Odwołanie od decyzji Ergo Hestia SA. Jakie dokumenty potrzebne?

Odwołanie od decyzji hestia - jakie dokumenty musi posiadać poszkodowany

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela stanowi jeden ze środków prawnych, jaki przysługuje poszkodowanemu w wyniku kolizji bądź wypadku drogowego. Pismo odwoławcze, zwane również wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, warto złożyć w przypadku, kiedy poszkodowany nie zgadza się z dotychczasowym stanowiskiem ubezpieczyciela. Najczęściej dotyczy to sytuacji, w których ubezpieczyciel dokonał zaniżonej wypłaty lub odmówił uznania zgłoszonych przez poszkodowanego roszczeń odszkodowawczych.

Jaki jest termin na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela?

Termin na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela wiąże się z terminem przedawnienia się roszczeń odszkodowawczych. A zatem, jeśli zdarzenie drogowe zostało zakwalifikowane jako wykroczenie – wówczas termin ten wynosić będzie trzy lata. W przypadku szkody powstałej wskutek przestępstwa – ustawodawca przewidział dłuższy, to jest dwudziestoletni, termin.

Należy również pamiętać, że w odniesieniu do szkód osobowych wyrządzonych małoletnim – przedawnienie roszczeń nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania przez te osoby pełnoletności.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela?

Udokumentowanie roszczeń, wynikających ze szkody osobowej, czyli związanej z doznanymi obrażeniami ciała, wymaga odpowiedniego przygotowania.

Po pierwsze, warto skompletować pełną dokumentację medyczną z przebiegu leczenia powypadkowego. A zatem, nie chodzi tu o same skierowania czy zaświadczenia lekarskie, lecz przede wszystkim o kserokopię historii choroby ze wszystkich placówek, w których poszkodowany uzyskał niezbędną pomoc medyczną.

Dokumentacja ta stanowi cenne źródło informacji o stanie zdrowia poszkodowanego (w tym o utrzymujących się dolegliwościach bólowych czy ograniczeniach ruchomości), wydawanych mu przez lekarzy zaleceniach itp.

Równie istotna jest dokumentacja fotograficzna. Dzięki niej poszkodowany ma możliwość ukazania ubezpieczycielowi śladów powstałych na ciele w wyniku wypadku, takich jak np. siniaki czy blizny.

W piśmie odwoławczym można także dokonać zgłoszenia dodatkowych roszczeń, jak przykładowo: żądać zwrotu poniesionych kosztów leczenia, zwrotu utraconego dochodu powstałego wskutek niezdolności do pracy, zwrotu wartości bądź kosztów uszkodzonych lub zniszczonych rzeczy itp. Każde z wymienionych roszczeń powinno być poparte stosowną dokumentacją.

W przypadku dochodzenia zwrotu kosztów leczenia (jak np. zakupu środków farmakologicznych) należy przedłożyć faktury, rachunki bądź paragony fiskalne. Trzeba przy tym jednak pamiętać, że zwrot kosztów na podstawie tej samej faktury, rachunku bądź paragonu fiskalnego, można uzyskać wyłącznie jeden raz. Wszelka nadwyżka oznaczałaby bowiem bezpodstawne wzbogacenie.

Potwierdzeniem straty wynikającej z umowy o pracę jest zaświadczenie od pracodawcy ze wskazaniem wyliczonej już kwoty netto tytułem utraconego dochodu. Dodatkowo, należy udokumentować okres niezdolności do pracy poprzez przedłożenie chociażby kserokopii zwolnienia lekarskiego. W przypadku wątpliwości po stronie poszkodowanego – warto w odwołaniu zawnioskować do ubezpieczyciela o przedstawienie wykazu dokumentów koniecznych do rozpatrzenia tego roszczenia.

Poszkodowany może także żądać wypłaty świadczeń odszkodowawczych wynikających z faktu uszkodzenia bądź zniszczenia rzeczy (np. odzieży, telefonu komórkowego itp.). W tym zakresie należy sporządzić oświadczenie, w którym uwzględnia się wszystkie rzeczy z oznaczeniem ich wartości, zakresu i mechanizmu powstania uszkodzeń (zniszczeń).

Do dokumentów warto też załączyć zdjęcia oraz dowody zakupu. Jednakże należy podkreślić, że ubezpieczyciel może wskazać na konieczność uzupełnienia dokumentacji o inną, niż wyżej wymieniona.

Skąd mogę uzyskać informację, czy przy wypłacie bądź odmowie uznania świadczeń odszkodowawczych ubezpieczyciel uwzględnił wszystkie doznane przeze mnie urazy?

Przed złożeniem pisma odwoławczego należy uzyskać nie tylko decyzję ubezpieczyciela. Warto również skierować wniosek do ubezpieczyciela o udostępnienie orzeczenia lekarskiego bądź opinii medycznej określającej trwały uszczerbek na zdrowiu, o ile została sporządzona.

W dokumencie tym wyszczególnione powinny być doznane przez poszkodowanego obrażenia ciała, procentowe określenie wysokości uszczerbku na zdrowiu, rokowania co do powrotności do zdrowia itp. Nierzadko takie orzeczenie lekarskie zawiera dodatkowe argumenty do dalszej polemiki z ubezpieczycielem.

Jaki jest termin na udzielenie odpowiedzi przez ubezpieczyciela w przedmiocie złożonego odwołania?

Ubezpieczyciel powinien udzielić odpowiedzi w przedmiocie złożonego odwołania w terminie miesiąca. W przypadku opieszałości po stronie ubezpieczyciela warto podjąć czynności ponaglające np. ustalić telefonicznie z opiekunem szkody w ERGO HESTIA SA aktualny etap sprawy.

Czy istnieją inne sposoby zaskarżenia decyzji ubezpieczyciela niż odwołanie?

Od dnia 11 października 2015 r. dalsza polemika z ubezpieczycielem jest także możliwa poprzez złożenie reklamacji w formie przewidzianej dla danego ubezpieczyciela. Termin na zajęcie stanowiska przez ubezpieczyciela wynosi trzydzieści dni od otrzymania reklamacji. Wyjątek dotyczy szczególnie skomplikowanych przypadków.

Wówczas termin ten może zostać przedłużony do sześćdziesięciu dni. Należy podkreślić, że w przeciwieństwie do odwołania, w przypadku niedotrzymania powyższych terminów - reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą poszkodowanego.

W jakiej formie należy złożyć odwołanie lub reklamację?

Forma złożenia odwołania powinna być wskazana w treści decyzji wydanej przez ERGO HESTIA SA.

W przypadku zaś reklamacji, ERGO HESTIA SA zazwyczaj informuje o możliwościach skorzystania z jednej z poniższych form, a to jest:

- elektronicznej, czyli za pośrednictwem dostępnego na stronie ERGO HESTIA SA formularza,

- ustnej lub pisemnej - podczas wizyty w jednostce ERGO HESTIA SA,

- pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ERGO HESTIA SA, ul. Hestii 1 , 81-731 Sopot

- telefonicznej, zgłaszając zastrzeżenia opiekunowi szkody w ERGO HESTIA SA, którego dane kontaktowe powinny być podane w treści decyzji.

Średnia ocena: 4.48

Czytaj także

Odwołanie od decyzji Interrisk SA. Jak uzasadnić roszczenia?

Osoba poszkodowana, której zostało przyznane za niskie odszkodowanie, może wystąpić o odwołanie od decyzji interrisk. Często ubezpieczyciele stosują zaniżenia, o których poszkodowany nawet nie wie. Złożenie stosownej reklamacji będzie możliwością, by zyskać dodatkową wypłatę.