Zgłoszenie szkody Allianz Polska SA - Co poszkodowany musi wiedzieć?

Zgłoszenie szkody Allianz Polska SA - Co poszkodowany musi wiedzieć?

Jak wygląda zgłoszenie szkody w Allianz? Jakie dokumenty i w jaki sposób należy zgłosić? Poszkodowani zwykle mają sporo wątpliwości. Tymczasem obowiązuje tu jasno określona procedura. Oto garść porad, jak sobie z nią poradzić.

Kilka słów o firmie

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA należy do grupy towarzystw ubezpieczeniowych, inwestycyjnych i emerytalnych, która jest własnością niemieckiego przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego Allianz SE z siedzibą w Monachium. Na polskim rynku istnieje od 1997 roku.

Towarzystwo swoim klientom oferuje produkty w zakresie ubezpieczeń:

 • komunikacyjnych,
 • majątkowych,
 • podróży,
 • ubezpieczeń na życie,
 • opieki medycznej
 • innych np.: OC w życiu prywatnym, czy OC dla rolników

Jak zgłosić szkodę?

Szkodę zgłosić można na wiele sposobów. Korzystając z dobrodziejstw rozwoju technologii cyfrowych najprościej zrobić to poprzez formularz na stronie towarzystwa. Poszkodowany może także wysłać wiadomość e-mail. Dla poszkodowanych o konserwatywnych podejściu do załatwiania spraw finansowych lub pozbawionych dostępu do internetu przewidziano drogę tradycyjną – listowną lub telefoniczną. Szkodę można zgłosić osobiście w placówce terenowej.

O czym należy pamiętać

Aby w pełni udokumentować zakres doznanej krzywdy, należy przedstawić ubezpieczycielowi właściwe dokumenty i informacje. Najważniejsza jest dokumentacja medyczna, do której należą:

 • karty informacyjne z SOR i hospitalizacji na oddziale,
 • historia choroby z leczenia ambulatoryjnego w poradniach specjalistycznych,
 • wyniki badań,
 • dokumentacja z ZUS itp

Jeżeli w następstwie wypadku pozostały blizny, zniekształcenia bądź inne widoczne defekty ciała, można udokumentować ten fakt zdjęciami.

Przy leczeniu — zwłaszcza długim i skomplikowanym — poszkodowany ponosi dodatkowe koszty. Mogą one zostać zwrócone. Powinien on jednak przedstawić dokumenty potwierdzające te wydatki, czyli:

 • faktury
 • paragony
 • rachunki

Poszkodowany może starać się nawet o zwrot kosztów rehabilitacji czy prywatnego leczenia. Należy mieć na uwadze, że w razie powstania konieczności skorzystania z odpłatnej opieki medycznej, świadczonej poza systemem finansowanym przez NFZ, warto uzyskać zaświadczenie z publicznej placówki medycznej, z którego wynika brak możliwości leczenia w ramach publicznej i nieodpłatnej służby zdrowia oraz nadmiernie długi czas oczekiwania, skutkujący negatywnymi konsekwencjami dla stanu zdrowia.

Należy także wskazać numer konta bankowego, na które zostanie przelane odszkodowanie, oraz kopię dowodu osobistego.

Do tego należy dołączyć dokładny opis okoliczności, w których doszło do wypadku. Musi on zawierać następujące informacje:

 • opis przebiegu zdarzenia,
 • dane sprawcy,
 • jaka prokuratura lub jednostka policji zajmuje się daną sprawą,
 • oświadczenia świadków,
 • numer polisy OC sprawcy.

Proces określenia odpowiedzialności przyśpieszy przedstawienie:

 • policyjnej notatki urzędowej o zdarzeniu drogowym
 • wyroku sądowego, jeżeli czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo, a poszkodowany ma status pokrzywdzonego.

O jakie odszkodowanie poszkodowany może się starać?

Ostatnim etapem jest sprecyzowanie roszczeń odszkodowawczych. Polega to na przedstawieniu kwot, których wypłata ma na celu rekompensatę doznanej krzywdy i wyrównanie strat. Można przy tym powołać się na podstawy prawne. Głównym źródłem są w tym wypadku właściwe artykuły z ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz kodeksu cywilnego.

Prócz wniosku o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz zwrotu kosztów leczenia, możemy możemy starać się również o świadczenia z innych tytułów.

