Zgłoszenie szkody TUZ TUW w domu

Zgłoszenie szkody TUZ TUW w domu

Szkody mogą przytrafić się w każdym miejscu. Także we własnym domu. Co zrobić, gdy doznamy obrażeń? Czy możemy uzyskać odszkodowanie w takiej sytuacji? Tak, jest to możliwe. Konieczne jest jednak zgłoszenie szkody do TUZ TUW. Można to zrobić także we własnym domu.

Jak wszyscy zapewne wiemy, w domu może czyhać na nas wiele niebezpieczeństw. Urządzenia elektryczne, meble czy porozrzucane zabawki w połączeniu z nieuwagą mogą doprowadzić do wypadku. Skręcenia, zwichnięcia złamania czy nawet i poważniejsze urazy mogą nam się przydarzyć w domu. Będąc już uczestnikiem takiego zdarzenia, powinniśmy pomyśleć o zgłoszeniu wypadku do właściwego zakładu ubezpieczeń z właściwej polisy.

Jakie dokumenty należy przekazać?

W omawianej sytuacji właściwym i odpowiedzialnym za zdarzenie będzie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUZ”. Przede wszystkim, by oszczędzić sobie czasu i nerwów, należy szkodę należycie udokumentować. To oznacza zebranie niezbędnych dokumentów medycznych oraz innych, które potwierdzają okoliczności zaistniałego wypadku. Oczywiście, jeżeli nie było przy nas żadnych świadków, ubezpieczyciel wciąż musi wydać decyzję.

Jeżeli są świadkowie zdarzenia należy spisać oświadczenia ich oświadczenia. Osoba poszkodowana również takie oświadczenie powinna sporządzić wskazując na przebieg i okoliczności wypadku.

Kolejnym krokiem jest należyte udokumentowanie wypadku od strony medycznej tzn. wykazanie i udowodnienie zakresu doznanych obrażeń. Należy podkreślić, iż wskazana jest kompletna dokumentacja medyczna. Można do niej zaliczyć także skierowania, zaświadczenia, opinie czy wyniki badań. Jeżeli w związku z wypadkiem była wzywana karetka pogotowia takim dokumentem będzie karta wyjazdu pogotowia. Dalej są to:

  • dokumenty od lekarza rodzinnego,
  • dokumenty od wszystkich lekarzy specjalistów, u których było prowadzone leczenie,
  • wyniki badań wskazujące na zakres powstałych obrażeń.

Każdy uraz powinien być potwierdzony przez lekarza właściwej specjalności. Dzięki temu nie będzie wątpliwości, iż powstał on na skutek wypadku. Dokumentacja medyczna jest niezbędna do oszacowania uszczerbku na zdrowiu. Ma to bezpośrednie przełożenie na wysokość należnego zadośćuczynienia. Im wyższy ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu, tym wyższe odszkodowanie możemy liczyć.

Możliwe świadczenia

Każdy uraz jest sklasyfikowany w tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu. Takie tabele są dostępne w internecie i wydawane są przez ZUS czy poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe. Istotne jest by każdy, nawet najdrobniejszy uraz zgłosić lekarzowi tak by był on wymieniony w dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna i oszacowany uszczerbek na zdrowiu są podstawą do wypłaty zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego. Jest to roszczenie głównego będącego rekompensatą za ból i cierpienie.

Musimy pamiętać, iż poza wspomnianym zadośćuczynieniem jest kilka innych kosztów czy strat. Je również możemy i powinniśmy zgłaszać ubezpieczycielowi. Pierwszym, najbardziej powszechnym roszczeniem jest zwrot kosztów ponoszonego leczenia i zakupu leków. Po prywatnych wizytach u lekarza specjalisty, przy zakupie leków czy środków opatrunkowych powinniśmy posiadać dokumenty, które będą potwierdzają poniesiony koszt.

Kolejnym takim roszczeniem pobocznym może być zwrot utraconych zarobków z tytułu niezdolności do pracy. Ubezpieczycielowi powinniśmy przedłożyć zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków netto przed wypadkiem i po nim. Nadto dobrze przesłać ubezpieczycielowi również kopię druków L4. Stratą jest dla nas różnica w wynagrodzeniu przed wypadkiem i po nim. Kolejny roszczeniem może być zwrot kosztów zniszczonej na skutek wypadku odzieży. Ubezpieczycielowi należy wysłać kopię potwierdzenia zakupu zniszczonej rzeczy (tj. paragon, rachunek, faktura). W przypadku braku takiego dokumenty powinniśmy napisać oświadczenie ze wskazaniem:

  • nazwy i ew. modelu zniszczonej odzieży,
  • kwoty, jaką za nią zapłaciliśmy,
  • przybliżonej daty zakupu.

