Karta wypadku - przypadki, gdy pracodawca musi ją sporządzić

Karta wypadku musi zostać sporządzona po wypadku przy pracy

Gdy dojdzie do wypadku przy pracy, po stronie pracodawcy spoczywa obowiązek ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku. W zależności od tego, czy pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, czy umów cywilnoprawnych sporządza się odpowiednio protokół powypadkowy lub kartę wypadku.

Wypadek przy pracy definicja

Ustawodawca zdefiniował wypadek przy pracy jako zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Za wypadek przy pracy uważa się również zdarzenie, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Kiedy sporządza się kartę wypadku?

Najczęstszą formą zatrudnienia, oprócz umów o pracę są umowy zlecenie. W sytuacji, kiedy poszkodowana zostanie osoba zatrudniona na podstawie takiej umowy, zleceniodawca zobowiązany jest ustalić okoliczności i przyczyny zdarzenia.

Tryb postępowania w takiej sytuacji reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia. Dokumentem, który się wówczas sporządzana jest karta wypadku, jej wzór możesz zobaczyć tutaj: Karta wypadku wzór.

Jak wygląda procedura sporządzenia karty wypadku?

W pierwszej kolejności poszkodowany powinien zawiadomić pracodawcę o zaistnieniu wypadku. Pracodawca wówczas zobowiązany jest podjąć czynności mające na celu ustalenie okoliczności oraz przyczyny zdarzenia.

Działania te polegają przede wszystkim na zabezpieczeniu miejsca wypadku, w sposób pozwalający odtworzyć jego okoliczności; dokonaniu oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych, zbadaniu warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku:

  • wysłuchaniu wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;
  • zebraniu informacji dotyczących wypadku od świadków wypadku;
  • zebraniu innych dowodów dotyczących wypadku, uznanych za niezbędne.

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku pracodawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku sporządza kartę wypadku. Poszkodowany lub najbliższy członek rodziny, w przypadku wypadku śmiertelnego może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do ustaleń poczynionych w karcie wypadku.

Co istotne zarówno pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy pracę, jak i umowy zlecenie (w okresie ubezpieczenia wypadkowego) w przypadku, gdy dojdzie do wypadku w pracy przysługują świadczenia z ZUS.

Koniecznie przeczytaj artykuł: ,,Odszkodowanie za złamanie - czy każdy przypadek się kwalifikuje?".

Średnia ocena: 4.80

Czytaj także

Jak starać się o odszkodowanie po wypadku w domu?

Czy należy się nam odszkodowanie po wypadku w domu? Na różnorodne wypadki narażony jest każdy z nas. Spotkać nas mogą w każdym miejscu i przysporzyć wielu problemów. Najczęściej słyszymy o wypadkach w drodze do pracy I o wypłacie świadczenia z ZUS. co mamy robić, kiedy jesteśmy poza pracą?

Odszkodowanie po wypadku drogowym dla sprawcy. Czy można je uzyskać?

Kto może uzyskać odszkodowanie po wypadku drogowym? Zdarzają się jednak sytuacje, gdy wstępne ustalenia policji nie pokrywają się z opinią biegłego wydaną w sprawie. Spowodowanie wypadku czy kolizji wyklucza możliwość dochodzenia odszkodowania. Istnieje jednak wyjątek od reguły

Zgłoszenie szkody Gothaer SA po wypadku samochodowym

poszkodowany może dochodzić swych roszczeń bezpośrednio od sprawcy wypadku jego lub ubezpieczyciela. Dla poszkodowanego wygodniejsze jest zgłoszenie szkody do Gothaer - jeżeli sprawca jest tam ubezpieczony. Dzięki temu szybciej i sprawniej uzyska odszkodowanie.