Poszkodowanemu należy się zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych związanych z powypadkowym leczeniem. Zwrotu możemy domagać się również za dojazdy rodziny do szpitala w celu odwiedzin. Należy więc przedstawić odpowiednie zestawienie, zawierające:

 • daty wyjazdów,
 • cel podróży
 • liczbę przejechanych kilometrów

Należy także przedstawić obustronną kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu wykorzystywanego do dojazdów. Jeśli byliśmy przez kogoś wożeni, to również należy dołączyć oświadczenie kierowcy, o świadczeniu takiej usługi. W sytuacji, gdy podróżowaliśmy środkami komunikacji zbiorowej, należy zachować wszystkie bilety.

Jeżeli wystąpiła utrata dochodów ze względu na przebywanie na zwolnieniu lekarskim, poszkodowany może je odzyskać. Należy przede wszystkim udokumentować wielkość osiąganego dochodu w ciągu 6 miesięcy przed wypadkiem. Pomocne mogą się tu okazać: PIT, książka przychodów i rozchodów lub inne dokumenty – w zależności od rodzaju dochodu. Do tego trzeba przedstawić decyzję o przyznaniu:

 • zasiłku chorobowego,
 • świadczeniu rehabilitacyjnym,
 • renty,

Należy dołączyć także zaświadczenie lekarskie potwierdzające okres niezdolności do pracy, a także dowody na wysokość otrzymywanych na zwolnieniu lekarskim świadczeń. Należy dołączyć także wyciąg z konta bankowego — potwierdza on dochody netto. Dokumenty te pozwolą na wykazanie utraconego dochodu i uzyskanie zwrotu różnicy jaka powstała w wyniku uczestnictwa w wypadku.

Poszkodowany może wymagać opieki i pomocy ze strony osób trzecich ze względu na ciężki stan zdrowia po wypadku. Nie jest tu ważne, kto zajmuje się opieką. Jeżeli zajmuje się tym rodzina, koszt z tym związany również podlega zwrotowi.

Pomocne w uzyskaniu świadczenia będzie sporządzenie oświadczenia przez osobę poszkodowaną oraz członków jej rodziny odnośnie do sprawowanej na rzecz osoby poszkodowanej opieki i pomocy przez osoby najbliższe. Osoba poszkodowana oraz osoby pomagające jej powinny opisać, jakie czynności wymagały pomocy, ile godzin dziennie zajmują poszczególne czynności związane z pomocą i opieką.

Podsumowanie

Prawidłowe udokumentowanie krzywdy i kosztów powstałych w związku z uczestnictwem w wypadku nie jest procesem łatwym. Podstawową kwestią jest wyczerpujące ich udokumentowanie. Jak wskazuje Kodeks cywilny w artykule 6: „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne”. Przy zgłaszaniu szkody warto zatem upewnić się, jakich dokładnie dokumentów wymaga ubezpieczyciel. Pomocą mogą służyć także profesjonalni pełnomocnicy.

Średnia ocena: 4.67

Czytaj także

Allianz zgłoszenie szkody na pojeździe

Allianz Zgłoszenie szkody na pojeździe. Przeczytaj na co zwrócić uwagę oraz jakie dokumenty są wymagane. Złóż wniosek przez formularz, telefonicznie, email.

Allianz zgłoszenie szkody majątkowej

Allianz zgłoszenie szkody majątkowej – sprawdź, jak zgłosić uszkodzenie mieszkania lub domu poprzez pożar, zalanie, kradzież, huragan lub stłuczeniem szyb.

Karta wypadku - przypadki, gdy pracodawca musi ją sporządzić

Gdy zostanie sporządzona karta wypadku przy pracy, poszkodowany pracownik może zacząć ubiegać się o należne mu odszkodowanie. Bez względu na to, czy jest zatrudniony na umowę o pracę, czy umowę zlecenie. Dodatkowo może liczyć również na jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

Odwołanie od decyzji Inter Polska SA szkoda w mieszkaniu

Odwołanie od decyzji Inter przysługuje każdemu poszkodowanemu, którego obejmuje ubezpieczenie i który nie jest zadowolony ze swojego odszkodowania. Wystarczy złożyć odpowiednie pismo u ubezpieczyciela oraz przedstawić dowody wskazujące na konieczność wypłaty wyższego odszkodowania.