Odszkodowanie po wypadku samochodowym kwota, jaką otrzymują ofiary

Odszkodowanie po wypadku samochodowym kwota otrzymywana z polisy OC

Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że jesteśmy uczestnikiem wypadku komunikacyjnego, bez względu, czy jako pasażer pojazdu sprawcy, czy też pasażer pojazdu poszkodowanego, jako rowerzysta, pieszy czy też kierujący. Jeżeli nie zostaliśmy uznani za sprawcę wypadku należy nam się odszkodowanie po wypadku samochodowym z tytułu doznanych urazów ciała, a jeżeli na skutek doznanych obrażeń ciała nastąpił zgon, świadczenie przysługuje osobie najbliższej.

Czym jest zadośćuczynienie po wypadku?

Warunkiem otrzymania zadośćuczynienia z tytułu obrażeń ciała jest istnienie, stwierdzonych dokumentacją medyczną, obrażeń ciała. Należy nadmienić, że również udokumentowane obrażenia psychiczne – historia choroby ze specjalistycznej poradni leczenia psychicznego lub psychiatrycznego, wskazującą i potwierdzającą powstały uszczerbek psychiczny – jest podstawą do roszczeń wobec ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Kwoty możliwe do uzyskania w procesie likwidacji powstałej szkody są bardzo zróżnicowane i ich wysokość zależna jest od wielu czynników.

Do tych czynników zaliczyć możemy:

  • wiek osoby poszkodowanej
  • płeć (blizny na twarzy kobiety zwłaszcza młodej są inaczej szacowane niż np. na twarzy starszego mężczyzny)
  • wykonywany zawód (np. złamanie kości dłoni u osoby utrzymującej się z gry na pianinie czy pracownika fizycznego powinno być uwzględniane przy miarkowaniu odszkodowania po wypadku samochodowym w inny sposób niż na przykład u pracownika biurowego)
  • długość procesu leczenia, który nawet przy podobnych urazach może u różnych osób przebiegać całkowicie inaczej

Co w przypadku, gdy wystąpiło złamanie?

U jednej osoby leczenie złamanej ręki będzie trwało dwa miesiące, u innej natomiast nawet dwa lata i więcej, jeżeli pojawią się komplikacje przy zroście złamanej kości.

Rozpiętość możliwych do uzyskania kwot jest bardzo duża, od kilku tysięcy złotych przy złamaniach kości śródstopia lub śródręcza przez kilkadziesiąt tysięcy przy skomplikowanych złamaniach kości ręki, nogi lub miednicy po nawet kilkaset tysięcy złotych przy złamaniach kręgosłupa, sprawdź i uzyskaj tutaj odszkodowanie: uraz kręgosłupa, z przerwaniem rdzenia kręgowego, lub urazach czaszkowo – mózgowych.

Oczywiście poza zadośćuczynieniem za ból i cierpienie, czyli roszczeniem głównym, na wysokość odszkodowania wpływa również wysokość kosztów, jakie osoba poszkodowana poniosła. Zgodnie z zapisami ustawowymi osobie poszkodowanej przysługuje zwrot kosztów leczenia, dojazdów czy utraconych zarobków, zniszczonych w wyniku wypadku rzeczy.

W szczególnych sytuacjach zakres ten może poszerzyć się o przystosowanie mieszkania dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, czy też inne uzasadnione koszty mające na celu ułatwienie i przystosowanie osoby poszkodowanej i jej otoczenia do normalnego funkcjonowania.

Jak skutecznie dostać więcej z tytułu odszkodowania po wypadku samochodowym?

Mając na uwadze powyższe, nie jest możliwe wskazanie konkretnej kwoty, jaką osoba poszkodowana otrzyma od odpowiedzialnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Wszystko zależy od wspomnianych wyżej okoliczności oraz procesu leczenia osoby poszkodowanej. Należy również wspomnieć, iż inaczej kształtują się wypłacane kwoty odszkodowania na rzecz osoby najbliższej w przypadku śmierci ofiary wypadku komunikacyjnego.

Krąg osób, na których rzecz może zostać przyznane zadośćuczynienie jest szeroki i oczywiście zróżnicowany. Najbliższy krąg uprawnionych tj. dzieci, które w wypadku straciły rodzica, małżonek czy rodzice mogą liczyć na najwyższą kwotę świadczenia. Oczywiście i tutaj znaczenie ma wiek osoby zmarłej i osób uprawnionych.

Wypłaty w takich przypadkach kształtują się w okolicach 100.000 zł, aczkolwiek raczej już na etapie sądowym. W postępowaniu przedsądowym decyzje ubezpieczycieli są zazwyczaj w większym lub mniejszym stopniu zaniżone.

Do szerszego kręgu uprawnionych należy rodzeństwo, wnuki, dziadkowie. Świadczenia w tym kręgu kształtują się w przedziale od 0, czyli odmowy wypłaty do kwot 30-40 tys. zł. Należy podkreślić, iż wysokość należnego świadczenia zależy od relacji i siły więzi pomiędzy uprawnioną osobą a zmarłą.

Podobnie jak w przypadku poszkodowanych z obrażeniami ciała każde roszczenie jest rozpatrywane oddzielnie i indywidualnie i uwzględnia wszelkie okoliczności mające wpływ na relacje na linii uprawniony – zmarły.

Wskazanie konkretnej kwoty bez dokładnego wywiadu środowiskowego z osobami roszczącymi jest obarczone dużym prawdopodobieństwem błędu.

Przeczytaj również artykuł: ,,Wysokość odszkodowania za obrażenia - od czego zależy?".

Średnia ocena: 4.59

Czytaj także

Jak starać się o odszkodowanie po wypadku w domu?

Czy należy się nam odszkodowanie po wypadku w domu? Na różnorodne wypadki narażony jest każdy z nas. Spotkać nas mogą w każdym miejscu i przysporzyć wielu problemów. Najczęściej słyszymy o wypadkach w drodze do pracy I o wypłacie świadczenia z ZUS. co mamy robić, kiedy jesteśmy poza pracą?

Odszkodowanie po wypadku drogowym dla sprawcy. Czy można je uzyskać?

Kto może uzyskać odszkodowanie po wypadku drogowym? Zdarzają się jednak sytuacje, gdy wstępne ustalenia policji nie pokrywają się z opinią biegłego wydaną w sprawie. Spowodowanie wypadku czy kolizji wyklucza możliwość dochodzenia odszkodowania. Istnieje jednak wyjątek od reguły

PZU zgłoszenie szkody - jaką metodę wybrać?

W przypadku, gdy szkoda dotyczy ubezpieczenia grupowego, należy się skontaktować z osobą, która zajmuje się ubezpieczeniami w naszej firmie. W PZU zgłoszenie szkody jest szybkie, a wypłata należnych środków następuje w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody.

Karta wypadku - przypadki, gdy pracodawca musi ją sporządzić

Gdy zostanie sporządzona karta wypadku przy pracy, poszkodowany pracownik może zacząć ubiegać się o należne mu odszkodowanie. Bez względu na to, czy jest zatrudniony na umowę o pracę, czy umowę zlecenie. Dodatkowo może liczyć również na jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

Zgłoszenie szkody Gothaer SA po wypadku samochodowym

poszkodowany może dochodzić swych roszczeń bezpośrednio od sprawcy wypadku jego lub ubezpieczyciela. Dla poszkodowanego wygodniejsze jest zgłoszenie szkody do Gothaer - jeżeli sprawca jest tam ubezpieczony. Dzięki temu szybciej i sprawniej uzyska odszkodowanie.