Odwołanie od decyzji TUZ TUW a odmowa wypłaty odszkodowania

odwołanie od decyzji tuz tuw - gdy brak odszkodowania

Będąc uczestnikiem wypadku lub doznając szkody możemy, a nawet powinniśmy zgłosić nasze roszczenia do właściwego zakładu ubezpieczeń. Co jednak dzieje się, gdy ubezpieczyciel nie wypłaca oczekiwanych środków? Poszkodowany może wtedy napisać odwołanie od decyzji TUW TUZ. O czym należy pamiętać przy składaniu takiego pisma? Jak należy je sporządzić?

Na czym polega odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wpisuje się w system dwuinstancyjności systemu prawnego w Polsce. Oznacza to, że poszkodowany, które nie jest zadowolony ze stanowiska ubezpieczyciela, ma możliwość dochodzenia swoich racji w innych sposób, często w innej instytucji, np.: w sądzie.

Odwołanie daje możliwość wskazania i wypunktowania nieuzasadnionego stanowiska ubezpieczyciela. Niestety, bardzo często ubezpieczyciele wykorzystują niewiedzę lub swoją pozycję i odmawiają wypłaty zadośćuczynienia.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel nie przyjmuje odpowiedzialności?

Istnieje wiele przypadków, w których TUW TUZ odmawia wypłaty odszkodowania. W takiej sytuacji następnym krokiem jest złożenie reklamacji na stanowisko ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania od momentu jego otrzymania.

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, gdy kwestionuje swoją odpowiedzialność. Oznacza to, iż nie posiada on dokumentów bądź w jego ocenie posiadane dokumenty wskazują, iż za powstały wypadek odpowiada inny zakład ubezpieczeń.

Przy składaniu reklamacji należy przedstawić dokumenty. Najlepiej by był to dokument urzędowy np.: notatka urzędowa z policji, która była na miejscu wypadku, wskazujący ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Również posiadając numery tablic rejestracyjnych pojazdu sprawcy wypadku możemy sprawdzić właściwe towarzystwo ubezpieczeniowe na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny i datę wypadku, a portal wskaże, gdzie ubezpieczony był pojazd. Musimy pamiętać, że baza UFG funkcjonuje od maja 2004 r. W przypadku wypadków sprzed tej daty pozostaje dokumentacja karna.

Oczywiście poza potwierdzeniem udzielonej przez TUW TUZ ochrony ubezpieczeniowej musimy posiadać dokument wskazujący odpowiedzialność kierowcy pojazdu, którym wyrządzono szkodę. Tutaj również bardzo pomocna będzie dokumentacja karna, a konkretnie wyrok karny skazujący kierowcę pojazdu.

W przypadku braku policji na miejscu zdarzenia i braku postępowania karnego takim dokumentem będzie oświadczenie sprawcy wypadku, w którym przyjmuje on odpowiedzialność za powstałą szkodę. W przypadku dostarczenia ww. dokumentów w złożonej reklamacji ubezpieczyciel powinien przyjąć odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie.

Brak odszkodowania a brak właściwych dokumentów

Towarzystwo odmawia także wypłaty wskazując na nieudokumentowanie powstałej szkody. W tej sytuacji należy przede wszystkim zgromadzić pełną dokumentację medyczną obrazującą całość leczenia powypadkowego. Ważny tu jest każdy dokument czy to będzie skierowanie, czy też zaświadczenie medyczne. Każdy uraz, jakiego doznaliśmy w wypadku powinien być potwierdzony dokumentacją medyczną. Brak dowodów w postaci dokumentów może skutkować odmową wypłaty zadośćuczynienia. Ich gromadzenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia ubezpieczyciela.

Odmowa wypłaty odszkodowania a przyczynienie się poszkodowanego

Kolejną sytuacją, w której ubezpieczyciel odmawia wypłaty, jest zastosowanie 100% przyczynienia się osoby poszkodowanej do zaistnienia wypadku. Taka praktyka jest na szczęście rzadka, ale co musimy podkreślić z całą stanowczością całkowicie bezpodstawna.

W sytuacji, gdy osoba poszkodowana spożywała alkohol wraz z kierującym lub podróżowała bez zapiętych pasów, ubezpieczyciel może wskazać, iż przyjmuje odpowiedzialność, gdyż poszkodowany był pasażerem, a wina kierującego nie budzi zastrzeżeń, ale ze względu na naganne zachowanie poszkodowanego ubezpieczyciel odmawia wypłaty wskazując na całkowite przyczynienie się poszkodowanego do zaistniałego wypadku.

