Odwołanie od decyzji Gothaer SA - Procedura

odwołanie od decyzji gothaer jak to działa?

Poszkodowany nie zawsze otrzymuje odszkodowanie, które wystarcza na naprawę pojazdu. Co można zrobić w takiej sytuacji? Tutaj pomocne może być odwołanie od decyzji Gothaer SA. Jak należy sporządzić takie pismo? Jak wygląda jego rozpatrywanie? Odpowiedzi w artykule.

Towarzystwo ubezpieczeń Gothaer SA (dawniej PTU SA) istnieje na polskim rynku od dwudziestu lat. Oferuje ubezpieczenia zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych.

Jak zgłosić szkodę?

Roszczenia do towarzystwa ubezpieczeń Gothaer SA można zgłosić na trzy sposoby:

 • poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej;
 • telefonicznie za pomocą infolinii;
 • w sposób tradycyjny, czyli listownie.

Po zgromadzeniu kompletu dokumentów towarzystwo ubezpieczeń wydaje decyzję. Nie zawsze ta decyzja jest satysfakcjonująca dla osoby poszkodowanej. W sytuacji, gdy poszkodowany nie zgadza się argumentacją zawartą w decyzji, może złożyć odwołanie, które w rzeczywistości jest reklamacją. W odwołaniu zawarta jest wzmianka o terminie i miejscu złożenia reklamacji, terminie rozpatrzenia jej, oraz sposobie powiadomienia o decyzji.

Kiedy warto skorzystać z odwołania?

Z procedury reklamacyjnej warto skorzystać, gdyż towarzystwo ubezpieczeń może zmienić decyzję pod wpływem przedstawionych argumentów. Istotne jest wskazanie właściwych dowodów oraz wykazanie poniesionej krzywdy. Jako materiał dowodowy może posłużyć:

 • w przypadku obrażeń ciała dodatkowa dokumentacja medyczna,
 • w przypadku roszczeń po śmierci najbliższego członka rodziny wspólne zdjęcia lub nagrania.

Poszkodowany powinien przekazać towarzystwu ubezpieczeń odwołanie najszybciej jak to możliwe. Niemniej jednak są sytuacje, gdzie po pewnym czasie dochodzą nowe okoliczności lub powstają nowe obrażenia. Są to więc sytuacje, które wcześniej nie były możliwe do zgłoszenia.

Odwołanie od decyzji Gothaer — terminy

Termin na złożenie reklamacji w przypadku przestępstwa wynosi 20 lat licząc od dnia pierwszej wydanej decyzji przez towarzystwo ubezpieczeń. W przypadku wykroczeń termin ten wynosi 3 lata. I najczęściej właśnie to ten termin obowiązuje. Terminów należy przestrzegać, gdyż po ich przekroczeniu towarzystwo ubezpieczeń powoła się na przedawnienie roszczeń. To oznacza, że poszkodowany nie będzie już mógł uzyskać wyższego odszkodowania.

Co powinno znaleźć się w odwołaniu?

Odwołanie może być złożone w formie:

 • pisemnej osobiście w placówce lub przesłanej listownie;
 • wysłane za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego;
 • telefonicznie poprzez infolinię.

W sytuacji, gdy poszkodowany ma pełnomocnika, to on składa w imieniu swojego klienta reklamację. Natomiast, gdy osoba poszkodowana występuje w swoim imieniu, powinna wybrać formę złożenia reklamacji.

W odwołaniu powinny znaleźć się:

 • dane osoby składającej reklamację,
 • numer szkody nadany przez towarzystwo ubezpieczeń (jest to indywidualny numer),
 • data oraz miejsce

Kolejną ważną kwestią jest wskazanie właściwej podstawy prawnej. Jeżeli poszkodowany zgłaszał roszczenia samodzielnie to w decyzji towarzystwa ubezpieczeń znajduje się podstawa prawna, na która powinien powołać się w odwołaniu.

Ponadto istotną kwestią jest szacowanie roszczeń. Poszkodowany powinien wskazać kwotę satysfakcjonującej dopłaty. Jeżeli ubezpieczył nie wypłacił wszystkich świadczeń, o jakie ubiegał się poszkodowany, również należy to wskazać w odwołaniu. Właściwa argumentacja, poszkodowanego może wpłynąć na stanowisko zakładu ubezpieczeń.

Należy także wskazać okoliczności, które miały wpływ na dotychczasowe życie poszkodowanego. Ma to szczególne znaczenie w staraniu się o zadośćuczynienie lub odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Jeżeli poszkodowany dysponuje dokumentacją, która nie została przesłana do towarzystwa ubezpieczeń, to powinien ją również załączyć do reklamacji. Na końcu odwołania należy podpisać się własnoręcznie.

