Zgłoszenie szkody UNIQA - metody proponowane przez ubezpieczyciela

zgłoszenie szkody Uniqa - jak tego dokonać?

Zgłoszenie szkody UNIQA S.A. - metody proponowane przez ubezpieczyciela

Zakład ubezpieczeń UNIQA TU S.A. proponuje wiele metod zgłoszenia powstałej szkody. Do wymienionego ubezpieczyciela można zgłaszać roszczenia odszkodowawcze telefonicznie, on-line za pomocą formularza umieszczonego na stronie ubezpieczyciela lub pocztą tradycyjną.

Telefoniczne zgłoszenie szkody

Pierwszą z proponowanych metod jest telefoniczne zgłoszenie szkody. Na stronie ubezpieczyciela umieszczono informację, iż codziennie (oprócz niedzieli) działa tzw. UNIQA Contact Center. Od poniedziałku do piątku kontakt jest możliwy w godzinach 8:00-19:00, natomiast w sobotę można dzwonić w godzinach 8:00-16:00. Ubezpieczyciel uruchomił specjalne numery zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i dla telefonów komórkowych.

Zgłaszając szkodę przez telefon należy pamiętać, aby podać jak najwięcej szczegółów dotyczących m.in. okoliczności zdarzenia, danych OC pojazdu sprawcy oraz zakresu powstałej szkody. Konsultant telefoniczny szczegółowo zanotuje wszystkie nasze informacje odnośnie zdarzenia i poinformuje o nadanym numerze szkody.

W rozmowie telefonicznej osoba zgłaszająca roszczenia odszkodowawcze od razu uzyska informację zarówno na temat adresu korespondencyjnego, jak i też adresu mailowego (to od poszkodowanego zależy, czy dokumenty będą wysyłane przez niego pocztą tradycyjną, czy też za pomocą poczty mailowej).

Zgłoszenie on-line

UNIQA TU S.A. na swojej stronie internetowej stworzyła specjalne formularze dla różnych kategorii szkód. Za pomocą formularza możemy zgłosić:

 • szkodę komunikacyjną,
 • szkodę majątkową,
 • szkodę osobową,
 • roszczenie odszkodowawcze wynikające z ubezpieczenia na życie.

Dodatkowo w każdej z kategorii szkód są wyodrębnione specjalne formularze do każdego rodzaju ubezpieczenia. Osoba poszkodowana ma do wyboru następujące formularze:

 • formularz zgłoszeniowy z ubezpieczenia AC,
 • formularz zgłoszeniowy z ubezpieczenia OC.

Jeżeli roszczenie dotyczy szkody majątkowej mamy do wyboru następujące formularze:

 • z ubezpieczenia domu i mieszkania,
 • z ubezpieczenia OC majątkowego,
 • z ubezpieczenia dla sektora mieszkalnictwa.

W przypadku szkody osobowej możemy wybrać formularz:

 • z ubezpieczenia NNW lub podróży zagranicznej,
 • z ubezpieczeń zdrowotnych.

Ponadto ubezpieczyciel wyodrębnił osobno formularz dotyczący roszczenia z ubezpieczenia na życie.

Poszkodowany wypełniając formularz wskazuje szczegółowe informacje o okolicznościach zdarzenia. Podaje swoje dane kontaktowe, wskazuje sprawcę zdarzenia, a ponadto udziela innych informacji ważnych dla sprawy. Formularz daje dodatkowo możliwość załączenia dokumentów potwierdzających okoliczności zdarzenia oraz zakres doznanej szkody. Zgłaszając szkodę można np.: dołączyć notatkę urzędową policji, dokumentację fotograficzną uszkodzonego pojazdu itp.

Po zakończeniu prac formularz jest wysyłany do ubezpieczyciela. UNIQA TU S.A. rejestruje zgłoszenie i rozpoczyna czynności związane z likwidacją szkody. Zaletą tej metody jest przede wszystkim szybkość rejestracji sprawy. Ponadto formularz zgłoszeniowy daje możliwość dokładnego opisania szkody, jak również zasygnalizowania wszystkich informacji, które zdaniem osoby poszkodowanej są istotne dla sprawy.

