Wypadek w pracy kto płaci za leczenie pracownika?

Wypadek w pracy kto płaci poszkodowanemu odszkodowanie?

Wielu poszkodowanych nie wie, co zrobić, gdy nastąpi wypadek w pracy, kto płaci za leczenie w takiej sytuacji? Co jest potrzebne? Procedura w takim przypadku jest bardzo jasna.

Gdy dochodzi do wypadku w pracy, poszkodowany pracownik ma prawo ubiegania się o świadczenia przysługujące z ZUS-u. Ma on także prawo domagać się naprawienia szkody przez pracodawcę. Każdy pracodawca ma obowiązek odprowadzać składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego.

Dzięki temu zatrudniony pracownik ma zapewnioną wypłatę świadczenia w formie jednorazowego odszkodowania, w przypadku, gdy ulegnie on wypadkowi w pracy.

Odszkodowanie z ZUS przy wypadku w pracy

Kwota wypłaconego świadczenia wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy uznany procent uszczerbku (obecnie jest to 809 zł). Uszczerbek określa komisja lekarska lub lekarz orzecznik z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po zakończonym leczeniu, czy ewentualnej rehabilitacji.

W okresie rekonwalescencji po wypadku pracownikowi z ZUS przysługują następujące świadczenia, które również może przeznaczyć na leczenie:

 • zasiłek chorobowy
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • zasiłek wyrównawczy
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy
 • dodatek pielęgnacyjny
 • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą

Zasiłek chorobowy wypłacany jest przez najwyżej 182 dni osobom niezdolnym do pracy w związku z chorobą lub wypadkiem. Wysokość zasiłku w przypadku wypadku w pracy to 100% podstawy wynagrodzenia. Po upływie 182 dni pobierania zasiłku chorobowego pracownikowi przysługuje świadczenie rehabilitacyjne.

Ale tylko w przypadku gdy poszkodowany pracownik jest nadal niezdolny do pracy, ale kontynuacja leczenia lub rehabilitacji rokuje odzyskanie zdolności do pracy. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego to również 100% podstawy wymiaru wynagrodzenia pracownika. Świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest w okresie do 12 miesięcy.

W przypadku trwałej lub długotrwałej niezdolności do pracy poszkodowany może starać się o rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Renta może zostać przyznana na stałe lub na okres ustalony przez Komisję Lekarską ZUS.

Zasiłek wyrównawczy przysługuje pracownikowi, którego wynagrodzenie zostało obniżone z uwagi na stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu.

Ubezpieczenie wypadkowe w ZUS gwarantuje też pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą oraz dodatek pielęgnacyjny dla osób ponoszących w sposób stały koszty leczenia, dojazdów i opieki osób trzecich w związku z wypadkiem w pracy.

Dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy

Gdy świadczenia z Zakładu ZUS nie pokryją wszystkich wydatków związanych z wypadkiem poszkodowany pracownik może starać się o odszkodowanie także od swojego pracodawcy. Wówczas taka wypłata będzie miała charakter uzupełniający w stosunku do świadczeń wypłacanych przez ZUS.

Starając się o odszkodowanie od pracodawcy musimy udowodnić, że zaniedbania pracodawcy miały bezpośredni wpływ na wypadek przy pracy, a pracodawca naruszył przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Poszkodowany pracownik może dochodzić następujących świadczeń dotyczących poniesionych w związku z wypadkiem kosztów:

 • Zwrot kosztów opieki i pomocy osób trzecich
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji
 • Zwrot kosztów przejazdów poszkodowanego do placówek medycznych
 • Zwrot kosztów przejazdów członków rodziny do poszkodowanego przebywającego w placówce medycznej po wypadku
 • Renta wyrównawcza, na zwiększone potrzeby i zmniejszone widoki na przyszłość

Świadczeń tych pracownik może dochodzić bezpośrednio od zakładu pracy lub też jego ubezpieczyciela. Możliwość starania się o dodatkowe środki sprawia, że poszkodowany ma większą pewność właściwej rekompensaty po wypadku w pracy.

Przeczytaj także: ,,Choroba zawodowa odszkodowanie od pracodawcy, co musisz wiedzieć".

Średnia ocena: 4.57

Czytaj także

Wypadek w pracy odszkodowanie - jakie koszty powinno pokryć?

Wypadek w pracy jest niezwykle trudną sytuacją a odszkodowanie jest możliwe do uzyskania po przedstawieniu wszystkich rachunków związanych z leczeniem. Aby uzyskać wszystkie świadczenia, jakie należą Ci się z tytułu wypadku oraz poniesionych obrażeń najlepszym rozwiązaniem jest poprosić o pomoc

Wniosek do zakładu pracy o wydanie zaświadczenia o utraconym dochodzie

Każdy poszkodowany może złożyć wniosek do zakładu pracy o wydanie zaświadczenia o utraconym dochodzie. W skutek poniesionego uszczerbku na zdrowiu, dochody, które uzyskałby poszkodowany znacznie się zmniejszą, powodując straty. Nie musi oznaczać to wypłaty niższego odszkodowania.

Zgłoszenie szkody. Od czego zacząć?

Zgłoszenie szkody, nawet w przypadku stłuczki zawsze jest przyczyną wielkiego stresu. Poszkodowany dość szybko musi opanować sytuację, pomóc innym, a także ocenić straty.

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej. Ogólne porady

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej, to rzecz od której powinien zacząć każdy poszkodowany kierowca. Powinien on jak najszybciej zgłosić szkodę, która dotyczyła jego bezpośrednio lub miała miejsce z jego udziałem.