Odzyskanie odszkodowania od nieubezpieczonego kierowcy - co robić?

Odzyskanie odszkodowania przy braku wykupu polisy OC

Dzień jak każdy, jednak różni się od poprzednich. Zderzenie dwóch pojazdów, w którego następstwie jego uczestnicy doznali poważnych obrażeń ciała, a jedna zapłaciła najwyższą cenę. Na miejsce wezwano pogotowie, które po udzieleniu pomocy doraźnej przetransportowało ofiary do szpitala oraz Policja, która przeprowadziła oględziny miejsca zdarzenia, uszkodzeń pojazdów, rozpytania świadków oraz jego uczestników, a także ustaliła sprawcę.

Jak jednak poradzić sobie, jeśli sprawca zdarzenia był nieubezpieczony?

Co należy się osobie poszkodowanej?

W tym momencie rozpoczynają się problemy w zakresie odpowiedzialności cywilnej. W chwili, gdy poszkodowani i ich rodziny dowiadują się o tym, pojawiają wątpliwości, co z odszkodowaniem? Kto naprawi wyrządzone szkody? Brak ubezpieczenia OC, nie musi oznaczać braku odszkodowania dla ofiary wypadku lub jego rodziny.

W sytuacji gdy, sprawca nie ubezpieczył pojazdu, którym doprowadził do wypadku, lub kolizji powstaje odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Bez względu na to, czy ofiara wypadku odniosła obrażenia ciała, czy poniosła śmierć, roszczenia zgłosić należy za pośrednictwem jednego zakładów ubezpieczeń do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Pamiętać należy, że każde zgłaszane roszczenie musi zostać sprecyzowane, tzn. określić należy żądaną kwotę, a co ważniejsze musi zostać udokumentowane.

Zakład ubezpieczeń za pośrednictwem, którego zgłoszone zostały roszczenia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia.

Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zgromadzenia wszelkich dokumentów dotyczących zgłoszonych roszczeń, jak i dokumentacji karnej potwierdzającej okoliczności zdarzenia, uczestnictwo w nim oraz sprawcy czy braku polisy OC.

Sprawdź, w jaki sposób uzyskać większą rekompensatę za wypadek

Możliwość zgłoszenia odszkodowania, a brak polisy OC

Jeśli ofiara wypadku, czy kolizji doznała obrażeń ciała zakład ubezpieczeń przeprowadzić może komisję lekarską z jego udziałem lub bez w celu określenia trwałych jego następstw. Końcową komisję ubezpieczyciel powołać może po zakończeniu leczenia, na podstawie którego Fundusz wydać może ostateczne stanowisko w zakresie wysokości należnych świadczeń. Inaczej sytuacja wygląda, gdy ofiara wypadku ponosi śmierć, przeczytasz o tym tutaj: Zadośćuczynienie za śmierć.

Zakład ubezpieczeń, za którego pośrednictwem zgłoszono roszczenia do Funduszu, przeprowadzić może rozpytanie z członkami najbliższej rodziny ofiary wypadku, weryfikując jej życie w okresie poprzedzającym wypadek, tj. jak wyglądały więzy ich łączącej czy dochody, z których utrzymywani uprawnieni do świadczenia itd.

Ponadto zakład ubezpieczeń przeprowadzić może konsultacje psychologiczne lub psychiatryczne, co uzależnione jest od rodzaju wniesionych roszczeń. Działania zakładu ubezpieczeń uzależnione są od rodzaju zgłoszonych roszczeń.

Po skompletowaniu dokumentów przekazuje się je do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który na ich podstawie podejmuje decyzję bądź wnioskuje o ich uzupełnienie.

Bardzo często zakłady ubezpieczeń, jak i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny uciekają się do stosowania różnych metod, by odmawiać lub zminimalizować wysokość przyznawanych świadczeń, by temu przeciwdziałać, warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika.

Przeczytaj koniecznie artykuł: ,,Szkoda całkowita z oc sprawcy. Jak uniknąć dodatkowych kosztów?".

Średnia ocena: 5.00

Czytaj także

Wycena samochodu - czy ma znaczenie dla wysokości odszkodowania?

Gdy dojdzie do wypadku, dla poszkodowanego kierowcy ważna jest wycena samochodu. Ponieważ ma ona kluczowe znaczenie w procesie szacowania odszkodowania za uszkodzony pojazd. Od wartości pojazdu przed szkodą zależy kwalifikacja szkody: szkoda częściowa lub szkoda całkowita.

Wysokość odszkodowania za obrażenia - od czego zależy?

W wypadku, w którym poszkodowany doznał dużych obrażeń ciała wysokość odszkodowania powinna pokryć wszystkie jego koszty związane z leczeniem. W głównej mierze zakłady ubezpieczeń przy ustalaniu zadośćuczynienia biorą pod uwagę uszkodzenie ciała i ocenę uszczerbku na zdrowiu.

Wyłudzenie odszkodowania z OC co za to grozi?

Gdy ma miejsce wyłudzenie odszkodowania w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia wykroczenie takie podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sposobów na narażenie się na zarzut próby wyłudzenia odszkodowania jest wiele i nie wszystkie są popełniane świadomie.

Odwołanie od decyzji TUZ TUW a odmowa wypłaty odszkodowania

Będąc uczestnikiem wypadku lub doznając szkody możemy, a nawet powinniśmy zgłosić nasze roszczenia do właściwego zakładu ubezpieczeń.Czasami konieczne jest także odwołanie od decyzji TUW TUZ, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania. Jak złożyć takie pismo? Co musi się w nim znajdować?

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy. Jak długo trzeba czekać?

Każdy poszkodowany spodziewa się, że wypłata odszkodowania z OC sprawcy nastąpi jak najszybciej. I w istocie tak jest. Obowiązują tu ściśle określone terminy. Od czego one zależą i jak poszkodowany może przyspieszyć wypłatę odszkodowania?