Zgłoszenie szkody pocztą tradycyjną

Jeżeli poszkodowany preferuje tradycyjną formę kontaktu, może zgłosić szkodę listownie. Adres do korespondencji można znaleźć na stronie internetowej ubezpieczyciela. Wysyłając zgłoszenie należy pamiętać, aby dokładnie opisać okoliczności zdarzenia, podać dane OC pojazdu sprawcy zdarzenia oraz przesłać dokumenty potwierdzające zakres doznanej szkody.

Przede wszystkim należy pamiętać o dołączeniu dokumentu z toczącego się postępowania karnego (notatkę policyjną) albo z zakończonego postępowania karnego (wyrok karny). Te dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia drogowego. Opisują także dokładne okoliczności wypadku.

Jeżeli na skutek wypadku doznaliśmy poważnych obrażeń ciała, to do zgłoszenia szkody musimy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia,
 • faktury, rachunki i paragony za poniesione koszty leczenia,
 • zdjęcia potwierdzające doznane obrażenia ciała (np. zdjęcia blizn pozostałych po wypadku).

W sytuacji, gdy wypadek komunikacyjny skutkował zniszczeniem np. odzieży, obuwia, zegarka, czy przewożonego sprzętu, to poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie za poniesione zniszczenia. Aby udokumentować powstałą szkodę, należy wykonać zdjęcia tych przedmiotów oraz przedstawić rachunek za zakup — jeżeli to możliwe. Jeżeli zniszczony przedmiot jest małych gabarytów, to można go wysłać wraz ze zgłoszeniem szkody do UNIQA TU S.A.

Osobie poszkodowanej przysługuje również możliwość dochodzenia roszczeń w związku z tragiczną śmiercią osoby najbliższej. Aby w odpowiedni sposób udokumentować zgłaszane roszczenia, należy dołączyć dodatkowo:

 • akt zgonu zmarłego,
 • oświadczenie o relacjach łączących osobę roszczącą ze zmarłym członkiem rodziny,
 • wspólne zdjęcia ze zmarłym i inne dowody świadczące o więzi

Po zarejestrowaniu sprawy ubezpieczyciel wysyła do poszkodowanego pismo potwierdzające przyjęcie zgłoszenia (w którym jest informacja o nadanym numerze szkody) oraz rozpoczyna czynności związane z likwidacją szkody. UNIQA TU S.A., tak jak każdy inny zakład ubezpieczeń ma zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 30 dni na wydanie decyzji w sprawie zgłoszonej szkody. W przypadku gdy zaistnieje konieczność uzupełnienia dokumentacji postępowanie w sprawie może się przedłużyć do 90 dni.

Jak widać, UNIQA TU S.A. proponuje wiele różnorodnych metod zgłoszenia szkody, w zależności od preferencji osób poszkodowanych. Coraz bardziej popularna staje się metoda polegająca na zgłoszeniu szkody on-line za pomocą specjalnego dedykowanego formularza. Dostosowanego do rodzaju powstałej szkody.

Średnia ocena: 2.50

Czytaj także

Skręcenie kostki odszkodowanie od ZUS i ubezpieczyciela

Jeśli ma miejsce skręcenie kostki odszkodowanie powinno zostać wypłacone osobie poszkodowanej. Główną przyczyną powstania wspomnianego urazu bywa – bieg, skok czy szybki chód po nierównym podłożu, gdy niewłaściwie postawi się stopę. Do urazu dochodzi przy nadmiernym skręceniu stawu na bok.

Odwołanie od decyzji UNIQA S.A. Najczęstsze problemy

Gdy odwołanie od decyzji uniqa zostanie rozstrzygnięte na korzyść osoby poszkodowanej, wtedy dodatkowo otrzymana kwota wystarczy na pokrycie wszystkich strat. Zgłoszenie roszczeń odbywa się dzięki łatwemu formularzowi i zostaje przesłane do ubezpieczyciela.