W tej sytuacji w reklamacji wskazujemy, iż stanowisko ubezpieczyciela jest całkowicie nieuzasadnione. A to dlatego, iż sprawcą szkody jest kierujący samochodem i to on i tylko on ponosi odpowiedzialność w zaistniałej sytuacji. Poszkodowany swoim zachowaniem mógł się jedynie przyczynić pewnym stopniu do wypadku.

W powyższych przykładach skupiliśmy się na sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty i jej najczęstsze powody. Powinniśmy również zwrócić uwagę na sytuację, gdy ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność i wypłaca pewną sumę tytułem zadośćuczynienia, ale jest ona zaniżona. Takie sytuacje są chyba najczęściej spotykane. W tej sytuacji musimy przekonać ubezpieczyciela, iż wypłacona kwota jest kwotą zaniżoną, a konsekwencje wypadku są znacznie poważniejsze, niż założył ubezpieczyciel.

Przed złożeniem reklamacji dobrze jest wnieść na podstawie art. 29 ustawy o działalności ubezpieczeniowej o przesłanie kopii orzeczenia lekarskiego, w którym to lekarza orzecznik na komisji lekarskiej naocznej (czyli z udziałem osoby poszkodowanej) lub zaocznej (bez udziału poszkodowanego) ustala uszczerbek na zdrowiu.

Po otrzymaniu tego dokumentu i zweryfikowaniu ustalonego uszczerbku (na stronach www dostępne są tabele norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu) składamy odwołanie do TUW TUZ wskazując na zaniżony uszczerbek na zdrowiu przyjęty przez lekarza orzecznika. Dosyłamy również wszelką dalszą dokumentację medyczną potwierdzającą kontynuację leczenia i potwierdzającą zakres obrażeń.

Jak złożyć reklamację?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela możemy wysłać drogą pocztową na adres korespondencyjny ubezpieczyciela. Pismo wraz z załącznikami dobrze jest wysłać listem poleconym. Dzięki temu będziemy mieć potwierdzenie odebrania pisma przez adresata tj. TUW TUZ.

Kolejną możliwością jest wysłanie drogą elektroniczną. Możliwość odwołanie jest istotna również z punktu widzenia dalszego prowadzenia sprawy na drodze sądowej. Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, co niestety jest w wielu przypadkach koniecznością, dobrze jest wyczerpać drogę odwoławczą na etapie przedsądowym.

Co to oznacza? Poszkodowany może nie tylko złożyć odwołanie u ubezpieczyciela. Może także zgłosić się do Rzecznika Finansowego, który przeprowadza interwencję w zakładzie ubezpieczeń. Jeżeli wszystkie te sposoby zawiodą, dopiero wtedy warto złożyć pozew sądowy.

Średnia ocena: 4.21

Czytaj także

Odwołanie od decyzji Interrisk SA. Jak uzasadnić roszczenia?

Osoba poszkodowana, której zostało przyznane za niskie odszkodowanie, może wystąpić o odwołanie od decyzji interrisk. Często ubezpieczyciele stosują zaniżenia, o których poszkodowany nawet nie wie. Złożenie stosownej reklamacji będzie możliwością, by zyskać dodatkową wypłatę.

Odwołanie od decyzji Aviva SA Uszczerbek na zdrowiu

Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu mogą napisać odwołanie od decyzji aviva jeśli mieli wykupioną polisę w tym towarzystwie ubezpieczeniowym. Wypłata należnego odszkodowania nie musi oznaczać dla poszkodowanego niskiej kwoty.

Odwołanie od decyzji TUW TUW za zalanie mieszkania

Od każdej niezadowalającej decyzji wydanej przez ubezpieczyciela przysługuje Ci prawo wniesienia odwołania. Zapoznaj się z poniższymi przykładami, by wiedzieć, kiedy możliwe jest odwołanie od decyzji TUW TUW. Dowiesz się także, jak złożyć odwołanie, oraz co zrobić, gdy zostanie ono odrzucone

Zgłoszenie szkody TUZ TUW w domu

Szkody mogą przytrafić się w każdym miejscu. Także we własnym domu. Co zrobić, gdy doznamy obrażeń? Czy możemy uzyskać odszkodowanie w takiej sytuacji? Tak, jest to możliwe. Konieczne jest jednak zgłoszenie szkody do TUZ TUW. Można to zrobić także we własnym domu.