Odwołanie od decyzji Inter Polska SA szkoda w mieszkaniu

Odwołanie od decyzji inter na ile może liczyć poszkodowany

Pożar, zalanie w wyniku pękniętego wężyka w toalecie albo sąsiad, który zapomniał zakręcić kurek i wyjechał na wakacje doprowadzając do „powodzi” w całym bloku. To tylko nieliczne zagrożenia, jakie mogą spotkać każdego z nas. Nasze mieszkania często narażone są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa i ważne jest, by wiedzieć co robić, gdy przyjdzie się nam mierzyć z takim właśnie problemem.

Po zgłoszeniu szkody do zakładu ubezpieczeń spodziewamy się wypłaty świadczenia w kwocie, która pozwoli zrekompensować wszystkie poniesione straty. Wedle poszkodowanych wypłata należy się im bezdyskusyjnie w związku z posiadaniem polisy ubezpieczeniowej i systematycznym opłacaniem składek. I rzeczywiście tak jest, jednak nie zawsze.

Po przeprowadzonych oględzinach lokalu z nadzieją oczekujemy na decyzję będącą zapowiedzią wypłaty odszkodowania pozwalającego w końcu doprowadzić remont do końca i powrotu do normalnego funkcjonowania. Niejednokrotnie korespondencja z towarzystwa ubezpieczeniowego niesie ze sobą więcej rozczarowania i goryczy niż zadowolenia. Przyznana suma może być za niska lub – co gorsza – ubezpieczyciel odmawia przyznania jakiegokolwiek świadczenia.

Zasady ustalania wysokości odszkodowania i przysługujące prawo do odwołania

Musimy pamiętać, że zakład ubezpieczeń szacuje wartość szkody na podstawie stosowne cenniki i kalkulacje naprawy. Nie zawsze wyliczenia ubezpieczyciela zgadzają się z rzeczywistym rozmiarem uszkodzeń. Jeżeli uważamy, że wypłacone odszkodowanie zostało zaniżone, musimy pamiętać o przysługującym nam prawie do złożenia pisemnego odwołania. Każda decyzja ubezpieczyciela może zostać zakwestionowana.

Złożenie odwołania przysługuje nie tylko w stosunku do Inter Polska SA, ale i do każdego innego ubezpieczyciela działającego na rynku ubezpieczeniowym. Kiedy okazuje się, że decyzja nie jest dla nas satysfakcjonująca, a przyznane pieniądze nie pozwolą wykonać nawet połowy prac, konieczne jest sięgnięcie po polisę ubezpieczeniową. Należy zapoznać się z OWU.

W zależności od typu ubezpieczenia i zakresu wykupionej ochrony ubezpieczyciel może odpowiadać za większą lub mniejszą część uszkodzeń. Stąd też umowa ubezpieczenia może tyczyć się:

 • ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Zakres ubezpieczenia obejmować będzie zawsze zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia i będące bezpośrednim następstwem np.:

 • pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, dymu i sadzy,
 • wiatru, gradu, zalegania śniegu lub lodu,
 • trzęsienia ziemi, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi,
 • lawiny,
 • zalania,
 • uderzenia pojazdu lądowego itp.

Ubezpieczyciele wprowadzają jednak szereg ograniczeń i wyłączeń, dlatego warto jest zawsze przed podpisaniem polisy zapoznać się z OWU.

Należy pamiętać, że wysokość odszkodowania jest ustalana w granicach sumy ubezpieczeniowej. Zatem wypłata nie może przekroczyć wartości wskazanej w polisie. Jeżeli otrzymamy decyzję, z której wynika, iż wypłacono odszkodowanie w wysokości sumy ubezpieczenia, daremne będą nasze próby uzyskania dodatkowej gotówki za szkodę.

Wraz z decyzją ubezpieczyciela powinniśmy otrzymać kosztorys naprawy. Jeżeli takiego dokumentu nie mamy, warto o niego zawnioskować. Będzie on pomocny w konstruowaniu odwołania. Podczas analizy takiej kalkulacji naprawy może się bowiem okazać, że ubezpieczyciel nie wziął pod uwagę wszystkich uszkodzeń lub niektóre znacznie pomniejszył. Przez to wysokość wypłaconego świadczenia znacznie odbiega od realnych stawek na rynku.

Jeżeli okazałoby się, że podczas oględzin jakieś uszkodzenia nie były widoczne, konieczne jest poinformowanie o tym fakcie towarzystwa ubezpieczeń. Dzięki temu powołani przez ubezpieczyciela rzeczoznawcy mogli przeprowadzić kolejną wizję. W przeciwnym wypadku nasze roszczenie może nie zostać uznane a uszkodzenia wykreślone jako niemające związku ze zgłaszanym zdarzeniem.