Nadto, w przypadku poważniejszych obrażeń, zasadne mogą być również koszty opieki. Oznacza to, iż ubezpieczyciel powinien zwrócić tzw. koszty opieki. Są to koszty związane z opieką osoby drugiej nad osobą poszkodowaną, która nie jest w stanie samodzielnie wykonywać poszczególnych czynności dnia codziennego. Tutaj tak naprawdę jest bez znaczenia czy to ktoś z domowników, przyjaciół czy osoba obca.

Dowodem potwierdzającym takie roszczenia są oświadczenia osoby poszkodowanej oraz sprawującej opiekę. W nim powinny znajdować się:

  • wymiar godzinowy dziennej opieki
  • opis czynności, w jakich poszkodowany potrzebował pomocy

Przekazanie dokumentów

Zgromadzone dokumenty, dokumentujące powstałą szkodę możemy zgłosić towarzystwu na kilka sposobów. Wszelkie zgromadzone dokumenty możemy przesyłać drogą pocztową na adres TUW TUZ. Dobrze taką korespondencję wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Szkodę można zgłosić drogą telefoniczną na numer (+48) 22 327-60-60. Dokumenty można dosłać na wskazany przez konsultanta adres pocztowy lub drogą mailową na adres [email protected] na który wysyłamy również całość dokumentów.

Po zgłoszeniu szkody sprawie powinien zostać nadany numer, który powinniśmy otrzymać drogą mailową lub telefoniczną. Wszelkie dodatkowe dokumenty należy przesłać ubezpieczycielowi z podaniem otrzymanego numeru szkody. Umożliwi to przyporządkowanie dokumentacji szkodowej do właściwego zgłoszenia. Wtedy będą one widoczne dla likwidatora, czyli osoby zajmującej się sprawą z ramienia towarzystwa ubezpieczeniowego.

Należy pamiętać, iż po otrzymaniu odpowiedzi mamy prawo do złożenia reklamacji. Dobrze jest przed złożeniem takiego pisma zapoznać się z ustalonym uszczerbkiem na zdrowiu. To głównie na jego podstawie wydawana jest decyzja i wypłacane są środki finansowe. Ustalony uszczerbek można zweryfikować poprzez tabele norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Średnia ocena: 4.63

Czytaj także

Pożar domu odszkodowanie nie tylko dla ubezpieczonych

Pożar domu jest dla poszkodowanych stresującym wydarzeniem. Poszkodowani muszą liczyć na wsparcie bliskich im osób oraz wiedzieć w jakich sytuacjach mogą uzyskać odszkodowanie za pożar domu w braku wykupionej polisy na mienie, które uległo zniszczeniu.

Jak starać się o odszkodowanie po wypadku w domu?

Czy należy się nam odszkodowanie po wypadku w domu? Na różnorodne wypadki narażony jest każdy z nas. Spotkać nas mogą w każdym miejscu i przysporzyć wielu problemów. Najczęściej słyszymy o wypadkach w drodze do pracy I o wypłacie świadczenia z ZUS. co mamy robić, kiedy jesteśmy poza pracą?

Odwołanie od decyzji TUW TUW za zalanie mieszkania

Od każdej niezadowalającej decyzji wydanej przez ubezpieczyciela przysługuje Ci prawo wniesienia odwołania. Zapoznaj się z poniższymi przykładami, by wiedzieć, kiedy możliwe jest odwołanie od decyzji TUW TUW. Dowiesz się także, jak złożyć odwołanie, oraz co zrobić, gdy zostanie ono odrzucone

Odwołanie od decyzji TUZ TUW a odmowa wypłaty odszkodowania

Będąc uczestnikiem wypadku lub doznając szkody możemy, a nawet powinniśmy zgłosić nasze roszczenia do właściwego zakładu ubezpieczeń.Czasami konieczne jest także odwołanie od decyzji TUW TUZ, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania. Jak złożyć takie pismo? Co musi się w nim znajdować?