Rozpatrywanie odwołania przez zakład ubezpieczeń

Po otrzymaniu odwołania zakład ubezpieczeń Gothaer SA powinien zapoznać się z jego treścią. Ponadto zobowiązany jest dokonać ponownej analizy sprawy. Podmiot rynku finansowego może po uprzednim przeanalizowaniu sprawy:

 • podtrzymać dotychczasowe stanowisko,
 • wypłacić świadczenie lub dopłacić brakującą kwotę
 • zaproponować ugodę.

Zgodnie z przepisami ustawy towarzystwa ubezpieczeń dostarczają odpowiedź na złożoną reklamację w formie papierowej lub w przypadku wniosku poszkodowanego na wskazany adres mailowy.

Towarzystwo ubezpieczeń Gotaher SA udziela odpowiedzi na złożoną reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż 30 dni licząc od dnia otrzymania odwołania. Zdarzają się sytuacje, gdy konieczna jest dodatkowa fachowa ocena np.: zorganizowanie badania z udziałem poszkodowanego lub zorganizowanie wywiadu środowiskowego. Wtedy termin na odpowiedź na wniesioną reklamację może ulec wydłużeniu. Do tego ma prawo towarzystwo ubezpieczeń w uzasadnionych okolicznościach. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od daty otrzymania odwołania.

W sytuacji, gdy termin uległ wydłużeniu, towarzystwo ubezpieczeń zobowiązane jest do:

 • poinformowania poszkodowanego o powodzie opóźnienia,
 • podania okoliczności, które muszą zostać ustalone,
 • wskazania terminu rozpatrzenia odwołania.

W sytuacji, gdy towarzystwo ubezpieczeń nie ustosunkuje się do wniesionych roszczeń oraz nie poinformuje o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie reklamacji, zostaje ona zgodnie z przepisami rozpatrzona zgodnie z wolą klienta. Na ten argument warto się powołać w piśmie kierowanym do towarzystwa ubezpieczeń.

Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest w decyzji przedstawić właściwą podstawę prawną tzw. uzasadnienie prawne oraz uzasadnienie faktyczne. Gothaer SA zobowiązany jest do odniesienia się do wszystkich roszczeń, jakie zostały sformułowane przez osobę roszczącą. Ponadto wskazać, które roszczenia zostały rozpatrzone zgodnie z wolą roszczącego i wskazać termin na ich realizację.

W sytuacji, gdy roszczenia nie zostały rozpatrzone z wolą poszkodowanego, zakład ubezpieczeń ma obowiązek poinformować o możliwości:

 • skorzystania z procedury mediacji albo sądu polubownego, jeżeli towarzystwo ubezpieczeń przewiduje taką możliwość;
 • wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
 • skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Takie pouczenie z reguły znajduje się na końcu decyzji w ostatnim akapicie. Jest ono istotne z punktu widzenia dalszego dochodzenia roszczeń.

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Odwołanie od decyzji Interrisk SA. Jak uzasadnić roszczenia?

Osoba poszkodowana, której zostało przyznane za niskie odszkodowanie, może wystąpić o odwołanie od decyzji interrisk. Często ubezpieczyciele stosują zaniżenia, o których poszkodowany nawet nie wie. Złożenie stosownej reklamacji będzie możliwością, by zyskać dodatkową wypłatę.

Odwołanie od decyzji Aviva SA Uszczerbek na zdrowiu

Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu mogą napisać odwołanie od decyzji aviva jeśli mieli wykupioną polisę w tym towarzystwie ubezpieczeniowym. Wypłata należnego odszkodowania nie musi oznaczać dla poszkodowanego niskiej kwoty.

Odwołanie od decyzji Compensa. Szkoda całkowita - co należy zrobić?

Niektóre kolizje są tak poważne, że samochodu nie można już naprawić. Wówczas ubezpieczyciel nalicza odszkodowanie w zupełnie inny sposób. Niekiedy jednak konieczne może być odwołanie od decyzji Compensa. Dzieje się tak, gdy ubezpieczyciel niewłaściwie naliczy odszkodowanie.

Zgłoszenie szkody Gothaer SA po wypadku samochodowym

poszkodowany może dochodzić swych roszczeń bezpośrednio od sprawcy wypadku jego lub ubezpieczyciela. Dla poszkodowanego wygodniejsze jest zgłoszenie szkody do Gothaer - jeżeli sprawca jest tam ubezpieczony. Dzięki temu szybciej i sprawniej uzyska odszkodowanie.