Odwołanie kierowane do zakładu ubezpieczeń powinno zostać należycie uzasadnione argumentami i poparte jak największą ilością dowodów. Wskazane jest, by w treści pisma powołać się na odpowiednią podstawę prawną. Trzeba pamiętać, że swej argumentacji nie można opierać wyłącznie na subiektywnej opinii czy przekonaniu, o niewłaściwej decyzji ubezpieczyciela. Na początku pisma warto wskazać numer szkody nadany przez ubezpieczyciela i dokładnie wyjaśnić czego odwołanie dotyczy. Należy także opisać, z jakimi ustaleniami ubezpieczyciela się nie zgadzamy.

Co będzie dowodem w sprawie?

Dowodem w sprawie jest szczegółowa kalkulacja naprawy sporządzona przez firmę remontową. Ponadto konieczne będzie udokumentowanie wszystkich poniesionych kosztów. Zatem niezbędne jest przedstawienie wszelkich rachunków, faktur, paragonów związanych z zakupem materiałów budowlanych, jak i samą robocizną.

Warto pamiętać, że przeprowadzone prace remontowe muszą dotyczyć wyłącznie uszkodzeń. Muszą zatem uwzględniać dotychczasowe wymiary, konstrukcję, materiały i standard wykończenia. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za modernizację i tzw. przeróbki.

Kiedy dysponujemy kosztorysem naprawy i jesteśmy w stanie udokumentować poniesione koszty, musimy wyliczyć kwotę oczekiwaną od ubezpieczyciela. I o taką kwotę w piśmie kierowanym do zakładu ubezpieczeń wnosimy.

Termin na złożenie odwołania

Należy pamiętać, że termin przedawnienia w sprawach o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w sprawach majątkowych wynosi 3 lata. Zatem na napisanie odwołania mamy 3 lata od ostatniej decyzji. Oczywiste jest, że im szybciej, tym lepiej. Bezpośrednio po szkodzie łatwiej będzie nam udowodnić zakres szkody i nakłady finansowe niezbędne do jej naprawienia.

Im mniej czasu upłynie od zdarzenia, tym łatwiej będzie zbadać sprawę. Jeżeli przegapimy termin 3 lat, po jego upływie nie będziemy mieli możliwości dalszej polemiki z zakładem ubezpieczeń. Stąd też ewentualne odwołanie pozostanie bez rozpatrzenia, nawet jeżeli byłoby zasadne.

Podsumowując:

 • Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela przysługuje każdemu poszkodowanemu, którego obejmuje ubezpieczenie;
 • Odwołanie najlepiej złożyć w formie pisemnej pocztą tradycyjną, chociaż niektóre z zakładów ubezpieczeń przewidują również możliwość przekazania takiego pisma poprzez pocztę elektroniczną;
 • Odwołanie powinno w swej treści zawierać numer szkody nadany przez ubezpieczyciela, rzetelną argumentację stanowiska, wyjaśnienie czego dotyczy, opis, z jakimi ustaleniami zakładu poszkodowany się nie zgadza;
 • Do pisma dołączyć należy szczegółowy kosztorys podwykonawczy lub ofertowy i dokumentację pozwalającą udokumentować poniesione koszty.

Po przesłaniu odwołania do zakładu ubezpieczeń pozostaje nam czekać na jego rozpatrzenie. Co do zasady ubezpieczyciel ma na podjęcie decyzji 30 dni od daty wpływu pisma, zatem należy uzbroić się w cierpliwość.

Średnia ocena: 4.67

Czytaj także

Odwołanie od decyzji Interrisk SA. Jak uzasadnić roszczenia?

Osoba poszkodowana, której zostało przyznane za niskie odszkodowanie, może wystąpić o odwołanie od decyzji interrisk. Często ubezpieczyciele stosują zaniżenia, o których poszkodowany nawet nie wie. Złożenie stosownej reklamacji będzie możliwością, by zyskać dodatkową wypłatę.

Odwołanie od decyzji Aviva SA Uszczerbek na zdrowiu

Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu mogą napisać odwołanie od decyzji aviva jeśli mieli wykupioną polisę w tym towarzystwie ubezpieczeniowym. Wypłata należnego odszkodowania nie musi oznaczać dla poszkodowanego niskiej kwoty.

Odwołanie od decyzji Compensa. Szkoda całkowita - co należy zrobić?

Niektóre kolizje są tak poważne, że samochodu nie można już naprawić. Wówczas ubezpieczyciel nalicza odszkodowanie w zupełnie inny sposób. Niekiedy jednak konieczne może być odwołanie od decyzji Compensa. Dzieje się tak, gdy ubezpieczyciel niewłaściwie naliczy odszkodowanie.