Zgłoszenie szkody AXA Ubezpieczenia S.A. - w jaki sposób dokonać zgłoszenia?

zgłoszenie szkody - jak to zrobić?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi posiadacz pojazdu ma obowiązek zawarcia umowy OC za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu. To tzw. OC komunikacyjne. A zatem w przypadku kolizji bądź wypadku drogowego poszkodowany ma prawo ubiegać się o świadczenia odszkodowawcze bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy powstałej szkody.

Każdy z ubezpieczycieli proponuje kilka metod zgłoszenia szkody. Podobnie jest w przypadku TU AXA. Ubezpieczyciel nie narzuca form kontaktu. Poszkodowany może wybrać najwygodniejszą i najszybszą dla niego formę. Musi jedynie pamiętać o terminach. Ubezpieczyciel prosi o niezwłoczne zgłoszenie szkody. Możliwe jest jednak zgłoszenie w ciągu 3 lat od kolizji lub wypadku.

Jakie dokumenty są niezbędne do zgłoszenia szkody z OC komunikacyjnego?

Przed zgłoszeniem szkody należy pamiętać o skompletowaniu niezbędnej dokumentacji.

Po pierwsze, warto mieć dokumenty potwierdzające okoliczności zdarzenia. Wśród nich można przykładowo wymienić:

 • oświadczenie sprawcy,
 • notatkę policyjną z miejsca zdarzenia,
 • wyrok sądu,
 • postanowienie prokuratury

W przypadku szkody osobowej, czyli związanej z obrażeniami ciała, należy zgromadzić także dokumenty medyczne. W nich zawarty jest opis zakresu doznanych urazów oraz przebiegu leczenia powypadkowego, w tym przede wszystkim:

 • kartę medycznych czynności ratunkowych, jeśli na miejsce zdarzenia były wzywane służby medyczne,
 • kartę informacyjną z leczenia szpitalnego,
 • historię choroby z leczenia w trybie ambulatoryjnym ze wszystkich placówek medycznych, wyniki badań z opisami itp.

Ponadto, do zgłoszenia szkody można załączyć także inne dokumenty niż wyżej wskazane, jak np.:

 • dokumentację fotograficzną, na której zostaną ukazane blizny bądź siniaki, powstałe na ciele na skutek zdarzenia,
 • dokumentację związaną z ponoszonymi kosztami leczenia (tj. zakup środków farmakologicznych, koszty prywatnych wizyt lekarskich bądź zabiegów fizjoterapeutycznych) w postaci faktur, rachunków lub paragonów fiskalnych. Jednakże należy pamiętać, że zwrot kosztów leczenia na podstawie tego samego dokumentu w ramach jednej wybranej polisy może nastąpić tylko raz. W przeciwnym razie – oznaczałoby to bezpodstawne wzbogacenie.

Czy zgłoszenie szkody musi nastąpić dopiero po zakończeniu leczenia?

Szkodę osobową można zgłosić zarówno w trakcie leczenia, jak i po jego zakończeniu. Jednakże należy przy tym pamiętać o terminie przedawnienia roszczenia odszkodowawczego. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami prawnymi, w przypadku zdarzenia zakwalifikowanego jako wykroczenie, termin na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych wynosi 3 lata. Z kolei w odniesieniu do przestępstwa — ustawodawca przewidział termin 20 lat. Odmiennie kształtuje się sytuacja małoletnich. Tutaj przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody osobowej nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania przez nich pełnoletności.

W jaki sposób należy dokonać zgłoszenia szkody osobowej do AXA Ubezpieczenia S.A.?

W przypadku AXA Ubezpieczenia S.A. szkodę z OC komunikacyjnego można zgłosić w następujący sposób:

 • telefonicznie, kontaktując się pod numerem: (+48) 22-599-95-22,
 • pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby ubezpieczyciela: AXA Ubezpieczenia TUIR S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Innym sposobem zgłoszenia szkody jest skierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

Po dokonaniu zgłoszenia szkody należy oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o jej zaistnieniu. Ponadto, ubezpieczyciel poinformuje nas o nadanym numerze szkody, na który należy powoływać się w dalszej korespondencji, o osobie zajmującej się jej likwidacją oraz o wymaganych dokumentach.

W jakim terminie ubezpieczyciel powinien dokonać wypłaty odszkodowania?

Ubezpieczyciel powinien zająć stanowisko w terminie trzydziestu dni. Termin ten jest liczony od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Jednakże nie zawsze możliwe jest wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania w powyższym terminie. Wówczas odszkodowanie wypłacane jest w terminie czternastu dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Nie może to nastąpić później niż w terminie dziewięćdziesięciu dni od złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela jest uzależnione od toczącego się postępowania sądowego. W terminie 30 dni ubezpieczyciel ma jednak obowiązek zawiadomić pisemnie poszkodowanego o powodach braku możliwości wypłaty odszkodowania. W piśmie powinna znaleźć się także informacja o przypuszczalnym terminie wyjaśnienia sprawy. Ubezpieczyciel powinien także dokonać wypłaty świadczenia w tzw. kwocie bezspornej.

Ubezpieczyciel wydał decyzję, dokonując wypłaty kwoty bezspornej. Co to oznacza?

Kwota bezsporna to kwota wypłacana poszkodowanemu w związku ze zgłoszonym wypadkiem oraz niezależnie od dalszych ustaleń. To kwota pozostająca poza sporem i nie jest kwestionowana przez żadną ze stron. Wypłacana jest w przypadku przyjęcia przez ubezpieczyciela odpowiedzialności za dane zdarzenie.

Ubezpieczyciel wydał decyzję odmowną w zakresie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Czy wedle obowiązujących przepisów prawnych ma taką możliwość?

Podstawowym świadczeniem odszkodowawczym jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie to służy wynagrodzeniu poszkodowanemu doznanych cierpień fizycznych oraz psychicznych. Niemniej jednak, zgodnie z obowiązującymi przepisami, to świadczenie odszkodowawcze ma charakter fakultatywny. A zatem może, lecz nie musi zostać przyznane poszkodowanemu.

W przypadku uzyskania decyzji odmownej poszkodowany może podjąć dalszy spór z ubezpieczycielem i skorzystać z przysługującego mu prawa do złożenia odwołania.

Podsumowując powyższe rozważania należy wskazać, że czynnością zmierzającą do uzyskania świadczeń odszkodowawczych jest zgłoszenie szkody. Przed dokonaniem tej czynności należy mieć informacje zawierające dane pojazdu należącego do sprawcy zdarzenia. Ponadto warto skompletować niezbędną dokumentację, w tym w szczególności potwierdzającą okoliczności zdarzenia, zakres doznanych obrażeń ciała i przebieg leczenia powypadkowego.

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

AXA zgłoszenie szkody komunikacyjnej

AXA zgłoszenie szkody komunikacyjnej - dowiedz się, co zrobić, by zgłosić szkodę w samochodzie, jakich dokumentów potrzebujesz i o czym pamiętać.