu. Wszystko zależy od rodzaju wykupionej przez nas polisy, bowiem jej warunki mogą ograniczyć nasze roszczenia do niektórych przedmiotów a także nawet mogą ograniczyć jej wysokość.

Zalanie mieszkania jakie odszkodowanie się należy?

Szkody na mieniu są szczególnie kosztowne i często bardzo trudne do likwidacji. Tak może być także w przypadku zalania mieszkania, które jest szczególnie częstym problemem. Co zrobić, gdy do takiej szkody dojdzie w naszym mieszkaniu? Czy gdy wystąpi zalanie mieszkania można uzyskać odszkodowanie?

Odwołanie od decyzji TUZ TUW a odmowa wypłaty odszkodowania

Będąc uczestnikiem wypadku lub doznając szkody możemy, a nawet powinniśmy zgłosić nasze roszczenia do właściwego zakładu ubezpieczeń.Czasami konieczne jest także odwołanie od decyzji TUW TUZ, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania. Jak złożyć takie pismo? Co musi się w nim znajdować?

Zgłoszenie szkody TUZ TUW w domu

Szkody mogą przytrafić się w każdym miejscu. Także we własnym domu. Co zrobić, gdy doznamy obrażeń? Czy możemy uzyskać odszkodowanie w takiej sytuacji? Tak, jest to możliwe. Konieczne jest jednak zgłoszenie szkody do TUZ TUW. Można to zrobić także we własnym domu.